ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ: РІШЕННЯ, СКЛАД, ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.06.2016 №7/6-144

м.Волноваха

Про тендерний комітет  

районної ради

         З метою раціонального використання бюджетних коштів, підвищення ефективності закупівель товарів за кошти районного бюджету,   відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 №557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу»,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити Положення про тендерний комітет   районної ради, згідно з додатком 1.

        2. Створити тендерний комітет районної ради у складі, згідно з додатком 2.

      3. Вважати такими, що втратили силу рішення районної ради від 13.01.2016 №7/3-64 «Про комітет з конкурсних торгів районної ради», від 30.03.2016 №7/5-111 «Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів районної ради» .

      4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

15.06.2016 №7/6-144

 

Склад тендерного комітету районної ради

 

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1.

 Радченко

Світлана Володимирівна

 

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради, голова тендерного комітету;

 

2.

Весьолкіна

Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату районної ради;

 

3.

 Романюк

Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату районної ради;

 

4.

Більдій

Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради;

 

5.

Вервейко

Валентина Валеріївна

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                        А.К.Демішева

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

15.06.2016 №7/6-144

 

Положення про тендерний комітет районної ради

I. Загальні положення

1.1. Тендерний комітет районної ради (далі - комітет) – це посадові та інші особи районної ради, призначені відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі згідно Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон).

1.2. Метою створення комітету є організація і проведення процедур закупівель на принципах колегіальності та неупередженості.

1.3. Комітет в своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності тендерного комітету.

2.1. Склад комітету, зміни до складу та Положення про нього затверджуються рішенням районної ради. До складу комітету входять не менше п'яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також   депутати районної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами районної ради та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається  районною радою та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9.Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                            А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л №1

                                    засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                

 

20.07.2016                                                                                                                                                                     11.00

г.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

Демченко Сергій Володимирович

- заступник голови Волноваської районної ради;

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про склад та розподіл посад комітету з конкурсних торгів Волноваської районної ради.

2. Про затвердження річного плану закупівель на 2016 рік.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про склад та розподіл посад комітету з конкурсних торгів Волноваської районної ради, запропонувала на посаду заступника голови тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру начальника відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради Весьолкіну А.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

 

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови тендерного комітету Волноваської районної ради начальника відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради Весьолкіну А.О.

СЛУХАЛИ: Радченко С.В., запропонувала на посаду секретаря тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради Романюк Н.С.      

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

Утрималася

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем тендерного комітету Волноваської районної ради начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради Романюк Н.С.

СЛУХАЛИ: Радченко С.В., ознайомила присутніх з повноваженнями голови, заступника голови, секретаря тендерного комітету згідно прийнятого Положення про тендерний комітет Волноваської районної ради.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження річного плану закупівель на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Радченко С.В., про затвердження річного плану закупівель на 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити річний план закупівель на 2016 рік (додається).

ДОРУЧИТИ:

Радченко С.В. – підготувати та надати інформацію стосовно змісту річного плану закупівель.

Більдій К.О. – зареєструватись на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель для загального доступу.

Весьолкіна А.О. спільно з Романюк Н.С.- оформити річний план закупівель на 2016 рік.

Романюк Н.С. спільно з Вервейко В.В. – забезпечити розміщення річного плану закупівель та іншої інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель для загального доступу.

Романюк Н.С. – отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) від імені Волноваської районної ради.

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                               С.В.РАДЧЕНКО

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                             Н.С.РОМАНЮК 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л №2

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради

 

02.08.2016                                                                                                                                                                    10.00

г.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

 

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

Відсутні

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення постачальника комп’ютерного обладнання та приладдя.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про визначення постачальника комп’ютерного обладнання та приладдя та розгляд пропозицій

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

ВИРІШИЛИ: визначити постачальника комп’ютерного обладнання та приладдя в особі фізичної особи-підприємця Попової Юлії Володимирівни.

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                               С.В.РАДЧЕНКО

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                             Н.С.РОМАНЮК 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л №3

                                       засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                              

31.08.2016                                                                                                                                                                15.30

г.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання переговорної процедури закупівлі - пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

СЛУХАЛИ: Обрання переговорної процедури закупівлі - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

ВИСТУПИЛИ: Весьолкіна А.О., про Закон України «Про теплопостачання» №263-1У від 02.06.2005року, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-1У від 24.06.2004 та виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007р. №1198, про здійснення ОКП «Донецьктеплокомуненерго» послуг з централізованого постачання теплової енергії (відповідно до існуючої схеми теплопостачання міста) всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на централізоване постачання теплової енергії призведе до припинення постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування систем теплозабезпечення.

На підставі вищезазначеного, Волноваській районній раді необхідно почати переговорну процедуру з подальшим укладанням договору з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії):

-  адміністративна будівля районної ради – 52,24 Гкал на суму 60830,00 грн.

Згідно з річним планом закупівель Волноваської районної ради на 2016 рік, витрати на закупівлю пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізованого постачання теплової енергії), код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010– 35.30.1) становлять 60830,00 грн.

        Очікувана вартість закупівлі послуги з централізованого постачання теплової енергії – 60830,00 (шістьдесят тисяч вісімсот тридцять) гривень.

            Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати переговорну процедуру закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно вимог п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

2. Голові тендерного комітету Волноваської районної ради направити лист-звернення до  ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо застосування переговорної процедури.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                          С.В.РАДЧЕНКО

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                         Н.С.РОМАНЮК 

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №4

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради

07.09.2016                                                                                                                                                                 14.00

г.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

Відсутні

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1, м.Волноваха».

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про Про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1, м.Волноваха» та розгляд пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

 

ВИРІШИЛИ: визначити ТОВ «Комерційне соціальне підприємство наш будинок Волноваха» в особі директора Мирошникова Руслана Анатолійовича підрядником будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1, м.Волноваха».

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                              С.В.РАДЧЕНКО

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                                                            Н.С.РОМАНЮК 

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №5

                                 засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                             

12.10.2016                                                                                                                                   9.00

м. Волноваха                                                                                                                       

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1».

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1», про наявність повного пакету документів та розгляд пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

Утрималась

Більдій Катерина Олександрівна

За

 

ВИРІШИЛИ: визначити фізичну особу-підприємця Закорецького Романа Валентиновича  підрядником будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1».

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                              С.В.РАДЧЕНКО

 

Секретар тендерного комітету 

Волноваської районної ради                                                                              Н.С.РОМАНЮК 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  №6

проведення переговорної процедури закупівлі між Волноваською районною радою та

обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

щодо закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води

(централізоване постачання теплової енергії). 

«14» листопада 2016 року                                                                                                 м. Волноваха

Присутні від замовника:

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Присутні від учасника:

Заступник генерального директора з фінансів та реалізації послуг Софіщенко Т.Ф._____________

____________________________________________________________________________________

Всього - _6_ особи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питання щодо проведення переговорної процедури закупівлі - пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

СЛУХАЛИ:

Радченко С.В., повідомила про необхідність проведення переговорної процедури закупівлі - пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) у зв’язку з тим, що 31.08.2016 на засіданні тендерного комітету Волноваської районної ради було обрано переговорну процедуру закупівлі.

Крім того, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі послуг з централізованого постачання  теплової енергії.

На сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання закупівлі послуг з централізованого постачання  теплової енергії у зв’язку з чим закупівлю необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом.

Відповідно до Закону України  «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 року N 2633-IV,  постанови  Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від  21 липня 2005 р. N630 ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  здійснюють централізоване постачання теплової енергії (відповідно до існуючої схеми теплопостачання міста) всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та суб'єктам господарювання.

У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Волноваської районної ради виникає необхідність закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) шляхом проведення переговорної процедури закупівлі з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – «_6_»,                Проти – «_0_»,         Утримався – «_0_»

УХВАЛИЛИ:

Погодити обсяг та загальну суму закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на  2016 рік  на загальну суму – 60830,00 грн (шістдесят тисяч вісімсот тридцять гривень, 00 коп.) з ПДВ.

Від Замовника:                                                                         

 

 

 

С.В. Радченко

 

 

 

А.О. Весьолкіна

 

 

 

Н.С. Романюк

 

 

 

К.О. Більдій

 

 

 

В.В. Вервейко

 

 

 

 

Від Учасника:

 

 

 

 

Заступник генерального директора з фінансів та реалізації послуг

 

 

 Т.Ф. Софіщенко

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________                                            

П Р О Т О К О Л №7

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради

                                                                   

17.11.2016                                                                                                                                 15.00

м. Волноваха                                                                                                                       

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

 

 

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Відсутні:

 

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету - відпустка.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про намір укласти договір з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго».

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про досягнення згоди з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» щодо укладання договору про закупівлю за результатами переговорів, враховуючи надані документи та протокол №6 від 14.11.2016 та необхідність укладання договору на 43,26 Гкал рік з  обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на суму 60830,00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За


ВИРІШИЛИ:

1.Укласти договір з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на суму 60830,00 грн.

2.Доручити Романюк Н.С. оприлюднити повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу протягом 1-го календарного дня.

3.Доручити Радченко С.В. звернутися до обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» для вчасного отримання проекту договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти та надання його для підпису голові районної ради з урахуванням строків передбачених ч.3 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі»

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                        С.В.РАДЧЕНКО

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         К.О.БІЛЬДІЙ  

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №8

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради

                                                                   

20.11.2016                                                                                                                                 15.00

г.Волноваха                                                                                                                       

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Відсутні:

 

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету - відпустка; 


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про затвердження річного плану закупівель на 2017 рік.

2. Про обрання та початок переговорної процедури закупівлі - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на 2017 рік.

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження річного плану закупівель на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Радченко С.В., про затвердження річного плану закупівель на 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити річний план закупівель на 2017 рік (додається).

ДОРУЧИТИ:

Радченко С.В. – підготувати та надати інформацію стосовно змісту річного плану закупівель.

Романюк Н.С.– забезпечити розміщення річного плану закупівель та іншої інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель для загального доступу.

2.СЛУХАЛИ: Про обрання та початок переговорної процедури закупівлі - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Весьолкіна А.О., про Закон України «Про теплопостачання» №263-1У від 02.06.2005року, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-1У від 24.06.2004 та виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 03.10.2007р. №1198, про здійснення ОКП «Донецьктеплокомуненерго» послуг з централізованого постачання теплової енергії (відповідно до існуючої схеми теплопостачання міста) всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на централізоване постачання теплової енергії призведе до припинення постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування систем теплозабезпечення.

На підставі вищезазначеного, Волноваській районній раді необхідно почати переговорну процедуру з подальшим укладанням договору з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії):

- адміністративна будівля районної ради розташована за адресою: м.Волноваха, вул 1 Травня, б.1 – 243 Гкал на суму 341000,00 грн.

Згідно з річним планом закупівель Волноваської районної ради на 2017 рік, витрати на закупівлю пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізованого постачання теплової енергії), код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010– 35.30.1) становлять 341000,00 грн.

            Очікувана вартість закупівлі послуги з централізованого постачання теплової енергії – 341000,00 (шістьдесят тисяч вісімсот тридцять) гривень.

            Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету

ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати переговорну процедуру закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно вимог п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За


2. Голові тендерного комітету Волноваської районної ради направити лист-звернення до  ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо застосування переговорної процедури.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

С.В.РАДЧЕНКО

 

 

 

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

     

А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

 

 

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

Н.С.РОМАНЮК

 

 

 

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

К.О.БІЛЬДІЙ  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №9

                                засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                                 

21.11.2016                                                                                                                                 10.00

г.Волноваха                                                                                                                       

Присутні:

 

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Відсутні:

 

Вервейко Валентина Валеріївна

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету - відпустка;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету- відпустка


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1».

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про визначення підрядника будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1», про наявність повного пакету документів та розгляд пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

ВИРІШИЛИ: визначити фізичну особу-підприємця Баранніка Андрія Анатолійовича підрядником будівельних робіт об’єкту будівництва «Капітальний ремонт залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради по вул. 1 Травня, буд.1».

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         С.В.РАДЧЕНКО

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                          А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК 

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №11

                                         засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                   

25.11.2016                                                                                                                                   9.30

м.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

 

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Відсутні:

 

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету- відпустка.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про укладання договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти між ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  та Волноваською районною радою.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про укладання договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти між ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  та Волноваською районною радою.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

Відпустка

 

ВИРІШИЛИ: укласти договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та Волноваською районною радою.

ДОРУЧИТИ:

Романюк Н.С., розмістити звіт про укладений договір на веб порталі уповноваженого органу. 

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         С.В.РАДЧЕНКО

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                          А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         В.В.ВЕРВЕЙКО  

________________________________________________________________________________________________________________________

 П Р О Т О К О Л №14

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                          

13.01.2016                                                                                                                                 10.00

м.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- провідний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету- відпустка;


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про укладання договору на поставку паливо-мастильних матеріалів.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про укладання договору на поставку паливо-мастильних матеріалів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ: укласти договір на поставку паливо-мастильних матеріалів. на поставку паливо-мастильних матеріалів між ТОВ Фірма «Монблан» та Волноваською районною радою.

 

ДОРУЧИТИ:                                       

Романюк Н.С., розмістити звіт про укладений договір на веб порталі уповноваженого органу. 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

С.В.РАДЧЕНКО

 

 

 

 

Заступник голови тендерного комітету Волноваської районної ради

 

     

А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

 

 

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

      Н.С.РОМАНЮК

 

 

 

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

К.О.БІЛЬДІЙ  

 

           

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

В.В.ВЕРВЕЙКО   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №15

                                        засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                            

24.01.2017                                                                                                                                 14.00

г.Волноваха                                                                                                                       

 

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації  виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;                              


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про намір укласти договір з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго».

2. Про внесення змін до річного плану закупівель на 2017 рік.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про досягнення згоди з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» щодо укладання договору про закупівлю за результатами переговорів, враховуючи надані документи та протокол №13 від .01.2017 та необхідність укладання договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти на 193,68485 Гкал на рік з  обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на суму 341000,00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ:

1.Укласти договір з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» на закупівлю пари, гарячої води та пов’язаної продукції на суму 341000,00 грн.

ДОРУЧИТИ:

1.Доручити Романюк Н.С. оприлюднити повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури скороченої закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу протягом 1-го календарного дня.

2.Доручити Радченко С.В. звернутися до обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» для вчасного отримання проекту договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти та надання його для підпису голові районної ради з урахуванням строків передбачених ч.3 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі»

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до річного плану закупівель на 2017 рік.

ДОПОВІДАВ: Радченко С.В., про внесення змін до річного плану закупівель на 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ:

1.Внести зміні в річний план закупівель на 2017 рік (додається).

ДОРУЧИТИ:

Радченко С.В. – підготувати та надати інформацію стосовно змісту річного плану закупівель.

Романюк Н.С.– забезпечити розміщення річного плану закупівель та іншої інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель для загального доступу.

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                       С.В.РАДЧЕНКО

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради      

                                                                                                                          А.О.ВЕСЬОЛКІНА

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         В.В.ВЕРВЕЙКО

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         К.О.БІЛЬДІЙ  

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №16

                              засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                         

13.02.2017                                                                                                                                 14.00

м.Волноваха                                                                                                                      

Присутні                              

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації  виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладання договору на відшкодування витрат балансоутримувача на оплату послуг з постачання електричної енергії.

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про укладання договору на відшкодування витрат балансоутримувача на оплату послуг з постачання електричної енергії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ: укласти договір на відшкодування витрат балансоутримувача на оплату послуг з постачання електричної енергії.

ДОРУЧИТИ:                                       

Романюк Н.С., розмістити звіт про укладений договір на веб порталі уповноваженого органу. 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

С.В.РАДЧЕНКО

 

 

 

 

Заступник голови тендерного комітету Волноваської районної ради

 

     

А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

 

 

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 Н.С.РОМАНЮК

 

 

 

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

К.О.БІЛЬДІЙ  

           

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

В.В.ВЕРВЕЙКО   

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №17

                               засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                               

20.02.2017                                                                                                                                 11.00

м.Волноваха                                                                                                                      

Присутні:                            

Радченко Світлана Володимирівна

- начальник відділу обліку і звітності виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Весьолкіна Аліса Олексіївна

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, заступник голови тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, секретар тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Відсутні:

 

Вервейко Валентина Валеріївна

- завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету – поважна причина;


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про обрання процедури закупівлі товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради).

2. Про розробку та затвердження тендерної документації на проведення закупівлі товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради). 

1.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., про обрання процедури закупівлі товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради) на 2017 рік відповідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

Річний обсяг фінансування на закупівлю товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради)  складає 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок).

Визначення предмета закупівлі товарів здійснюється замовником згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.12.2016 № 2092, на основі основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги, за показником четвертого знаку із зазначенням у дужках предмета закупівлі

Очікувана вартість закупівлі товарів складає 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок)., що є вищою за суму, визначену в абзаці 2 п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

При виборі процедури закупівлі керуватися абзацем 1 п. 1. ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII: закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, а також п.1 ст. 20 розділу IV Закону: Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати та провести закупівлю товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради) з застосуванням процедури закупівлі «відкриті торги» з використанням електронної системи закупівель.

2.СЛУХАЛИ: Радченко С.В., щодо розробки та затвердження тендерної документації для закупівлі товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради) з використання процедури відкритих торгів.

Тендерна документація розробляється відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 р. № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації» та вимог статті 22 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

Головою тендерного комітету запропоновано:

- розглянути всі пункти примірної тендерної документації та відобразити в ній обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України «Про публічні закупівлі», інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель, додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремим файлом;

- затвердити тендерну документацію та опублікувати в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу.

Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

ГОЛОСУВАЛИ:

Радченко Світлана Володимирівна

За

Весьолкіна Аліса Олексіївна

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити тендерну документацію для закупівлі товарів: Театральні крісла – за кодом CPV ДК 021:2015 – 39111200-5 (театральні крісла для залу засідань адміністративної будівлі Волноваської районної ради) з використанням процедури відкритих торгів.

2.Опублікувати тендерну документацію з додатками окремими файлами в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу, із зазначенням кроку пониження 1% від загальної суми тобто 4000,00 грн.

 

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                        С.В.РАДЧЕНКО

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         А.О.ВЕСЬОЛКІНА

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         К.О.БІЛЬДІЙ  

________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №18

                             засідання тендерного комітету Волноваської районної ради                                                                  

17.03.2017                                                                                                                                 10.00

м.Волноваха                                                                                                                      

Присутні:                            

Сердечна Наталя Іванівна  

- начальник відділу обліку і звітності виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Більдій Катерина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

- завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Чорний Мирослав Олексійович

- завідуючий господарством виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про склад та розподіл посад тендерного комітету Волноваської районної ради.

2. Про укладання договору на поставку системи поіменного електронного голосування «Рада Голос» для персонального голосування депутатами Волноваської районної ради VII скликання.

1.СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., у зв’язку зі змінами у структурі виконавчого апарату районної ради, з метою проведення процедур закупівель на принципах колегіальності та неупередженості, відповідно до рішенням районної ради від 15.03.2017 №7/14-331 «Про внесення змін у склад тендерного комітету районної ради», Положення про тендерний комітет районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 15.06.2016 №7/6-144 «Про тендерний комітет районної ради», Закону України «Про публічні закупівлі» запропонувала на посаду заступника голови тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру Більдій Катерини Олександрівни, головного спеціаліста відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталя Іванівна  

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Чорний Мирослав Олексійович

За

 

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати заступником голови тендерного комітету Волноваської районної ради Більдій Катерину Олександрівну, головного спеціаліста відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради.

2.СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., запропонувала на посаду секретаря тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру Романюк Наталії Сергіївни, начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталя Іванівна  

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Чорний Мирослав Олексійович

За

 

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем тендерного комітету Волноваської районної ради Романюк Наталію Сергіївну, начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради.

 

 

2. СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., про укладання договору на поставку системи поіменного електронного голосування «Рада Голос» для персонального голосування депутатами Волноваської районної ради VII скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталя Іванівна  

За

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Більдій Катерина Олександрівна

За

Чорний Мирослав Олексійович

За

 

ВИРІШИЛИ:

1. Укласти Договір на поставку системи поіменного електронного голосування «Рада Голос» для персонального голосування депутатами Волноваської районної ради VII скликання з ТОВ «Світ ефективних рішень».

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                        Н.І.СЕРДЕЧНА

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         К.О.БІЛЬДІЙ  

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         Н.С.РОМАНЮК

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         В.В.ВЕРВЕЙКО

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради                                                                         М.О.ЧОРНИЙ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л №20

засідання тендерного комітету Волноваської районної ради

                                                                   

03.01.2018                                                                                                                                   9.00

г.Волноваха                                                                                                                       

Присутні                              

Сердечна Наталія Іванівна  

- начальник відділу обліку та звітності виконавчого апарату Волноваської районної ради, голова тендерного комітету;

Пефтібай Олександр Георгійович  

- начальник відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Романюк Наталія Сергіївна

- начальник відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Вервейко Валентина Валеріївна

-  завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації  виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету;

Корсун Олена Леонідівна  

- спеціаліст 1 категорії відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради, член тендерного комітету. 


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про склад та розподіл посад у тендерному комітеті Волноваської районної ради.

2. Про затвердження річного плану закупівель на 2018 рік.

3. Про обрання та початок переговорної процедури закупівлі - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на 2018 рік.

 

1.СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., про склад тендерного комітету Волноваської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 20.12.2017 №7/19-493 «Про внесення змін у склад тендерного комітету районної ради» та розподіл посад у тендерному комітеті Волноваської районної ради відповідно до Положення про тендерний комітет районної ради.

Запропонувала на посаду заступника голови тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру начальника відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради Пефтібая О.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталія Іванівна  

За

Пефтібай Олександр Георгійович  

Не голосував

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Корсун Олена Леонідівна  

За

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови тендерного комітету Волноваської районної ради начальника відділу з питань правової роботи і правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради Пефтібая О.Г.

СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., запропонувала на посаду секретаря тендерного комітету Волноваської районної ради кандидатуру начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради Романюк Н.С.     

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталія Іванівна  

За

Пефтібай Олександр Георгійович  

За

Романюк Наталія Сергіївна

Не голосувала 

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Корсун Олена Леонідівна  

За

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем тендерного комітету Волноваської районної ради начальника відділу з питань майна комунальної власності виконавчого апарату Волноваської районної ради Романюк Н.С.           

СЛУХАЛИ: Сердечна Н.І., ознайомила присутніх з повноваженнями голови, заступника голови, секретаря тендерного комітету згідно прийнятого Положення про тендерний комітет Волноваської районної ради. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження річного плану закупівель на 2018 рік.

ДОПОВІДАВ: Сердечна Н.І., про затвердження річного плану закупівель на 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталія Іванівна  

За

Пефтібай Олександр Георгійович  

За 

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Корсун Олена Леонідівна  

За

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити річний план закупівель на 2018 рік (додається).

ДОРУЧИТИ:

Сердечна Н.І. – підготувати та надати інформацію стосовно змісту річного плану закупівель.

Романюк Н.С.– забезпечити розміщення річного плану закупівель та іншої інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель для загального доступу.

 

3.СЛУХАЛИ: Про обрання та початок переговорної процедури закупівлі - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ: Сердечна Н.І., про Закон України «Про теплопостачання» №2633-1У від 02.06.2005 року, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-1У від 24.06.2004 та виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007р. №1198, про здійснення ОКП «Донецьктеплокомуненерго» послуг з централізованого постачання теплової енергії (відповідно до існуючої схеми теплопостачання міста) всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на централізоване постачання теплової енергії призведе до припинення постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії).

Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування систем теплозабезпечення.

На підставі вищезазначеного, Волноваській районній раді необхідно почати переговорну процедуру з подальшим укладанням договору з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії):

- адміністративна будівля районної ради розташована за адресою: м.Волноваха, вул 1 Травня, б.1 – 263,46374 Гкал на суму 371819,00 грн.

Згідно з річним планом закупівель Волноваської районної ради на 2018 рік, витрати на закупівлю пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізованого постачання теплової енергії), код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010– 35.30.1) становлять 371819,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі послуги з централізованого постачання теплової енергії – 371819,00 (триста сімдесят одна тисяча вісімсот дев’ятнадцять  гривень 00 копійок).

Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

ВИРІШИЛИ:

1. Застосувати переговорну процедуру закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно вимог п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталія Іванівна  

За

Пефтібай Олександр Георгійович  

За 

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Корсун Олена Леонідівна  

За

 

2. Голові тендерного комітету Волноваської районної ради направити лист-звернення до  ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо застосування переговорної процедури.

ГОЛОСУВАЛИ:

Сердечна Наталія Іванівна  

За

Пефтібай Олександр Георгійович  

За 

Романюк Наталія Сергіївна

За

Вервейко Валентина Валеріївна

За

Корсун Олена Леонідівна  

За

 

 

Голова тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

Н.І. СЕРДЕЧНА

 

 

 

 

Заступник голови тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

О.Г. ПЕФТІБАЙ

 

 

 

 

Секретар тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 Н.С.РОМАНЮК

 

 

 

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

В.В. ВЕРВЕЙКО   

 

 

 

Член тендерного комітету

Волноваської районної ради

 

 

О.Л. КОРСУН    

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________