РЕГЛАМЕНТ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

          ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ, ОНОВЛЕНО 16.06.2017

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

14.06.2017 №7/16-355

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до  Регламенту Волноваської

районної ради 7 скликання

З метою впорядкування офіційного оприлюднення, а також скасування  нормативно-правових та регуляторних актів, прийнятих Волноваською районною радою, визначення порядку набрання ними чинності,  відповідно до статті 57 Конституції України, статей 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І ШИ Л А:

1.Викласти в наступній редакції пункт 1 статті 30 глави 2.5 «Підготовка питань на розгляд сесії ради» Регламенту Волноваського районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 09.12.2015 №7/1-11:

«1.Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови районної ради, реєструються у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії (у виключних випадках за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії) для організації їх попереднього розгляду у профільних постійних комісіях та оприлюднення відповідно до чинного законодавства.»

 

2. Викласти у наступній редакції пункт 3 статті 66 глави 2.10. «Рішення районної ради» Регламенту Волноваського районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 09.12.2015 №7/1-11:

«3.Поіменне голосування може здійснюватися за допомогою електронної системи для голосування, або без її застосування. Поіменне голосування проводить на сесії головуючий. При проведенні поіменного голосування за допомогою електронної системи для голосування, голосування здійснюється кожним депутатом районної ради особисто. Результати голосування висвічуються на екрані (табло) та оголошуються головуючим на пленарному засіданні районної ради. При проведенні поіменного голосування без електронної системи для голосування, після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір «За», «Проти», «Утримався» або «Не голосував», про що лічильною комісією робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної ради.»

 

3. Викласти в наступній редакції статтю  68 глави 2.10  «Рішення районної ради»  Регламенту Волноваського районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 09.12.2015 №7/1-11:

«Стаття 68.

        1.За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

         2.Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.3 ст.68 Регламенту.

     3.Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

    4.Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

   5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

     6.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.»

 

4. Викласти в наступній редакції статтю  69 глави 2.10 «Рішення районної ради» Регламенту Волноваського районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 09.12.2015 №7/1-11:

«Стаття 69.

 1.Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

    2.Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються шляхом  розміщення їх на офіційному веб-сайті районної Ради.

    3. Проекти  Рішення ради  оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради не пізніш як за 20 робочих днів  до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії  з метою прийняття.»

3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинніков).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

___________________________________________________________________________________________________________________

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 24.02.2016  №6/4-69                                        

Про внесення змін та доповнень до Регламенту

Волноваської районної ради 7 скликання 

   Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту Волноваської районної ради 7 скликання, затвердженого рішенням районної ради від 09.12.2015 №7/1-11:

Частини 1 та 2 статті 66 Регламенту викласти в наступній редакції:

«1. Районна рада ухвалює рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.

 2. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктом 30 частини 1 статті 38, статей 108, 109  Регламенту, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті Волноваської районної державної адміністрації розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».           

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, прав та свобод громадян (Овчинников).

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

09.12.2015 №7/1-11

м. Волноваха 

Про затвердження Регламенту

Волноваської районної ради

Керуючись статтями 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Регламент Волноваської районної ради, згідно з додатком.

2. Вважати такими, що втратили силу рішення районної ради від 01.12.2010 №6/2-5 «Про Регламент Волноваської районної ради», від 06.07.2011 №6/6-138 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Волноваської районної ради», від 26.02.2014 №6/23-416 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту  Волноваської районної ради».

Заступник голови ради                                                                             С.В.ДЕМЧЕНКО

                                                                                                            Додаток

до рішення районної ради

                                                                                           від 09.12.2015 №7/1-11

 

РЕГЛАМЕНТ

 Волноваської районної ради Донецької області

7 скликання

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1

1. Волноваська районна рада Донецької області (далі –  районна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформацію», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міською радами. Районна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

2. Загальний склад ради становить 44 депутата, яких обрано виборцями Волноваського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  

3. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

4. Строк повноважень районної ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

5. Депутати районної ради представляють інтереси всіх територіальних громад Волноваського району.

Стаття 2

1. Регламент Волноваської районної ради (далі – Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій районної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

2. Регламент районної ради затверджується радою не пізніше як на другій сесії ради. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови районної ради,   постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.

3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його в новій редакції.

Стаття 3

1. Районна рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.

2. Участь депутатів у роботі постійних комісій і пленарних засідань ради є обов'язковою.

3. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується виконанням своїх повноважень голови та заступника  ради,   постійних комісій, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату ради.

Стаття 4

1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Рішення районної ради, ухвалені в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Волноваського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Стаття 5

1. Засідання районної ради, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

2. Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, ухвалені рішення, хід їх виконання.

3. Гласність роботи ради забезпечується шляхом трансляції засідань телебаченням і радіо, публікацією її рішень у районних засобах масової інформації,    на офіційному сайті  Волноваської районної ради, Волноваської районної державної адміністрації, або у інший спосіб.

4. Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на сесіях ради за умови наявності відповідних посвідчень та попередньої акредитації.  Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови районної ради.

5. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за рішенням ради.

Стаття 6

1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні, за офіційним запрошенням, депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.

2. Голова ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією та стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

3. Голова засідання повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням чи викликом.

4. Запрошені посадові особи зобов’язані прибути на засідання ради.  

Стаття 7

1. За рішенням ради, яке ухвалюється після скорочених дебатів більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.

2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність котрих визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Стаття 8

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку організації засідання і не мають права без дозволу голови засідання висловлювати своє ставлення до порушених питань. У разі недотримання порядку вони, на вимогу голови засідання або більшості депутатів, присутніх на засіданні, можуть бути виведені з приміщення.

 Стаття 9

Діяльність районної ради здійснюється згідно з  планом роботи на півріччя, на  рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови районної ради,  постійних комісій, депутатів, а також голови районної державної адміністрації.

Розділ 2. Сесії районної ради

 Глава 2.1. Сесія районної  ради

 Стаття 10

Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія; вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 1

1. Сесія районної ради скликається за необхідності, але не менше одного разу на квартал.   Тривалість сесії визначається радою.

2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 12

Про відкриття сесії районної ради оголошує голова засідання на початку першого пленарного засідання. Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

 Стаття 13

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (23) депутатів від загального складу ради.

 Стаття 14

1. Районна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі адміністративної будівлі Волноваської районної ради за адресою: вул. 1 Травня, буд.1, або в іншому місці, визначеному в розпорядженні про скликання сесії районної ради.

2. Засідання районної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням районної ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.

3. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата районної ради або документа, що посвідчує особу та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови районної ради.

4. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Волноваської районної ради за адресою: вул. 1 Травня, буд.1 (у холі першого поверху), чи у визначеному місці при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.

5. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні.          

6. За потреби може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради.        

Стаття 15

1. Засідання ради ведуться державною мовою.

2. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою  мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради.

Глава 2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної районної ради

Стаття 16

Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 17

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії.

2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, голова засідання оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

Стаття 18

1. Для підготовки проведення І сесії новообраної районної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови районної виборчої комісії  створюють підготовчу групу.

2. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичною партією депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи подають районні організації політичних партій в письмовій формі. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Стаття 19

1. Сесії, крім першої, скликає голова районної ради.

2. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію районної ради, сесію скликає  заступник  голови районної ради.

Також, сесія скликається, якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови Волноваської районної державної  адміністрації.

3. У разі якщо голова районної ради,  заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради чи голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу районної ради, або постійною комісією районної ради.

Стаття 20

1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій та їх примірної тематики.

2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення у районних засобах масової інформації. У виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.

3. Виконавчий апарат районної ради індивідуально  повідомляє депутатів про час і місце проведення засідань ради та питань, які пропонуються до порядку денного.

Стаття 21

1. Позачергові сесії районної  ради скликаються за ініціативою голови районної ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови районної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2. Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії підписується ініціаторами скликання сесії, оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється відповідно до пункту 3 статті 19 цього Регламенту.

3. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії районної ради.

Глава 2.4. Робочі органи сесії

Стаття 22. Секретаріат пленарного засідання

За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів ради (окрім голови ради та його заступника) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

Секретаріат пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі.

Стаття 23

Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

Стаття 24

Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів на весь період повноважень ради, в кількості не більше 5 осіб, пропорційно до отриманих політичною партією депутатських мандатів у раді.

Стаття 25

1. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування. 

2. За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

3. Під час голосування   підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 26

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує  виконавчий апарат районної ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради.

3. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу голови засідання за підтримки не менше як двох третин депутатів, присутніх на цьому засіданні, засідання відповідної постійної комісії з розгляду питання ініційованого головою засідання може бути проведене під час пленарного засідання. У цьому випадку на час відсутності в залі членів постійної комісії голосування не проводиться.

4. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи на півріччя та рік, які обговорюються на сесії ради і затверджуються радою. План роботи  на півріччя та  рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій.

Стаття 27

Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції, групи, голова районної державної адміністрації.

Стаття 28

1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен складатись з таких частин:

- мотивувальної, – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

- резолютивної, – в якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- завершальної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

2. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а якщо потрібно – висновки відповідних постійних комісій ради чи управлінь (відділів)  районної державної адміністрації.

Стаття 29

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради.

У проекті порядку денного сесії вказуються порядкові номери і дати первинного проекту рішення та всіх змін, які до нього вносились. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради остаточного варіанта проекту рішення.

2. Питання  до розгляду на пленарному засіданні пропонується для формування порядку денного після розгляду його на засіданні профільної постійної комісії ради.

Стаття 30

1. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови районної ради, реєструються у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 20 календарних днів до відкриття чергової сесії (у виключних випадках за 10 днів до відкриття чергової сесії).

2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 3 дні до відкриття чергової сесії (у виключних випадках за день до відкриття чергової сесії).

Депутат, який є ініціатором проекту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної галузевої постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проект рішення може не розглядатись.

3. Проект рішення, який подає депутат (група депутатів) з власної ініціативи, реєструється виконавчим апаратом районної ради.  

Стаття 31

1. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями на ім’я голови районної ради, реєструються у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 3 календарних днів до відкриття чергової сесії.  

2. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 3 дні до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) – у день її відкриття.

3. На прохання депутата (за наявності технічної можливості) документи скеровуються йому електронною поштою.

Стаття 32

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 33

Друкування й тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього Регламенту.

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Стаття 34

1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання ради.

2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих районній державній адміністрації районною радою.

3. Проект порядку денного сесії ради готується виконавчим апаратом ради, доводиться до відома депутатів   не пізніше як за 3 дні до відкриття чергової сесії.

Стаття 35

1. Проект порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. До проекту порядку денного додатково можуть бути внесені питання, проекти рішень з яких завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 10 календарних днів до відкриття чергової сесії. Дебати щодо внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до 3-ох хвилин на виступ).  

3. Рішення про внесення до незатвердженого в цілому порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Рішення про вилучення питання з незатвердженого в цілому порядку денного ухвалюється більшістю депутатів від загального складу ради.

 Стаття 36

1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.

2. Рішення про внесення до затвердженого в цілому порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи вилучення питань із затвердженого в цілому порядку денного сесія приймає відповідне рішення.

4. Сесія не може бути завершеною, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 37

До порядку денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року без голосування вноситься питання “Про участь депутатів у роботі ради та її органах за минулий рік" і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 38

1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 цього Регламенту.

2. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради,  заступника голови районної ради, звільнення їх з посади;

2) створення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) створення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження Регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;

7) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада створює, обирає та призначає;

8) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо них;

9) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

10) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

14) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

16) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами;

18) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку;

19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

26) прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

27) заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

28) прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

29) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та їх органів;

30) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

31) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

32) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

33) заслуховування інформації прокурора та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Волноваського району;

34) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;

35) затвердження відповідно до законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів району;

36) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями,  за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

37) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 39

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.

2. Ранкові пленарні засідання відбуваються з 10.00 до 13.00, вечірні засідання – з 14.00 до 18.00. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

3. На початку ранкового засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 45 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати не проводяться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень, має один представник від політичних фракцій, члени яких ще не виступали.

4. У час пленарної роботи сесії відводиться не більше двох годин для обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не ухвалюються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні є присутніми більше половини депутатів від загального складу ради. Час для таких обговорень відводиться після розгляду питань порядку денного.

5. Пленарне засідання може бути продовженим понад визначений робочий час, про що ухвалюється процедурне рішення.

6. Голова засідання робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови районної ради, виконавчий апарат районної ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого засідання впродовж 5 робочих днів.

7. Сесія ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 40

Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 41

Рішення ради (крім процедурних) ухвалюються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.

Стаття 42

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.

2. У випадках, передбачених статтею 18 Регламенту, ці функції може здійснювати   заступник голови районної ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

3. Під час розгляду питання щодо особи голови засідання, голова засідання звільняє відведене для нього місце в президії і ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у частині 2 цієї статті.

Стаття 43

Голова засідання на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

- повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

- ставить запитання;

- почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

- вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;

- позбавляє права виступу особу, яка без дозволу голови засідання взяла слово;

- здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

 Стаття 44

Голова засідання не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 45

Голова засідання має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 46

1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і голова засідання позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.

2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі панує атмосфера, яка перешкоджає проведенню пленарного засідання, голова засідання оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 47

1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головою засідання; голова засідання може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.

2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це рада ухвалює без обговорення.

Стаття 48

На засіданні ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з не обговорюваного питання.

Стаття 49

Голова засідання на вимогу депутатів проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні  з допомогою лічильної комісії.

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 50

1. Процедура обговорення питання на засіданні ради передбачає:

- доповідь, запитання доповідачеві і відповіді на них;

- співдоповіді (за потребою), запитання і відповіді на них;

- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій, за умови, що окрема думка не була роздана депутатам разом з висновками комісій;

- внесення, обговорення і ухвалення рішення щодо питань про неприйнятність, якщо такі є;

- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були надані депутатам;

- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції, групи;

- виступи депутатів;

- оголошення головою засідання припинення обговорення, а також інформації про тих, хто записалися на виступ, виступили чи не виступили;

- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);

- заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

- уточнення і оголошення головою засідання пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

- виступи з мотивів голосування;

- голосування за проект рішення.

2. Якщо список, тих хто бажає виступити, вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, голова засідання оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про продовження його обговорення.

Стаття 51

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів можуть бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 52

1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 15 хвилин. Для оголошення депутатом запитання – 1 хвилина. Для оголошення депутатського запиту надається час до 5 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача. Для виступів з мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 5 хвилин.

2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада ухвалила процедурне рішення.

3. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, двох годин.

4. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджень голова засідання вимикає мікрофон.

Стаття 53

1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні  районної ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то, після скороченого обговорення, рішення про це ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Рішення районної ради з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.   

 Стаття 54

З одного і того ж питання депутат може мати один виступ в обговоренні і дати доповідачеві запитання. Право на повторний виступ мають голова,  заступник голови районної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій, груп.

 Стаття 55

1. Промовцям на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого порядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено,  районна рада ухвалює процедурне рішення.

3. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, голова засідання може звернутись до нього з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 56

Голові та заступникам голови районної державної адміністрації,   може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується їх діяльності або обговорюваного проекту рішення.

 Стаття 57

Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням ради.

Стаття 58

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Голова засідання надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 59

1. Розгляд одного питання порядку денного без ухвалення рішення з нього чи відкладення на друге читання не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

2. За пропозицією, підтриманою більшістю депутатів від загального складу районної ради, голова засідання ставить питання про повернення до розгляду питання порядку денного, щодо якого не було ухвалене рішення. Рішення про повторний розгляд питання порядку денного сесії ухвалюється, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 60

1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.

2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

Стаття 61

На підставі вмотивованого звернення уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій, груп та голів постійних комісій голова засідання повинен оголосити перерву до 30 хвилин.

Глава 2.10. Рішення районної ради

Стаття 62

1. Рішення районної ради з будь-яких питань ухвалюються на пленарному засіданні після їх обговорення (загальна процедура).

2. Рішення районної ради може ухвалюватися без процедури обговорення, якщо на пленарному засіданні жоден депутат не заперечує проти цього (скорочена процедура).

3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово голові засідання, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке процедурне питання заноситься до протоколу пленарного засідання.

 Стаття 63

Рішення районної ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

 Стаття 64

1. Після завершення обговорення питання голова засідання оголошує про перехід до голосування з цього питання.

2. Початок голосування голова засідання погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для ухвалення рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або надійшли пропозиції від депутатів.

3. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення, оголошується про голосування за прийняття рішення в цілому.

4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог глави 2.13 цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проекту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проекту рішення в цілому.

5. У випадку, коли рішення неможливо ухвалити у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, рада може ухвалити рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

Стаття 65

1. Після оголошення голови засідання про початок голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії рада може ухвалити рішення про повторне голосування.

Стаття 66

1. Районна рада ухвалює рішення відкритим, відкритим (поіменним) або таємним голосуванням.

2. Відкрите  голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

3. Відкрите, відкрите (поіменне) голосування здійснюється  шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією.  

4. Відкрите (поіменне) голосування може проводитись і шляхом персонального озвучення своєї позиції кожним депутатом шляхом зачитування  головою засідання прізвищ депутатів, якщо така пропозиція підтримана більшістю депутатів від загального складу ради.

5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю голосів від загального складу ради.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

- ухвалення рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- подання до Президента України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

6. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування.

7. У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені радою. Цей список голова засідання передає лічильній комісії. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

8. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

9. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня,  лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

10. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

11. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться відкрито, крім членів лічильної комісії можуть бути присутні інші зацікавлені особи

12. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

 Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

13. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали більшість депутатів від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.

14. Кандидат вважається обраним, а  інше рішення, відповідно до частини 5 цієї статті, - ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

15. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

16. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

17. У разі коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові районної державної адміністрації, звільнення голови районної ради і його заступника, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться .

18. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

19. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

20. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

21. Результати відкритого (поіменного) голосування з усіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті, оприлюднюються на офіційному сайті  районної ради або районної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів після завершення пленарного засідання ради, за наявності технічних можливостей.

Стаття 67

Районна рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 68

Районна рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 69

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 70

1. Тексти прийнятих  районною радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та їх авторами.        

2. Тексти прийнятих рішень оформляються невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх  прийняття.

3. Голова засідання повинен підписати ухвалені радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття.

Стаття 71

1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

2. Рішення оприлюднюються на офіційному сайті  районної ради або районної державної адміністрації, у інший спосіб невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.12. Порядок надання слова

Стаття 72

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається письмово на ім’я голови засідання після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях. У заяві вказуються такі дані: від якої депутатської фракції, групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.

2. У кожний поточний момент до списку промовців прізвище однієї і тієї ж особи, яка бажає виступити, може бути внесено лише один раз.

3. Голова засідання може надати слово для виступу також і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

4. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп слово для виступу надається обов’язково (за їхнім бажанням) в межах відведеного для виступів часу.

Стаття 73

1. Голова,  заступник голови ради, голови постійних комісій, голова  районної державної адміністрації, голови депутатських фракцій і груп мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або для постановки питання про неприйнятність, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

2. Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення дебатів або після закінчення часу, відведеного для виступів у дебатах, то дебати вважаються відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході дебатів, то депутатська фракція, група, яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.

Стаття 74

1. Депутатові, який вніс пропозиції чи поправки, за його проханням надається слово для виступу.

2. Депутатові може бути продовжений час для виступу за рахунок часу іншого депутата, якщо останній був записаний до списку промовців.

Стаття 75

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або помінятися з іншим депутатом чергою.

2. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутатові, скористатися цим правом можна лише один раз.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

4. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.

Стаття 76

Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки питання про неприйнятність, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надає голова засідання позачергово, але не перериваючи промовця.

Стаття 77

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. Уповноважені представники постійних комісій, депутатських фракцій, груп, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

Глава 2.13. Розгляд питань про неприйнятність

 Стаття 78

            1. У ході обговорення резолюції, пропозиції, рішення та його структурних частин депутати, голова ради, заступник голови ради, голова районної державної адміністрації в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

1) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

2) їх невідповідності Конституції України або чинним законам;

3) того, що їх прийняття не входить до компетенції ради;

4) того, що наслідком їх прийняття буде неузгоджене скорочення надходжень, виникнення або збільшення видатків з бюджету;

5) того, що рішення є не підготовленим до розгляду з огляду на необхідність першочергового розгляду інших питань, від вирішення яких залежить розгляд винесеного на обговорення питання.

2. Рішення з питань про їх неприйнятність ухвалюється більшістю депутатів від загального складу ради.

 Стаття 79

1. Після доопрацювання тексту, щодо якого ухвалено рішення про неприйнятність, профільна комісія вносить повторно відповідний текст на розгляд ради.

2. У разі коли текст доопрацьовано з метою зняття питання про неприйнятність, він підлягає розгляду в загальному порядку, не виключаючи нового висунення питання про неприйнятність.

3. Якщо у висновку профільної постійної комісії підтримуються питання про неприйнятність, голова засідання вносить пропозицію про вилучення відповідного тексту. Якщо у висновку профільної постійної комісії зазначені питання про неприйнятність відхилені вмотивовано, то відповідний текст розглядається радою по суті.

4. У випадку коли голова ради,  заступник голови ради, голова районної державної адміністрації підтримують питання про неприйнятність, рада може ухвалити рішення про внесення відповідних змін чи доповнень до рішення про районний бюджет. Якщо до рішення про районний бюджет рада не вносить відповідних зміни чи доповнень, голова ради не дає згоди на скорочення надходжень до бюджету або на збільшення видатків з нього, то текст, щодо якого висунуто зазначені питання про неприйнятність, знімається з розгляду і на голосування не ставиться.

Глава 2.14. Порядок голосування пропозицій

 Стаття 80

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.

2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головою на засіданні.

Стаття 81

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, голова засідання оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.

3. Голова засідання може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може ухвалюватися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 82

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада спочатку проводить голосування щодо пропозиції, внесеної депутатами від опозиції, а далі – щодо інших пропозицій у порядку їх надходження, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 83

1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.

2. Ухвалення рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 84

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка в меншій мірі змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 85

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, неухвалення рішення про його схвалення не виключає потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, голова засідання на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з ухваленням рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

Стаття 86

1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Голова засідання надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.

2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, голова засідання послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.

3. Перед кожним голосуванням голова засідання формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4. Після закінчення голосування голова засідання оголошує його повні результати і ухвалене рішення.

Глава 2.15. Дисципліна та етика пленарних засідань

 Стаття 87

1. На засіданні  районної ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова засідання має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.

2. Якщо голова засідання звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі голова засідання має право зупинити його виступ.

3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу голови засідання, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, голова засідання після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

 Стаття 88

Якщо депутат вважає, що промовець або голова засідання неправильно тлумачать його слова чи дії, він може  звернутися до голови засідання з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням голова засідання надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку голова засідання відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то голова засідання надає депутатові слово в кінці засідання за його  зверненням.

Стаття 89

1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання голова засідання може оголосити перерву або закрити засідання.

2. Якщо під час засідання ради в будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Голова засідання повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до працівників правоохоронних органів з проханням вжити заходів впливу; коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, голова засідання повідомляє  районну раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

Стаття 90

1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до голови засідання із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головою засідання, рада за пропозицією, внесеною від депутатських фракцій, груп, після скорочених дебатів може ухвалити рішення про відсторонення голови засідання від ведення пленарних засідань на термін до двох пленарних засідань.

Глава 2.16. Протокол і справа засідання

Стаття 91

1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання ради підписує голова засідання.

2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, розповсюджених серед депутатів для цього засідання; прізвища голови засідання і промовців; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення.

3. Пленарне засідання ради за технічної можливості записується на магнітну стрічку, компакт-диск, які зберігаються у виконавчому апараті районної ради протягом п'яти років.

Стаття 92

До протоколу засідання ради додаються:

- реєстр письмової реєстрації депутатів;

- інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- інформація про реєстрацію запрошених;

- результати відкритого, відкритого (поіменного) та таємного голосування;

- результати голосування з процедурних питань;

- тексти не виголошених виступів депутатів;

- окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень.

 Стаття 93

1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і ухвалення рішення радою.

2. Протоколи засідань ради з відома керуючого справами виконавчого апарату районної ради надаються депутатам ради для ознайомлення .

3. Виконавчий апарат районної ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог  Регламенту.  

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи районної ради

Глава 3.1. Депутати районної  ради

Стаття 94

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 95

Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата та значки депутата районної ради.   

Стаття 96

До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:

- участь у роботі сесій ради;

- участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких обрано депутата;

- виконання доручень ради та її органів;

- робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень.

Стаття 97    

1. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків із відшкодуванням йому за рахунок районного бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради ухвалюють: районна рада, голова ради,  заступник голови ради,  а також комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

3. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада ухвалює рішення щодо нього персонально.

4. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.

5. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен , зазначивши причини, повідомити заздалегідь про це виконавчий апарат ради.

 Стаття 98

1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково за наявності нижчезазначених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради у разі:

1) його відкликання виборцями в установленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково також за рішенням районної ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено   з позбавленням волі;

2) за особистою заявою депутата районної ради про складення ним депутатських повноважень.

3. У разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України  «Про місцеві вибори».

4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до районної ради із заявою, у якій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана.

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

Стаття 99

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної районної організації політичної партії.  До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.

2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Районна організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в  районній раді лише одну депутатську фракцію.

3. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається районною організацією політичної партії.

4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.

5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення  районною радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції.

Стаття 100

1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати на основі їх взаємної згоди, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, можуть об'єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п'яти депутатів.

2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення районною радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

Стаття 101

1. Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради.

2. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

3. Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи , її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання.

4. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, групи, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.

Стаття 102

1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, групи.

2. Депутатські фракції, групи мають право:

- на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в районній раді чи опозиції.

3. Депутатська фракція, група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

4. Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

5. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.

6. Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

 Стаття 103

1. Голова ради не може бути керівником депутатської фракції, групи та представляти їхні інтереси в раді.

2. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Стаття 104

1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього повинна бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, депутатові зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 105

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради, за умови підтримання більшістю депутатів від загального складу ради. Депутатський запит, коли це потрібно, обговорюється на пленарному засіданні ради.

4. Голова засідання ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

5. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто

6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати на нього офіційну письмову відповідь.

7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 106

1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у місячний термін від дня одержання запиту надсилається голові районної ради та депутатові, який його вніс.

2. Відповідь оголошується головою засідання в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.

5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.

6. За результатами обговорення депутатського запиту рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.

Стаття 107

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення з нього не ухвалюється.

Глава 3.4. Голова районної ради

 Стаття 108

1. Голова районної ради обирається Волноваською районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу більшості депутатів від загального складу ради.

6.Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

7. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 109

1. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатуру для обрання на посаду   заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;

7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

9) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

12) забезпечує роботу з розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

13) забезпечує гласність у роботі ради та її органів; обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки; оприлюднює рішення ради;

14) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

15) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, міських рад та їх органів;

16) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу більшості депутатів – у визначений радою термін;

17)  вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.5. Заступник голови районної ради

Стаття 110

1. Районна рада обирає   заступника голови ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

2. Заступник голови районної ради обирається районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

3. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування, більшістю голосів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу більшості депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження  заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень  заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження заступника  голови ради припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади  заступника  голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

7. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

8. Напрями роботи  заступника голови районної ради за його пропозицією визначаються і затверджуються розпорядженням голови районної ради. Інформація про це доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні ради.

Глава 3.6. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 111

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та Положенням про постійні комісії районної ради, яке затверджується радою.

Стаття 112

1. Рада створює і обирає постійні комісії в складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова,  заступник голови ради.

3. Про створення постійних комісій та обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада ухвалює відповідні рішення.

4. Головою постійної комісії ради не може обиратися депутат, який є заступником голови районної державної адміністрації, керівником однопрофільного з комісією структурного підрозділу.

Стаття 113

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту ухвалення радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Глава 3.7. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 114

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчий апарат ради створюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання затверджуються радою за поданням голови районної ради.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

 

Розділ 4. Взаємодія районної ради
з районною державною адміністрацією

 Стаття 115

У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень районної ради, вона повинна повідомити про це раду.

 Стаття 116

Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання не чинними актів районної державної адміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 117

Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 118

Районна рада відповідно до вимог чинного законодавства може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

Стаття 119

Рішення районної ради та розпорядження голови районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законодавству України може бути оскаржено в суді.

 

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб районної ради

Стаття 120

Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 121

Районна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

 

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень ради

Стаття 122

1. Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.

2. Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

3. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується Верховною Радою України.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                  А.К.Демішева