ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

09.12.2015 №7/1-12

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Волноваської районної ради

Положення про постійні комісії Волноваської районної ради визначає напрямки діяльності і порядок організації роботи постійних комісій Волноваської районної ради (далі - постійні комісії).

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності постійних комісій

Постійні комісії є органами Волноваської районної ради, які обираються з числа його депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до ведення районної ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

        У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Волноваської районної ради 7 скликання, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативно-правовими актами і діючим Положенням.

        Постійні комісії підзвітні районній раді і відповідальні перед нею.    Постійні комісії діють за дорученням районної ради, голови районної ради, його заступника або за власною ініціативою.

Стаття 2. Завдання постійних комісій

Основними завданнями постійних комісій є:

- вивчення питань по напрямах діяльності і компетенції районної ради та постійних комісій з підготовкою відповідних висновків і рекомендацій;

- попередній розгляд і підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд ради;

- розробка проектів рішень ради відповідно до напрямків діяльності комісій і внесення їх на розгляд ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 3. Утворення постійних комісій

Питання про утворення і обрання постійних комісій розглядаються, як правило, на першій сесії районної ради нового скликання, але не пізніше чим на другій сесії. Постійні комісії утворюються на термін повноважень ради. Кількість постійних комісій та їх найменування визначаються радою за пропозицією голови ради, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних завдань і напрямків діяльності ради.

Постійні комісії обираються за пропозицією голови ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій, депутатів у складі голови і не менш 4-х членів комісії. Якщо кількість членів фракції (депутатів від однієї політичної партії) відповідає кількості постійних комісій або більш ніж кількість постійних комісій, депутатські фракції направляють не менше одного представника в кожну постійну комісію.

Депутатська фракція, кількість членів якої менше кількості постійних комісій, на свій вибір представляє по одній кандидатурі в ті комісії, представництво в яких вона вважає за необхідне. Якщо депутатська фракція не запропонує представника для роботи в постійній комісії, комісія утворюється без участі представника цієї депутатської фракції.

Обрання заступника голови і секретаря комісії, інші питання структури комісії вирішуються на засіданні комісії.      

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради і його заступник.

Протягом терміну своїх повноважень районна рада може вносити зміни до переліку і персонального складу постійних комісій. Зміни до складу комісій вносяться радою за пропозицією голови ради, на підставі письмових заяв депутатів, погоджених з фракціями і постійними комісіями, до складу яких передбачається внести зміни. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або вихід з її складу прямує голові ради для подальшого розгляду на сесії районної ради.

Стаття 4. Принципи роботи постійних комісій

Постійні комісії будують свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного ділового обговорення питань і ухвалення рішень.

Постійні комісії діють в тісному взаємозв'язку з органами місцевого самоврядування, місцевою райдержадміністрацією, трудовими колективами, профспілками, громадськими організаціями, політичними партіями, вивчають і враховують громадську думку.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

За рішенням комісії документи і матеріали її роботи можуть бути обнародувані в засобах масової інформації.

Стаття 5. Робота депутатів в постійних комісіях

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. На час засідань постійних комісій депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.

Депутат районної ради має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядається на засіданні комісії. Депутат має право знайомитися зі всіма офіційними документами, що поступають і зберігаються в комісії, робити виписки, копіювання цих документів.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом або передані голові постійної комісії у письмовій формі, підлягають обов'язковому розгляду на комісії. Депутат зобов'язаний брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої він обраний.

В разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, не виконання без поважних причин рішень і доручень комісії, районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відгук цього депутата у встановленому законом порядку.

Розділ 2. Основні функції і права постійних комісій

Стаття 6. Основні функції постійних комісій          

Відповідно до завдань і напрямків діяльності постійні комісії:

            - за дорученням ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають проекти програм соціально-економічного, культурного розвитку і інші цільові програми, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, що відносяться до їх ведення;

            - заздалегідь розглядають кандидатури осіб запропонованих для обрання, затвердження, призначення або узгодження районною радою, готують висновки з цих питань;

            - за дорученням ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до ведення ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності і їх посадових осіб, представляють за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а у випадку необхідності на розгляд районної ради;

            - організовують роботу з реалізації рішень ради і комісії, здійснюють контроль за їх виконанням;            

- за дорученням керівництва ради або за власною ініціативою заздалегідь розглядають питання про нагородження відзнаками Волноваської районної ради.

Стаття 7. Права постійних комісій

Для реалізації покладених на них завдань постійні комісії мають право:       - вносити на розгляд ради питання відповідно до напрямків діяльності постійної комісії;           

- виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що відносяться до їх ведення, представляти проекти рішень ради, вносити поправки до них;  

- вивчати громадську думку, здійснювати збір і аналіз інформації з питань, віднесених до компетенції комісії;

            - заслуховувати інформацію керівників підприємств, організацій, установ з питань, віднесених до компетенції комісії;

- отримувати у встановленому законом порядку від керівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні документи і матеріали з питань, віднесених до ведення комісії;      

- створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців для вивчення питань, розробки проектів рішень ради;         

- розглядати звернення громадян, що поступили в комісію.    

Розділ 3. Напрямки діяльності постійних комісій

Стаття 8. Постійна комісія з питань законності, правопорядку депутатської діяльності і депутатської етики, прав та свобод громадян

1. Розгляд питань, пов'язаних з діяльністю депутата в районній раді і його органах, про дострокове припинення повноважень депутата районної ради в порядку, встановленому законодавством.

2. Підготовка матеріалів, проектів рішень районної ради з питань забезпечення реалізації Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

3. Здійснення контролю за дотриманням Регламенту Волноваської районної ради.

4. Підготовка матеріалів з питань взаємодії між депутатами районної ради і народними депутатами України, депутатами інших рад, діяльності органів самоорганізації населення.

5. Розгляд питань про дотримання норм депутатської етики.

6. Розгляд проектів програми соціально-економічного розвитку району, розвитку місцевого самоврядування, інших цільових програм по напрямках діяльності постійної комісії, заслуховування звітів про їх виконання.

7.Здійснення контролю за забезпеченням вимог законодавства про розгляд звернень громадян на підприємствах, у установах і організаціях незалежно від форм власності.

8. Аналіз стану розвитку законотворчості з питань місцевого самоврядування.

9. Участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів щодо забезпечення законності з боротьби із злочинністю із охорони громадського порядку.

10. Взаємодія з органами внутрішніх справ, прокуратури, службою безпеки, органами юстиції, адвокатурою і судами.  

із  доповненнями, затвердженими рішенням районної ради від 30.03.2016 №7/5-110   

11.Контроль за розглядом питань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, надання консультацій та роз’яснень з цього питання депутатам районної ради.   

Стаття 9. Постійна комісія з питань сприяння державному будівництву і місцевому самоврядуванню

1.Розгляд питань, пов’язаних з діяльністю районної ради щодо сприяння державному будівництву і місцевому самоврядуванню.

2.Розгляд питань, пов’язаних з діяльністю районної ради щодо сприяння проведенню процесу децентралізації у районі.

3.Сприяння взаємодії та активізації співпраці органів місцевого самоврядування району та органів державної влади у вирішенні питань вдосконалення державного будівництва.

4.Розгляд питань пов’язаних зі здійсненням адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування.

5.Розгляд питань з виконання делегованих повноважень Волноваською райдержадміністрацією.

6.Розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку району, розвитку місцевого самоврядування, інших цільових програм з напрямів діяльності постійної комісії, заслуховування звітів про їх виконання.

Стаття 10. Постійна комісія з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін

1.Розгляд проектів районних програм і їх фінансове забезпечення.

2. Розгляд проекту районного бюджету, бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Щоквартальний розгляд звітів про виконання районного бюджету.

3. Розгляд питань про розподіл переданих з державного і обласного бюджетів асигнувань у вигляді дотацій, субвенцій і внесення пропозицій районній раді.

4. Розгляд питань по формуванню і реалізації стратегічних напрямів економічної політики району, збалансованого соціально-економічного розвитку району.

5. Розгляд і узгодження розпоряджень голови районної ради про перерозподіл бюджетних коштів в міжсесійний період.

6. Розгляд і узгодження порядків використання засобів обласного бюджету на виконання окремих заходів Програм економічного і соціального розвитку району на відповідний рік.

7. Вивчення і розгляд питань цільового і ефективного використання бюджетних коштів, ціноутворення.

8. Участь в розробці пропозицій з внесення змін до законодавства України з питань бюджету, фінансів, економічної політики та інші.

Стаття 11. Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, будівництва і житлово-комунального господарства

1.Підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації.

2.Координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів.

3.Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань державного будівництва.

4. Вивчення положень справ на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і телекомунікацій.

5. Розгляд інвестиційних проектів, сприяючих залученню інвестицій в промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт і телекомунікації.

6. Розгляд питань з роботи підприємств, установ, організацій промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку з питань реалізації програм соціально-економічного розвитку території району.

7. Розгляд і участь в розробці заходів і програм енергозбереження на підприємствах, впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку промисловості, інформатизації, систем телекомунікацій.

8. Вивчення маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, сприяння розвитку інфраструктури транспорту в районі.

9. Участь в розробці і реалізації програм з реформування житлово-комунального господарства.

10. Підготовка пропозицій з створення, перепрофілювання і реорганізації комунальних підприємств житлово-комунального профілю і передачі їх у спільну власність територіальних громад району.

Стаття 12. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього середовища

1. Розгляд питань з реалізації державних, обласних і районних програм з питань агропромислового комплексу.

2. Вивчення прогресивних форм господарювання і підготовка рекомендацій по їх впровадженню на підприємствах агропромислового комплексу.

3. Розгляд питань з:

3.1. Реалізації державної екологічної політики на території району, забезпеченні екологічних прав громадян;

3.2. Раціонального використання, збереження і відтворення лісів;

3.3. Забезпечення збереження і раціонального використання водних ресурсів, поліпшення стану водних об'єктів;

3.4. Охорони і забезпечення екологічної безпеки, ліквідації негативного впливу господарської і іншої діяльності на природне довкілля.

4. Розгляд і узгодження проектів рішень з організації, охорони і використанню територій, регулювання земельних стосунків і охорони довкілля.

5. Підготовка матеріалів з надання згоди на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про відмову у видачі такого дозволу.

6. Підготовка проектів рішень про затвердження програм охорони довкілля і звітів про виконання запланованих заходів.

7. Розгляд питань і підготовка пропозицій з затвердження і використання цільових фондів охорони довкілля і землекористування.

8. Підготовка інформації щодо здійснення земельної реформи в районі.

Стаття 13. Постійна комісія з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності

1. Розгляд питань створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення інвестицій. Розробка пропозицій з основних напрямках районних програм, пов'язаних з вказаною діяльністю.

2. Участь у реалізації державних і регіональних програм з розвитку економічної і соціальної політики району.

3. Попереднє вивчення, розгляд програм і заходів, що стосуються зовнішньоекономічної і інвестиційної політики, розвитку ринкових стосунків.

4. Розгляд проектів програм щодо приватизації об'єктів спільної власності, здійснення контролю за їх виконанням.

5. Вивчення питань і розробка пропозицій по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що знаходиться в управлінні районної ради, продажу, передачі в оренду або під заставу об'єктів спільної власності, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку.

6. Вивчення питань діяльності підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району.

7. Внесення пропозицій з створення, ліквідації, реорганізації і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності - спільно з відповідними галузевими постійними комісіями.

Стаття 14. Постійна комісія з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту

1. Розгляд програм з підвищення життєвого рівня населення, зайнятості, заходів щодо забезпечення соціального захисту різних груп населення, розвитку охорони здоров'я, медичного і соціального обслуговування.

2. Розгляд питань з розвитку науки, сприяння реалізації державної політики у сфері освіти.

3. Вдосконалення діяльності установ науки, вищої школи, загальноосвітніх шкіл, дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів.

4. Розгляд пропозицій з оптимізації мережі установ освіти, розвитку мережі установ культури, мистецтва, фізичної культури і спорту, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

5. Участь у вирішенні питань комплексного розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів, розвитку і збереження об'єктів соціальної інфраструктури, формування соціального партнерства.

6. Вивчення і розробка пропозицій з питань вдосконалення форм і методів розвитку культури і духовності, фізкультури і спорту в районі, виявлення додаткових резервів і можливостей реалізації основних напрямків районних програм у вказаних сферах.

7. Участь у розгляді питань, що стосуються створення, реорганізації установ культури, освіти, що знаходяться в спільній власності територіальних громад району.

8. Розгляд питань діяльності установ і організацій системи охорони здоров'я і соціального захисту населення, навчально-виховних, культурно-просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих установ спільній власності територіальних громад району.

9. Здійснення діяльності, щодо виконання державних і районних програм з пропаганди здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту.

10. Підготовка інформації щодо стану та заходів реалізації молодіжної політики в районі, вдосконалення навчально-виховної роботи і культурно-просвітницької і фізкультурно-оздоровчої роботи на сесію районної ради.

Розділ 4. Організація і порядок роботи постійних комісій

Стаття 15. Засідання постійних комісій

Основною організаційною формою роботи постійних комісій є їх засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше як один раз в квартал і є правомочними при участі не менше половини від загального складу постійної комісії.

Про дату, час і місце засідання комісії члени комісії повідомляються не пізніше чим за два дні до дати проведення засідання. В разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову або секретаря постійної комісії. На засіданні ведеться протокол, який підписується головою і секретарем постійної комісії.

За результатами розгляду питань на засіданні постійної комісії готуються висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем постійної комісії. На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу депутати районної ради, що не є членами цих комісій, депутати інших рад.

На засідання комісій можуть бути запрошені представники державних і громадських організацій, підприємств, установ і громадських організацій, наукових установ і засобів масової інформації. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. Організаційне, правове, інформаційне, технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 16. Спільні засідання постійних комісій

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою цих постійних комісій, а також за дорученням голови районної ради або заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій правомочні, якщо на них присутня більше половини складу кожної постійної комісії. Рекомендації і висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих комісій.

Якщо постійна комісія вважає, що питання, передане їй на розгляд, відноситься також до ведення іншої постійної комісії, або визнає необхідним висловити думку з питання, що розглядається іншою комісією, вона має право внести з цього приводу пропозицію голові районної ради або його заступникові. Постійна комісія на прохання інших постійних комісій може, з напрямках своїй діяльності, брати участь в підготовці питань, що розглядаються цими комісіями.

Стаття 17. Голова постійної комісії

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії:

- забезпечує підготовку питань щодо розгляду на засіданні комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії;

- організовує роботу підготовчих комісій і робочих груп;

- запрошує для участі в роботі комісії представників та фахівців державних органів, громадських організацій, підприємств;

- організовує роботу з виконання рішень ради і комісії;

- підтримує постійний зв'язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про розгляд у комісіях питань, а також про заходи з реалізації прийнятих рішень;

- представляє комісію у стосунках з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, а також громадянами;

- організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Стаття 18. Заступник голови постійної комісії

Заступник голови постійної комісії за дорученням голови комісії бере участь в організації її роботи. В разі відсутності голови комісії або неможливості їм виконувати свої повноваження з інших причин, здійснює функції голови комісії.

Статья19. Секретар постійної комісії

Секретар постійної комісії:            

- бере участь в організації роботи комісії;           

- веде протокол засідання комісії;

- веде облік участі членів комісії в її засіданнях;

- веде діловодство комісії;  

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;     

- забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій і висновків комісії, здійснює контроль за надходженням від них відповідей;      

- за відсутності голови і заступника голови комісії або неможливості виконання ними своїх повноважень здійснює функції голови постійної комісії - виконує інші доручення комісії і голови комісії.