3 ЧАСТИНА

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ "Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік"

                                                                                                       Додаток 2 до рішення районної ради                                                                                                                             

                3.4. Інвестиційна та інноваційна діяльність і розвиток інфраструктури

В умовах  продовження антитерористичної операції в країні,  питання залучення інвестицій залишається досить складним.

Водночас, оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливий без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок господарства. 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні технології.

В сучасних динамічних умовах розвитку економіки, впровадження саме інноваційних технологій і техніки є запорукою успішності розвитку як окремого підприємства, так і країни в цілому, можливості ефективно залучати кошти вітчизняних партнерів та іноземних інвесторів.

Але сучасні процеси в економіці країни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Аналіз масштабів та результативності інноваційної діяльності в районі свідчить про дуже низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань відновлення  економіки.

Актуальні проблеми:

- несприятливий інвестиційний клімат (нестабільна політична ситуація в країні та проведення АТО);

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських і селищних радах;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також господарюючих суб’єктів;

- низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

- відсутність проектно-кошторисної документації та експертизи на проекти;

- відсутність з боку держави ефективного  механізму стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

- нестача власних коштів підприємств на впровадження інноваційних технологій і техніки, неможливість залучення державних джерел фінансування та високий рівень кредитних ставок.

Головна ціль –підготовка якісних та актуальних інвестиційних пропозицій та залучення інвестицій в економіку району. 

Основні завдання на 2017 рік:

- завершення реалізації інвестиційного проекту «Вироблення енергії із біогазу» (ПрАТ «Екопрод») та введення в експлуатацію заводу;

-  освоєння інвестицій в повному обсязі, введення  в дію об’єктів;

- постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

- пошук нових інвесторів для реалізації інвестиційних програм і проектів в соціально-культурної сфері, житлово-комунальному господарстві та в  реальному секторі економіки;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями та міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- налагодження інформаційного спілкування місцевих органів влади із суб’єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- підвищення рівня взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання в напрямку ефективного вирішення проблем інноваційного розвитку;

- включення інноваційних чинників до процесу соціально-економічного розвитку району.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

-  річне виробництво дріжжей  біогазового заводу (ПрАТ «Екопрод») складе  3500 тонн, біоетенола – 1500 тонн; зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва,  оптимізація їх використання у якості  цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів;

- освоєння інвестицій с сумі -  188,4* млн.грн.;

- підвищення рівня загального розвитку та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури;

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Волноваського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- виконання соціальних програм;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району.

Ресурсне забезпечення.

На виконання заходів передбачається направити кошти бюджетів усіх рівнів та кошти іноземних інвесторів.

* - зі змінами, внесеними рішенням районної ради від ____________ № _____

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

28.04.2017 № 7/15-

 Про затвердження

 Районної комплексної програми соціальної

 підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників,

 без вісті зниклих осіб  внаслідок АТО  на 2017рік


         З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок антитерористичної операції, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 14.04.2017 № 01-23-602, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.03.2017 № 228 «Про Регіональну програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік», постанови  Кабінету Міністрів України  від  16.12.2015 N 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року», Закону України «Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону  України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо  переміщених осіб», керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Районну  комплексну   програму   соціальної    підтримки внутрішньо переміщених осіб,  осіб  та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок  АТО  на 2017  рік  (далі - Програма),  згідно  з  додатком.

2.  Доручити    Волноваській    районній    державній     адміністрації забезпечити    виконання    Програми    відповідно  до  планових  асигнувань.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального і економічного  розвитку,  бюджету, фінансів і цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                          В.Д.Лубінець                                           

 

Додаток

до рішення районної ради

 

 

Районна комплексна програма 

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та  сімей заручників, безвісті  зниклих осіб  внаслідок АТО на 2017 рік

І. Загальні положення

 Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб,  осіб та  сімей заручників, без вісті  зниклих  осіб   внаслідок АТО на 2017 рік  (далі – Програма)  спрямована на забезпечення дотримання  прав, свобод  та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також осіб та  сімей заручників, без вісті  зниклих  осіб   внаслідок АТО, покликана сприяти реалізації законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту вищезазначеної категорії громадян.

ІІ  Мета  та завдання програми

Суспільно-політична ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях України) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам,  особам  та  сім’ям  заручників, без вісті зниклих  осіб   внаслідок АТО,  у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, а саме:

- забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці;

- сприяння у працевлаштуванні;

- забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки;

- забезпечення матеріальної підтримки.

Ш. Фінансове  забезпечення

Фінансування цієї Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом а також іншими джерелами фінансування, незабороненими законодавством, відповідно до Заходів Програми (додається).

ІV. Очікувані результати  виконання Програми

Виконання  Програми  дозволить  забезпечити  всебічну підтримку з боку держави і суспільства зазначеній категорії громадян, сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, патріотичного виховання молодого покоління.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах  внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної  ради                                                                                      А.К.ДЕМІШЕВА                          

                                                                                                                     Додаток  до Програми

ЗАХОДИ

Районної комплексної програми

соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та  сімей заручників,

безвісті зниклих осіб   внаслідок АТО  на 2017 рік

 № з/п

Найменування  заходів

Відповідальні виконавці

 

Джерела фінансу-вання- районний бюджет, обсяг витрат, тис.грн.

Термін виконання

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

 

1.

Підготовка щорічної доповіді про становище ВПО в Волноваському районі

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,

КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

-

-

ВПО та органи влади володіють інформацією про ключові проблеми та їх можливі рішення

2.

Створення додаткових можливостей  для  відкриття окремого вікна  адміністративних послуг та  забезпечення

можливості оформлення перепусток для переміщення осіб в райони проведення АТО

 

Виконавчі органи місцевих  рад, центр надання адміністративних послуг при Волноваській райдержадміністрації

 

-

-

ВПО отримують  вчасні і якісні

адміністративні послуги

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Забезпечення отримання ВПО безоплатної правової допомоги

Волноваське бюро безоплатної правової допомоги

-

-

Сприяння у забезпеченні відновлення документів

Виконавчі

органи  місцевих рад

-

-

3

Проведення профорієнтаційних заходів у віддалених населених пунктах району, пунктах тимчасового розміщення переселенців

Надання  індивідуальних профорієнтаційних послуг ВПО

Сприяння в організації та проведенні  тренінгів з розвитку підприємництва, в тому числі соціального. По підтримці ВПО  при започаткуванні  та відновленні підприємницької діяльності (програмам малих грантів,бізнес-тренінги, консультації, залучення ВПО у ярмарках професій, вакансій.

Впровадження підприємницької діяльності з урахуванням потреб ринку праці.

Забезпечення тимчасової зайнятості через залучення ВПО до оплачуваних тимчасових або громадських робіт

Здійснення  зареєстрованому безробітному з числа ВПО ВИТРАТ:

-для проходження медичного та наркологічного огляду

- здійснення фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адмінодиниці місця працевлаштування

- здійснення компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує безробітних з числа ВПО,

- компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа  ВПО

Волноваський районний центр зайнятості

-

-

Зменшення рівня безробіття серед ВПО, зростання професійного рівня.

4.

Модернізація мобільних соціальних офісів та іх складу, з виїздом на місця компактного проживання ВПО для прийому документів, заяв на поновлення, призначення пенсійних та  соціальних виплат та роз’яснення норм чинного  законодавства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Управління пенсійного фонду України у Волноваському районі,  Районний центр зайнятості

     -

-

Кількість отримувачів соціальної допомоги, внесених до реєстру

Створення та забезпечення  функціонування  реєстру користувачів гуманітарної та благодійної допомоги

Волноваський  районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

райдержадміністрації

        -

-

Забезпечення якісного обслуговування  ВПО в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, місцевих  рад та райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих  рад, райдержадміністрації

 

 

Кількість залучених співробітників до

обслуговування, облаштування відповідних робочих місць

 

 

 

Підвищення та оновлення

Професійних знань соціальних працівників при наданні психологічної допомоги ВПО

Волноваський  районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

райдержадміністрації

 

 

Кількість працівників, які пройшли навчання

 

 

 

Надання одноразової матеріальної допомоги  ВПО, які потребують термінового хірургічного втручання або  придбання коштовних препаратів (згідно медичних документів, які підтверджують потребу);

 

Надання матеріальної допомоги  особам та сім’ям заручників,

без вісті зниклих осіб внаслідок АТО

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

84,256

 

 

 

 

 

 

 

15,744

 

Травень-грудень 2017

 

 

 

 

 

Травень-грудень 2017

 

Матеріальна підтримка

внутрішньо-переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальна підтримка особам та  сім’ям заручників, безвісті зниклих осіб

 

Забезпечення своєчасної виплати пенсій ВПО

Управління пенсійного фонду України у Волноваському районі

 

 

 

 

 

 -

-

Проведення виплати пенсій  вчасно та в повному обсязі, можливість  користування електронними сервісами Пенсійного фонду

 

Створення належних умов для  обслуговування ВПО в управлінні Пенсійного фонду України у Волноваському районі

-

 

-

 

Забезпечення співпраці з АТ «Ощадбанк»

5.

Забезпечення тимчасовим житлом прийомних сімей, випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переселяються з

тимчасово окупованої  території України

 

Забезпечення ведення реєстру внутрішньо переміщених дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,які опинились у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей райдержадміністрації

-

-

Створення дітям ВПО сприятливих умов для проживання, навчання та оздоровлення

 

Організація оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Виконавчі органи місцевих  рад, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 -

-

 

Забезпечення сприятливих умов для навчання дітей ВПО у  загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах

Відділ освіти райдержадміністрації

-

-

 

Забезпечення безкоштовного харчування  в школах для дітей ВПО

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад

-

-

6.

Сприяння  забезпеченню сприятливих умов для залучення ВПО до занять фізичною культурою та спортом,залучення до участі в спортивних заходах

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

-

-

 Діти ВПО активно займаються спортом

7.

Забезпечення функціонування мережі  кабінетів психологічної реабілітації  для ВПО

КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

-

-

Створення кабінетів психологічної реабілітації з метою запобігання погіршенню фізичного та психічного здоров’я ВПО.

8.

Організація безоплатного користування музеями,

 

бібліотеками, клубами  та іншими об’єктами культури внутрішньо переміщеними особами

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

 -

 -

Забезпечення активного розвитку та діяльності громадських організацій ВПО

Сприяння проведенню круглих столів, форумів, конференцій щодо проблем ВПО та можливих рішень

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

райдержадміністрації

 

-

-

 -

 

 

Залучення ВПО  до участі в громадській раді при райдержадміністрації

-

-

9.

Участь у виконанні  загальнодержавних, місцевих та інших програм соціальної підтримки ВПО

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

райдержадміністрації

 

 -

-

Вирішення суспільних та соціальних проблем ВПО

Підготовка пропозицій до проектів бюджетів в частині врахування видатків на соціальний захист ВПО

 -

 -

Розповсюдження через   ЗМІ досягнень та позитивного досвіду. Потенціалу ВПО та сприяння їх самореалізації в громадах

 -

 -

Всього

 

100,000

 

 

 Керуючий справами   

виконавчого апарату  районної ради                                                                             А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

_________ № ________ 

м. Волноваха

Про внесення змін та доповнень

до Районної програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

освітнього процесу навчально-виховних

закладів Волноваського району на 2017 рік

З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 05.04.2017 року №01-23-556, керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення у додаток до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням  Волноваської районної ради від 10.01.2017 № 7/12-273(із змінами та доповненнями в редакції рішення від 22.02.2017 року № 7/13-308), виклавши його у   новій редакції, згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Пояснювальна  записка до проекту рішення районної ради

«Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік»

З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи  системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання,  утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району,  а саме придбання бойлеру для Рибинської ЗОШ, вуглекислотних вогнегасників ВВ-5, кошми пожежної для автобусів, оплати послуг регіональної експертної комісії, виготовлення робочого проекту по капітальним ремонтам будівель Златоустівської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ №1, капітальний ремонт  покрівлі Гранітненської ЗОШ,     виготовлення проектно-кошторисної документації для Діанівської ЗОШ, Новотроїцької ЗОШ №4, капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №4, капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №6, капітальний ремонт спортивної зали, відновлення зруйнованої кладки зовнішньої стіни спортивної зали Степнянської ЗОШ, капітальний ремонт витяжної системи у харчоблоці Діанівської ЗОШ, виготовлення експертного висновку для коригування проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ №5, капітальний ремонт покрівлі Вільненської ЗОШ,  переатестація завгоспів та робітників навчальних закладів з енергобезпеки, навчання директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, навчання заступників директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», даний проект рішення  пропонується на розгляд і затвердження сесією районної ради.

Начальник  відділу освіти                                                                                           М.І. Деремешко

 

             
            Додаток до рішення  районної ради
            __________  № _________ 
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів Волноваського району на  2017 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання морозильної камери для Чермалицької ЗОШ 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання підручників для шкіл району
Протягом   2017 року 193,434 193,434   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивного залу Донської ЗОШ (сел. Донське вул.Кошового,5)
Протягом   2017 року 300,000 300,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
4 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Новотроїцької ЗОШ №2 ( смт.Новотроїцьке вул.Кононенко,62), Свободненської ЗОШ (с.Свободне вул.Центральна, 102) Андріївської ЗОШ ( с.Андріївка пров.Шкільний,1),  Мирненської ЗОШ ( смт.Мирне вул.Центральна,4)  
Протягом   2017 року 1678,160 1678,160   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
5 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №1 (м.Волноваха вул.1 Травня, 95), Волноваської ЗОШ № 2 ( м.Волноваха пров.Путейський,18), Зачатівської ЗОШ №1 (с.Зачатівка вул. Центральна, 24), Новоселівської ЗОШ ( с.Новоселівка вул.Шкільна,1)
Протягом   2017 року 870,000 870,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
6 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
Капітальний ремонт  Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 1,150 1,150   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
7 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації
Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
8 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
 Капітальний ремонт Благодатненської ЗОШ (смт.Благодатне вул. Ювілейна,40)
Протягом   2017 року 1400,000 1400,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
9 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали Бугаської ЗОШ  (с.Бугас вул. Шкільна,1)
Протягом   2017 року 1000,000 1000,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
10 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт будівлі з укріпленню фундаменту корпусу №2 Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 3300,000 3300,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
11 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного висновку, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні роботи   для Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2017 року 327,000 327,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
12 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт витяжної системи у харчоблоці Діанівської ЗОШ (с.Діанівка вул.Соборна, 5) 
Протягом   2017 року 70,000 70,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
13 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі Гранітненської ЗОШ (с.Гранітне, вул. Б.Хмельницького,33) 
Протягом   2017 року 882,000 882,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
14 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»                                                                             Виготовлення проектно-кошторисної документації для Діанівської ЗОШ  (с.Діанівка, вул.Соборна,5) Протягом   2017 року 200,000 200,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
15 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»                                                                             Виготовлення проектно-кошторисної документації для Новотроїцької ЗОШ №4 (с.Новотроїцьке, вул.Шевцової,57) Протягом   2017 року 400,000 400,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
16 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт туалетних кімнат Волноваської ЗОШ №4 (м.Волноваха вул.Полтавська, 274)
Протягом   2017 року 280,000 280,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
17 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон Волноваської ЗОШ №6 (м.Волноваха вул.Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 85,500 85,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
18 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортивної зали, відновлення зруйнованої кладки зовнішньої стіни спортивної зали Степнянської ЗОШ (с.Степне, вул.Центральна, 20)
Протягом   2017 року 350,000 350,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
19 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення експертного висновку для коригування проектно-кошторисної документації для Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (м.Волноваха вул.Гвардійська,3)
Протягом   2017 року 49,870 49,870   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
20 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт будівель Златоустівської ЗОШ (с.Златоустівка, вул.Харківська,52), Володимирівської ЗОШ №1 (с.Володимирівка, вул.Гагаріна,2) 
Протягом   2017 року 500,000 500,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
21 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі Вільненської ЗОШ (с.Вільне, вул.Костюченка,24)
Протягом   2017 року 460,000 460,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
22 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваській ЗОШ  I-III ступенів №5 (м.Волноваха вул. Гвардійська,3)
Протягом   2017 року 600,000 600,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
23 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт Кирилівського НВК (с.Кирилівка, вул.Шкільна,5)
Протягом   2017 року 243,000   243,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний фонд   13400,114 13157,114 243,000  
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
24 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
 Оплата послуг регіональної експертної комісії
Протягом   2017 року 4,320 4,320   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
25 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Поточний ремонт Волноваської ЗОШ №6 ( м.Волноваха вул. Ломоносова,13)
Протягом   2017 року 13,850 13,850   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
26 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                     Переатестація завгоспів  та робітників навчальних закладів з енергобезпеки Протягом   2017 року 17,000 17,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
27 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                               Навчання директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Протягом   2017 року 15,000 15,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
28 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»                                                                                                                                               Навчання заступників директорів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Протягом   2017 року 14,100 14,100   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
29 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання електролічильників для шкіл району 
Протягом   2017 року 10,000 10,000   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
30 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання вивідних автоматів 
Протягом   2017 року 7,500 7,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
31 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для шкільних автобусів 
Протягом   2017 року 170,643 170,643   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
32 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                             Придбання бойлеру для Рибинської ЗОШ  Протягом   2017 року 3,500 3,500   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
33 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                               Придбання вуглекислотних вогнегасників ВВ-5  Протягом   2017 року 76,140 76,140   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
34 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання кошми пожежної для автобусів  Протягом   2017 року 2,560 2,560   Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
35 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання книжних полиць для Стрітенської ЗОШ Протягом   2017 року 13,000   13,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
36 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання приладів для майстерні Сонячної ЗОШ Протягом   2017 року 9,880   9,880 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
37 КТПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»                                                                 Придбання компютерних столів для Єгорівської ЗОШ Протягом   2017 року 10,000   10,000 Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний  фонд   367,493 334,613 32,880  
  Разом за програмою   13767,607 13491,727 275,880  
             Керуючий справами виконавчого апарату  районної ради                                                                                                         А.К. Демішева
             
             
             

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

Перелік питань

для розгляду на 15 позачерговій сесії 7 скликання

28 квітня 2017 року

1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року.

Доповідач: Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

2. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.12.2016 № 7/11-231  «Про районний бюджет на 2017 рік».

 Доповідач: Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління  Волноваської райдержадміністрації

3. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.

 Доповідач: Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

4. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного та соціального розвитку  Волноваського району на 2017 рік

Доповідач: Коломоєць Людмила Савелівна – начальник управління економіки Волноваської райдержадміністрації

5. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки

Доповідач: Коломоєць Людмила Савелівна – начальник управління економіки Волноваської райдержадміністрації

6. Про затвердження Програми протидії захорюванню на туберкульоз у Волноваському районі на 2017 рік

Доповідач: Юрченко Євгенія Вікторівна - головний лікар КУОЗ  «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

7. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної медичної допомоги  у Волноваському районі на 2017 рік.

Доповідач: Юрченко Євгенія Вікторівна - головний лікар КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

8.Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вторинної медичної допомоги  у Волноваському районі на 2017 рік.

Доповідач: Саранов Віктор Федорович – головний лікар КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

9. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач: Коваленко Володимир Якович – головний лікар КЛПЗ «Волноваська районна лікарня №1»

10. Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач: Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

11. Про внесення змін та доповнень до Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік.

Доповідач: Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

12. Про внесення змін та доповнень до Районної програми національно- патріотичного виховання учнів на 2017-2020 роки

Доповідач: Деремешко Микола Іванович – начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації 

13.Про затвердження Районної комплексної програми соціальної  підтримки внутрішньо перемфщених осіб, осіб та сімей заручників, безвістізниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік

Доповідач: Близнюк Ольга Миколаївна – начальник Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації

14. Про внесеннязмін та доповнень до Плану заходів зрелізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського райну на 2017-2020 роки

Доповідач: Сидоренко Ольга Людвигівна –начальник відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту райдержадміністрації

15. Про затвердження Програми покращення матеріально- технічної бази Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ  та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій Волноваського району на 2017 рік

Доповідач: Лазаренко Микола Іванович – начальникУправління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ  та  агропромислового комплексу  райдержадміністрації

16. Про затвердження Районної програми розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік «Сузір’я талантів»

Доповідач: Конарєва Яна Володимирівна - в.о. начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації

17. Про внесення змін та доповнень до Районної програми розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік

Доповідач: Конарєва Яна Володимирівна - в.о. начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації

18. Про внесення змін та доповнень до Районної програми підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2017 рік

Доповідач: Конарєва Яна Володимирівна - в.о. начальника відділу культури та   туризму райдержадміністрації

19. Про затвердження списку присяжних Волноваського районного суду  Донецької області

Доповідач: Клімива Любов Вікторівна – начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради

20. Про внесення змін до складу тендерного комітету районної ради

Доповідач: Сердечна Наталя Іванівна – голова тендерного комітету районної ради, начальник відділу обліку та звітності виконавчого апарату районної ради.

________________________________________________________________________________________________________________________