13 СЕСІЯ 5 ЧАСТИНА

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2017  № 7/13-

м.Волноваха

Про затвердження Програми

розвитку малого і середнього

підприємництва в Волноваському

районі на 2017-2018 роки

З метою подальшого розвитку малого та середнього підприємництва шляхом створення сприятливого навколишнього середовища для його функціонування, формування ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту, відповідно до листа Волноваської райдержадміністрації від 26.01.2017 №01-23-146, керуючись   статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Волноваському районі на 2017 - 2018 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Мельник).

Голова районної ради                                                                                                  В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Довідка

про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в  Волноваському районі на 2017-2018 роки розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року і визначає сукупність заходів, направлених на формування сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

Метою Програми є координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов  для ефективного функціонування підприємницького сектору району, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Основними завданнями програми є:

-  сприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою;

-  створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання до зменшення рівня безробіття;

-  наповнення державного та місцевих бюджетів;

-  організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в ринкових умовах;

-  активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів.

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва буде здійснюватися шляхом залучення  підприємців до участі в обласній програмі фінансової підтримки з обласного бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги на започаткування або розвиток власного бізнесу з виробництва та переробки сільгосппродукції у разі об’єднання малих фермерських господарств у кооперативи. Також, шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат на створення робочих місць у розмірі єдиного соціального внеску, виплати одноразової допомоги з безробіття з метою залучення безробітних до відкриття власної справи тощо.

Ресурсне та інформаційне забезпечення формування інфраструктури підприємництва здійснюватиметься шляхом перепідготовки кадрів для сфери підприємництва і організації їх професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю, надання їм необхідної інформаційної підтримки.

Також, райдержадміністрацією вирішується питання щодо відкриття нового, з комфортними умовами і сучасним обладнанням Центру надання адміністративних послуг за рахунок коштів Державного бюджету.

Таким чином, заходи Програми передбачено реалізувати за рахунок коштів державного і обласного бюджетів, коштів Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів суб’єктів господарювання.

Передбачається, реалізація  заходів  Програми розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  у  Волноваському  районі  на 2017-2018  роки  буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги кількості зайнятих у малому та середньому  бізнесі в загальному обсязі працездатного населення району, підвищенню рівня доходів в цьому секторі економіки  та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Продовження  державної політики  на  районному  рівні з  підтримки  розвитку  малого  і  середнього бізнесу забезпечить подальше соціально-економічне зростання району.

За прогнозом, на кінець 2018 року в районі буде діяти близько 495 малих підприємств, або 50 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення.

Чисельність працюючих на малих підприємствах складе 1500 осіб, а кількість підприємців-фізичних осіб – 2650 осіб.

Надходження до місцевих бюджетів за два роки складуть 40,4 млн.грн.

Кількість наданих адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення збільшиться в 2,5 рази і складе близько 1200 послуг.

 

Заступник начальника – начальник

відділу розвитку інвестиційної

діяльності та підприємництва

управління економіки райдержадміністрації                                                                    М.С. Власенко

 

Програма 

розвитку малого  і середнього  підприємництва 

у Волноваському районі на  2017 - 2018  роки 

 ВСТУП

Як особливий сектор ринкової економіки мале і середнє підприємництво відіграє важливу роль у процесі формування ринкової конкуренції рівноваги цін, забезпеченні зайнятості населення, заповнює ринкові «ніші», неефективні для великих підприємств, забезпечує швидку окупність витрат, широку свободу ринкового вибору, насичення ринку товарами, послугами та додатковими робочими місцями, сприяє послабленню монополізму в економіці.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища в  районі, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян, сприяння суб’єктам підприємництва у просуванні вироблених ними товарів (робіт, послуг) управлінням економіки райдержадміністрації, за участю структурних підрозділів райдержадміністрації, підготовлено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017 – 2018 роки (Далі - Програма).

Програму розроблено з урахуванням методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку  малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Держкомпідприємництва України від 18.09.2012 № 44 на основі аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого та трудового потенціалу, оцінки існуючого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх політичних, економічних та інших факторів.

Підставою для розробки Програми є Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:

- Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої  розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;

- Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському  районі на 2017-2018 роки є одним із важливих інструментів реалізації державної політики у сфері сприяння  розвитку малого і середнього підприємництва. Програма є логічним продовженням попередніх програм розвитку малого та середнього підприємництва та складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Волноваського  району на 2017 рік.

У Програмі визначено мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, враховуючи показники соціально-економічного розвитку району, зокрема сфери розвитку підприємництва, аналіз основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують його розвиток.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

У ВОЛНОВАСЬКОМУ РАЙОНІ  НА 2017-2018 РОКИ

 

№ п/п

Загальна характеристика району:

1.

Площа території (кв.км) – 2549,0

 

Кількість населення (тис. осіб) – 99,7

 

Специфіка – сільське господарство, видобуток корисних копалин

 

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

 

 

3.

Головний розробник програми

 

Співрозробники

Райдержадміністрація

 

Районний центр зайнятості

 

Постійна комісія районної ради з питань    зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу,  приватизації, комунальної власності

 

4.

Мета Програми

Координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов  для ефективного функціонування підприємницького сектору району, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

 

● Вдосконалення нормативного  регулювання підприємницької діяльності.

● Забезпечення участі підприємців у здійснені державної регуляторної політики. 

● Спрощення умов для ведення бізнесу.

● Удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

● Формування соціальних замовлень громад з метою залучення інвестицій.

● Участь малого та середнього бізнесу в національних та регіональних проектах.

● Забезпечення фінансової, ресурсної та інформа­ційної підтримки суб’єк­тів малого та середнього підприємництва.

 Підвищення рівня соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва.

 

 

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

 

Прогнозні показники

(прогноз)

 

6.1. Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. осіб населення (од)

491 / 49 *

495 / 50

6.2. Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

1586 *

1785

6.3. Кількість фізичних осіб- підприємців

2614 *

2650

6.4. Надходження до місцевих бюджетів  (млн.грн.)

2015 – 18,6

2016 – 18,6*

2017 – 20,1

2018 – 20,3

6.5. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

 

 

 

- бізнес-центри

-

-

 

- бізнес-інкубатори

-

-

 

- технопарки

-

-

 

- лізингові центри

-

-

 

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-

-

 

 

- фонди підтримки підприємництва

-

-

 

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії (з філіями)

-

-

 

- біржі

-

-

 

- інформаційно-консультативні установи

-

-

 

- страхові компанії (з філіями)

5

5

 

- аудиторські фірми

-

-

 

6.6. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

21**

38

 

6.7. Кількість осіб, що отримають одноразову допомогу для здійснення підприємницької діяльності

 

21**

38

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

 

2017 – 2018 роки

8.

Виконавці

 • Управління економіки районної державної адміністрації.
 • Структурні підрозділи райдержадміністрації.
 • Волноваський районний центр зайнятості. 

 

9.

Джерела фінансування Програми в т.ч.:

всього

 

В тому числі

2017

2018

Всього

 

- державний бюджет

- районний бюджет

- фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

2206,2

 

1211,6

134,6

860,0

 

 

1756,2

 

1211,6

134,6

410,0

450,0

 

-

-

450,0

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Координатором Програми  є районна державна адміністрація.

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань    зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу,  приватизації, комунальної власності Моніторинг, порівняльний та системний аналіз здійснює управління економіки райдержадміністрації.

Підведення підсумків з виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях комісії з питань розвитку підприємництва Волноваської районної державної адміністрації та сесіях районної ради

 

* - очікуване за 2016 рік

** за 2015-2016  роки

 

2. СТАН РОЗВИТКУ І АНАЛІЗ  ПРОБЛЕМ 

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ 

Мале підприємництво вважається найбільш динамічним  елементом в структурі господарської діяльності, але напружена соціально-політична ситуація, і як її наслідки, торговельні, транспортні, фінансово-банківські і інші обмеження, пов’язані із проведенням та території області антитерористичної операції, суттєво стримували і негативно впливали на розвиток малого і середнього підприємництва у Волноваському району протягом останніх декількох років.

Одним із перспективних напрямів подолання негативних процесів, які відбулися  в країні -  є відновлення, підтримка  та розвиток малого і середнього підприємництва.

Малі підприємства мають багато переваг, які активно впливають на економічні і соціальні перетворення в державі. Але підприємства малого бізнесу працюють нестабільно. Діяльність малих підприємств більш піддається негативним змінам, які відбуваються в економічному і політичному середовищі країни, ніж діяльність великих підприємств.

Проблема становлення і розвитку малого і середнього бізнесу має особливу актуальність, адже саме малий бізнес здатний ефективно вирішувати найгостріші економічні і соціальні проблеми економіки.

Саме мале та середнє підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну перебудову економіки, сприяє насиченню ринка товарами та послугами і формуванню середнього класу. Проте, в сучасних умовах господарювання за нестійкої економічної, політичної ситуації, фінансової кризи діяльність малих підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і перешкод у даній сфері, що призводить до уповільненості та диспропорційності їх розвитку.

Аналізуючи, стан розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі, можна визначити наступні показники, що його характеризують.

Населення району станом на 01.11.2016 року складає 99,9 тис. мешканців  та 45,5 тис. внутрішньо переміщених осіб.

На території району здійснюють діяльність 970 великих підприємств.

Структура сфери діяльності малого бізнесу значних змін не зазнала. Як і раніше, діяльність малого бізнесу району головним чином орієнтована на посередницько-торговельну сферу і діяльність у сфері послуг –  близько 30,0%. 

Так, на кінець 2016 року кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення району становитиме 49 одиниць, таке збільшення пояснюється приєднанням до району територій двох інших районів.

Протягом 2015-2016 років, в порівнянні з попередніми роками, спостерігається позитивна тенденція до зменшення суб’єктів малого і середнього підприємництва, які припиняють свою діяльність. Кількість підприємств-фізичних осіб з 2209 осіб  у 2015 році збільшилася до 2614  осіб у 2016 році.

Кількість працюючих на малих підприємствах складе 1486 осіб.

Однією з  актуальних проблем у сфері малого і середнього бізнесу залишається рівень заробітної плати та легалізація трудових відносин.

Так, витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи) у 2016 році склали близько 44 302,1 тис.грн. При сьому середня зарплата в  цій сфері очікується на рівні 1910,3 грн., що на майже в 2 рази менше, ніж середньомісячна зарплата по району.

За підсумками 2016 року підприємствами   малого   бізнесу    буде реалізовано   продукції, виконано   робіт   і   надано   послуг   на   суму   510,0 млн.грн., що  на 13,3% більше ніж в 2015 році.

До місцевого бюджету за 2015-2016 роки надійде доходів  від діяльності суб'єктів малого підприємництва 37191,0 тис.грн., що складає в середньому 10,6% в загальній сумі надходжень, цей показник значно збільшився у порівнянні з минулими роками.

Розвитку малого підприємництва в районі сприяла реалізація заходів Програми підтримки малого підприємництва у Волноваському районі на 2015-2016 роки.

В ході виконання Програми була проведена робота щодо реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансової, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва.

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності здійснювалось шляхом реалізації державної регуляторної політики у районі, яка спрямовувалася на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

В установлені строки затверджувалися плани прийняття регуляторних актів, в які, при необхідності, вносилися зміни.

В районі діє один регуляторний акт - розпорядження голови райдержадміністрації від 14.07.2014 № 302 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Волноваській райдержадміністрації».

В разі необхідності здійснюється оновлення електронного реєстру  регуляторних актів.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2013 № 572 «Про створення Центру надання адміністративних послуг» при Волноваській райдержадміністрації було створено адміністративний центр.

На сьогоднішній день визначено 45 адміністративних послуг, які надаються через Центр. 

Так, за 11 місяців 2016 року до центру звернулося 4389 осіб, надано 4292 адміністративних послуги, в тому числі онлайн-послуг – 127.

Протягом  2015-2016 років контролюючими органами  проведено близько  95 перевірок СПД з різних питань проти 969  у 2013 році, зменшення кількості перевірок пов’язане зі змінами в законодавстві.

Для підвищення соціальної відповідальності, залучення суб’єктів підприємств до виконання положень Генеральної, Регіональної, галузевих угод в частині встановлення заробітної плати не нижче мінімальної і поетапного її підвищення шляхом проведення конструктивного діалогу і індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій, в Волноваському районі створена тристороння соціально-економічна рада, до складу якої входе керівництво Волноваської райдержадміністрації, представники профспілок та роботодавці району. Протягом 2015-2016 років постійно проводилися заслуховування керівників підприємств та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності з питання дотримання вимог діючого законодавства при виплаті заробітної плати та підвищення рівня її виплати. Заслухано близько 50 працедавців.

Фінансово-кредитна підтримка здійснювалася за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та іноземних інвесторів.

Так, за сприянням районного центру занятості в 2016 році  створено 2 нових робочих місця за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності  на суму 46,3   тис.грн.   (в  2015  році   створено    19  нових  робочих  місць  на  суму 387,5 тис.грн.). Крім того,  було створено 40 нових робочих місць за пріоритетними видами економічної діяльності для працевлаштування безробітних з подальшою компенсацією фактичних витрат роботодавця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 124,3 тис.грн.

У кінці 2015 року ФОП Іскра О.С. прийняв участь та був відібраний для отримання гранту в програмі малих грантів ПРООН «Підтримка підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей».  Його проект «Подальше  розширення діючого ковбасного цеху з виробництва ковбасних виробів, делікатесів та напівфабрикатів» у 2016 році  отримав   225,0 тис.грн. грантових коштів. В результаті реалізації проекту за рахунок грантових і власних коштів було  придбано і встановлено додаткове обладнання для виробництва ковбасних виробів, створено 5 нових робочих місць.

В районі продовжувалася робота щодо інформаційної підтримки малого підприємництва, а саме здійснювався моніторинг кількості та площі приміщень виробничого та невиробничого призначення, які передані для потреб підприємницької діяльності в районі, проводилися семінари та круглі столи з питань податкового, пенсійного та іншого законодавства, надавалися інформаційні та консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності, розміщувалися інформаційні матеріали на Інтернет-ресурсах.

Значну допомогу для підтримки малого підприємництва надає районний центр зайнятості. Багато з заходів, які здійснює центр, стосуються саме розвитку самозайнятості населення та започаткування власної справи.

З метою навчання та спонукання самостійному пошуку роботи, а також професійно – психологічної реабілітації, адаптації в нових соціальних умовах на ринку праці за 2015-2016 роки незайнятому населенню було проведено близько 283 інформаційних семінарів, в яких прийняли участь 4334 особи та 23 орієнтаційних семінари, в яких прийняли участь 133 особи.

В подальшому буде продовжено впровадження в практику роботи цільове професійне навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації орієнтоване на потреби ринку.

У 2016 році райдержадміністрацією була проведена робота з відбору суб’єктів  підприємницької діяльності для участі у конкурсі «Підприємець року Донецької області - 2016».  В номінації «За активну підтримку малого бізнесу» визнання та відзнаку в конкурсі отримав підприємець від Волноваського району  Олександр Іскра, який займається виробництвом і реалізацією ковбасних виробів.

Незважаючи на певні досягнення, в сфері малого та середнього бізнесу залишається ще багато проблем, які стримують його розвиток, а саме:

-  негативний вплив на сферу підприємництва політичної та економічної ситуації, що склалася в області в останні роки;

-  порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з оплати праці;

-  недоступність кредитних ресурсів для подальшого розвитку та розширення власної справи.

- відсутність стимулювання для активного впровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва інноваційних технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

- відсутність   економічного механізму взаємодії інтересів держави і підприємців, слабка взаємодія державних і підприємницьких структур;

-   недостатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва;

-  недостатність професійної кваліфікації керівництва підприємств, фахівців з фінансового забезпечення, організації виробництва і збуту.

З метою визначення сильних і слабких сторін малого і середнього підприємництва, а також можливостей і загроз, що стримують розвиток підприємницької діяльності, застосовано метод SWOT аналізу.

SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого і середнього бізнесу

 

АНАЛІЗ Внутрішніх чинників: сильні та слабкі сторони

Сильні сторони

Слабкі сторони 

 1. Зручне географічне розташування (поруч залізниця, та автошляхи державного значення);
 2. Наявність вільних трудових ресурсів;
 3. Наявність вільних  земельних ділянок, вільних приміщень, які можуть бути використані у підприємницькій діяльності.
 4. Забезпечення прозорості та відкритості регуляторної політики;
 5. Запровадження у реєстраційно-дозвільній системі принципу «єдиного вікна», що сприяє у спрощенні ведення бізнесу.

 

 1. Невисокий рівень розвитку малого і середнього підприємництва;
 2. Потребує  удосконалення  система кредитування малого і середнього бізнесу, зокрема  обмеженість  довгострокового кредитування,  що  стримує  розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити.
 3. Недостатній рівень інформаційного та методичного забезпечення підприємців.
 4. Наявність «тіньової» діяльності суб'єктів підприємництва;
 5. Відсутні  стимулюючі  фактори  для активного впровадження суб’єктами малого середнього підприємництва передових технологій та інноваційного виробництва, виробництва  конкурентоспроможної продукції і послуг;
 6. Недостатній рівень освіти підприємців з питань  сучасних  методів  та  форм організації господарювання.

Можливості

Загрози

 1. Розширення інформаційної та ресурсної підтримки  малого  і  середнього підприємництва;
 2. Значні  природні ресурси району;
 3. Фінансування  інвестиційних  проектів суб’єктів  малого  і  середнього підприємництва  на  зворотній  або безповоротній  основі,  здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого  підприємництва  (часткова компенсація відсотків за кредити);
 4. Формування стимулюючих механізмів підтримки малого і середнього бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів.
 5. Недостатня підтримка інноваційного та науково-технічного розвитку;
 6. Висока,  економічно  обтяжлива  для малого та середнього бізнесу вартість землі, нерухомості, орендної плати;
 7. Низька  купівельна  спроможність населення;
 8. Відсутність системи стимулювання малого бізнесу на районному рівні;
 9. Брак кваліфікованої робочої сили певних професій (невідповідність між попитом і пропозицією на місцевому ринку праці).
 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Мале підприємництво – є невід’ємним елементом будь-якої ринкової господарської системи, без якого економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватись, а й існувати. Однак, поряд з багатьма перевагами, мале підприємництво є більш слабким і уразливим сектором економіки, ніж великий бізнес. Саме тому малий і середній бізнес потребує сприятливого специфічного середовища для його успішного розвитку, яке неможливо сформувати без регулювання впливу держави.

Значення малого і середнього підприємництва в економічному житті держави із ринковою системою господарювання полягає в тому, що вони створюють нові робочі місця, поповнюють бюджет за рахунок надходжень від податків і зборів, чітко реагують на зміни попиту, здатні збільшити обсяги необхідних товарів і послуг, забезпечити швидку окупність витрат.

Метою Програми є координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов  для ефективного функціонування підприємницького сектору району, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Основними напрямками підтримки малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки є:

 1.  Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць, подолання наслідків проведення АТО.
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення. 

4. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ  РОЗВИТКУ  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВОЛНОВАСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2018 РОКИ

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість, тис.грн.

2017

рік

2018

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1.

Вдосконалення нормативного  регулювання підприємницької діяльності

 

Забезпечення здійснення державної регуляторної політики в  районі:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах та проведення їх громадського обговорення;

- проведення аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

- забезпечення постійного оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів

2017-2018

Юридичний відділ райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування – розробники регуляторних актів

Кошти виконавців

-

-

Проведення навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації та тематичних семінарів для фахівців райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад з питань регуляторної діяльності

2017-2018

ДОЦППК, райдержадміністрація, розробники регуляторних актів

В межах кошторису виконавців

-

-

2.

Забезпечення участі підприємців у здійсненні державної регуляторної політики

Організація проведення громадської експертизи регуляторних актів органів місцевого самоврядування та громадських слухань за її результатами

2017-2018

органи місцевого самоврядування

В межах кошторису виконавців

-

-

Проведення громадських слухань, «круглих столів», засідань дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування

Згідно з планом

 

Юридичний відділ райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації

В межах кошторису

виконавців

-

-

3.

Спрощення умов для ведення бізнесу

 

Забезпечення максимального спрощення системи надання адміністративних послуг, у тому числі у сфері видачі документів дозвільного характеру на чітко визначених правових засадах, підвищення їх якості, створення сприятливих та доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг

Постійно

Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

В межах кошторису

виконавців

-

-

Створення для фізичних, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, комфортних умов шляхом забезпечення адміністративного центру приміщенням відповідно до вимог постанови КМУ від 01.08.2013 №588 та підтримка на належному рівні його матеріально-технічного стану

2017 рік

Райдержадміністрація, Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

Кошти державного і районного бюджетів

1346,2

-

Проведення моніторингу роботи центру надання адміністративних послуг у Волноваському районі та підготовка аналітичної інформації та пропозицій центральним органам виконавчої влади.

Щоквар­тально

Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

В межах кошторису

виконавців

-

-

Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в електронній формі; висвітлення та постійне оновлення на веб-сайті РДА інформації щощод порядку надання адміністративних послуг, у т.ч. видачі документів дозвільного характеру.

Постійно

Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

В межах кошторису

Виконавців

 

-

-

Організація проведення та участі в конференціях, нарадах, «круглих столах», семінарах з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та сфери надання адміністративних послуг за участю підприємців, громадських організацій та місцевих дозвільних органів, що проводяться Представництвом Держпідприємництва України в Донецькій області,   департаментом економіки облдержадміністрації

2017-2018

 

Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

В межах кошторису

виконавців

 

-

-

Здійснення анкетування суб’єктів господарювання з питання якісного надання адміністративних послуг, у т.ч. з видачі дозвільних документів, наявності правових, організаційних перешкод у їх отримання

2017-2018

 

Відділ надання адміністративних послуг РДА

 

В межах кошторису

виконавців

 

-

-

Забезпечення функціонування телефонних  «гарячих ліній»

 

Постійно

Контролюючі органи району

 

В межах кошторису

виконавців

-

-

Проведення засідань комісії з питань розвитку підприємництва

Волноваської райдержадміністрації

 

При необхід-ності

Голова комісії з питань розвитку підприємництва Волноваської РДА, Управління  економіки

 

В межах кошторису |виконавців

-

-

4.

Удосконалення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Формування і постійне оновлення інформаційної бази про вимоги контролюючих органів і порядок проведення перевірок на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

 

2017-2018

 

Контролюючі органи

 

В межах кошторису

виконавців

 

-

-

Здійснення моніторингу роботи контролюючих органів щодо кількості перевірок суб'єктів підприємництва

 

щокварталу

 

Контролюючі органи, управління економіки райдержадміністрації

В межах кошторису

виконавців

-

-

Контроль за виплатою заробітної плати не нижче мінімальної і пошук шляхів її підвищення шляхом взаємодії і індивідуальної роботи з представниками малого і середнього бізнесу району

 

2017-2018

ДПІ у Волноваському районі, УСЗН, державний інспектор  інспекції з праці

В межах кошторису

виконавців

-

-

Сприяння створенню  умов для недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин

2017-2018

ДПІ у Волноваському районі, УСЗН,

державний інспектор  інспекції з праці

В межах кошторису

виконавців

-

-

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць, подолання наслідків проведення АТО

 

1.

Формування соціальних замовлень громад з метою залучен­ня інвестицій

Визначення місцевими органами виконавчої влади пріоритетних сфер діяльності для кожної території, що можуть бути розвинуті за допомогою малого та середнього бізнесу

2017-2018

 

Райдержадміністрація,

місцеві ради

 

 

В межах кошторису

виконавців

 

-

-

Оновлення реєстру об'єктів комунальної власності, інших активів, які можуть бути надані в оренду або відчужені на конкурсній основі суб`єктам підприємництва

Постійно

Управління  економіки райдержадміністрації, місцеві ради

 

Кошти виконавців

-

-

Залучення суб’єктів малого підприємництва до реалізації місцевих програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства

2017-2018

 

Райдержадміністрація

 

Кошти виконавців

-

-

Залучення суб’єктів малого підприємництва на ринок житлово-комунальних послуг для створення конкурентного середовища і  покращення якості послуг

2017-2018

 

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Кошти виконавців

-

-

Розробка інвестиційних пропозицій реального сектору економіки, об’єктів незавер­шеного будівництва, вільних земельних     ділянок     щодо      реалізації інвестиційних проектів для створення баз даних з метою залучення інвестицій через проведення презентацій на заходах за участю підприємців, представників ділових кіл, банківської сфери, дипломатичного корпусу

2017-2018

Райдержадміністрація

 

В межах кошторису

виконавців

 

-

 

-

 

2.

Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва

Створення нових робочих місць  із залученням усіх видів фінансової допомоги, в т.ч. за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності (за наявності коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

410,0

450,0

 

 

Забезпечення участі підприємців району у конкурсному відборі проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, за якими буде надаватись часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами

2017-2018

Департамент економіки ОДА, управління економіки РДА

Обласний бюджет

-

-

Проведення організаційної, роз’яснювальної, інформаційно-консультативної роботи з мешканцями сільських  територій району щодо можливостей отримання фінансової допомоги на започаткування або розвиток  власного бізнесу з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

2017-2018

Управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та акгопромислового комплексу РДА

Обласний бюджет

-

-

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

1.

Забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва

Застосування діючих та впровадження нових механізмів ресурсної та інформаційної підтримки, в тому числі:

 

 

 

 

 

Проведення роботи щодо роз`яснення норм податкового та іншого законодавства, в тому числі  з використанням Інтернет-ресурсу

2017-2018

ДПІ  у Волноваському районі, контролюючі та дозвільні органи району

В межах кошторису виконавців

-

-

Розміщення на веб-сайті райдержадміністрації матеріалів на допомогу суб’єктам малого підприємництва

постійно

Управління  економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи РДА

 

В межах кошторису виконавців

-

-

 

Проведення семінарів-нарад з суб’єктами підприємництва з питань роз’яснення норм податкового, пенсійного та іншого законодавства

2017-2018

Управління економіки райдержадміністрації, контролюючі і дозвільні органи району

В межах  кошторису

виконавців

-

-

 

Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

Проведення для безробітних інформаційних семінарів з підприємницької діяльності «Як розпочати свій бізнес?», орієнтаційних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи»

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

Проведення «круглих столів», тренінг-семінарів з питань розвитку підприємництва для зайнятого і незайнятого  населення району

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

Кошти Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

Надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню в рамках роботи консультаційного пункту, створеного на базі районного центру зайнятості

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості

В межах кошторису виконавців

-

-

Проведення семінарів «служба зайнятості – працівникам села» та  «Ефективне ведення сільського господарства»

2017-2018

Волноваський районний центр  зайнятості,  райдержадміністрація

В межах кошторису виконавців

-

-

2.

Участь малого та середнього бізнесу в національних та регіональних проектах

Організація участі підприємців району в обласному конкурсі «Кращий бізнес-проект» з надання грантів на розвиток бізнесу в області енергозбереження, захисту екології, продовольчої безпеки, будівництва, соціального підприємництва

2017-2018

Управління  економіки райдержадміністрації, підприємці району

 

Кошти обласного бюджету

-

-

Залучення суб’єктів малого підприємництва району до участі в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт та послуг) – «100 кращих товарів України», спрямованого на впровадження міжнародних стандартів та сертифікацію систем управління якістю

щорічно

Управління економіки райдержадміністрації

 

Кошти учасників

-

-

Залучення підприємців району регіональних турів Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді та Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року»

2017-2018

Управління  економіки райдержадміністрації, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту райдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

-

-

Заохочення соціально відповідальних підприємців шляхом участі в рейтинговій програмі «Підприємець року»

щорічно

Управління економіки райдержадміністрації

 

Кошти виконавців

 

-

-

 

 

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних виставково-конгресних заходах

2017-2018

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,  управління економіки 

райдержадміністрації

В межах  кошторису

виконавців

-

-

 

3.

Підвищення рівня соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва

Проведення роботи щодо легалізації трудових відносин та оплати праці

 

2017-2018

Державна податкова інспекція у Волноваському районі

В межах кошторису виконавців

-

-

Організація та проведення святкування Дня підприємця

2017-2018

Райдержадміністрація, Волноваська міська рада

 

В межах кошторису виконавців

-

-

 

ВСЬОГО

х

х

х

х

1756,2

450,0

 

5. ОЧІКУВАНІ (ПРОГНОЗНІ)  ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

Передбачається, реалізація  заходів  Програми розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  у  Волноваському  районі  на 2017-2018  роки  буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги кількості зайнятих у малому та середньому  бізнесі в загальному обсязі працездатного населення району, підвищенню рівня доходів в цьому секторі економіки  та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Продовження  державної політики  на  районному  рівні з  підтримки  розвитку  малого  і  середнього бізнесу забезпечить подальше соціально-економічне зростання району.

За прогнозом, на кінець 2018 року в районі буде діяти близько 495 малих підприємств, або 50 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення.

Чисельність працюючих на малих підприємствах складе 1500 осіб, а кількість підприємців-фізичних осіб – 2650 осіб.

Надходження до місцевих бюджетів за два роки складуть 40,4 млн.грн.

Кількість наданих адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення збільшиться в 2,5 рази і складе близько 1200 послуг.

На реалізацію заходів Програми передбачається спрямувати кошти державного та районного бюджетів і кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

22.02.2017  № 7/13-

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за 2016 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік  за доходами в сумі 532485431 грн., в тому числі загального фонду – 517734370  грн., спеціального – 14751061 грн. та видатками в сумі 528352623 грн., в тому числі  загального фонду - 481085341грн., спеціального фонду - 47267282грн. (додається).

2. Відповідно до чинного законодавства звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік опублікувати у газеті «Наше слово».

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

  Пояснювальна записка

  до проекту рішення районної ради

   «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік" 

Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік, який характеризується наступним:

За підсумками 2016 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 532485,4 тис.грн. або 101% до уточнених річних призначень, у тому числі:

- до загального фонду надійшло 517734,4 тис.грн. або 100,9 % до планових  призначень року  (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1);

- до спеціального фонду – 14751,1 тис.грн. або 106,3 % до планових річних призначень (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці  2)

До загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 115438,0тис.грн. або 113,8 % до уточнених річних призначень, тобто понадпланові надходження склали 13,8 % або 13957,5 тис.грн. (таблиця 1). У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися у1,5 рази або на 36494,4тис.грн. (таблиця 3).

Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 115068,1 тис.грн. або 113,7 % до річних планових призначень (таблиця 1). У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися  у 1,5 рази або на 36312,6 тис.грн. (таблиця 3) за рахунок:

-  застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних  осіб;

- виключення з платників єдиного соціального внеску  працівників -   громадян України, які працюють на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб – СПД, тобто  збільшення бази оподаткування;

- розширення кола платників за рахунок залучення до сплати податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу військової частини 9937 (прикордонний загін Новотроїцького КПВВ).

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 36,6 тис.грн. або 101,7% до річного плану. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися на 1,7 % або на 0,6 тис.грн.

За підсумками року сплачено частину чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що вилучається до районного бюджету, у сумі 42,8 тис.грн., що у 1,7 рази більше плану на рік або на 17,8 тис.грн. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися на 27,8 % або на 9,3 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності склало 44,9 тис.грн. або 89,8 % до річного плану, зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості орендарів по Волноваській районній раді (на 4 платника), до факту 2015 року відбулося зменшення на 34,4 % або на 85,6 тис.грн.

Фактичні надходження за звітний період податків, які при формуванні бюджету на 2016 рік не планувалися, склали:

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 63,5 тис.грн. або 97,7 % до річних призначень;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 167,9 тис.грн. або 124,4 % до річних призначень;

- інші надходження – 14,2 тис.грн. від повернення бюджетними установами фінансування минулих років.       

Надходження спеціального фонду за 2016 рік склали 14751,1 тис.грн. або 106,3 % до річного плану.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) є власні надходження бюджетних установ, яких за звітний період надійшло 14674,8 тис.грн. або 105,7 % до уточнених річних призначень (таблиця 2), до показника 2015 року надходження збільшилися  в 1,6 рази  або на 3986,8 тис.грн.

На 2016 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалися, але фактичні надходження склали 76,3 тис.грн., які надійшли від Хлібодарівського кар’єроуправління за виділену земельну ділянку під розробку кар’єру.   

Видаткова частина районного бюджету за 2016 рік виконана у сумі 528352,6 тис. грн. або на 94,4 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 481085,3 тис.грн., що становить 95,5 % уточнених річних планових призначень (таблиця 4), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатків здійснено більше на 109561,0 тис.грн. або в 1,3 рази (таблиця 5);

- по спеціальному фонду - на суму 47267,3 тис.грн. або 85,3 % до уточнених річних призначень (таблиця 6), у порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатків здійснено у 3,1 рази більше або на 31901,6 тис.грн. (таблиця 7).

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки виконані у сумі 479876,4 тис. грн. або 95,1 % до уточнених річних призначень. Видатки за 2016 рік  по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 433810,5 тис. грн. або 96,4 % до річних уточнених призначень (таблиця 4).

Кошти районного бюджету спрямовано на утримання 123 установ зі штатною чисельністю 5276,25 чол. та на виконання затверджених програм і заходів.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 206246,3 тис. грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 42,9 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 223469,6 тис. грн. або 46,5 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 2468,6 тис. грн. або 0,5  %,  на інші видатки  - 1626,1 тис.грн. або 0,3%,  трансферти займають 9,8 %  або 47274,9  тис. грн.

У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 124323,2 тис. грн. або 25,8 % загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 70416,1 тис. грн. або 14,6 %;

- культуру і мистецтво – 9930,0 тис. грн. 2,1 %;

- фізичну культуру і спорт – 1577,0 тис. грн. або  0,3 % .

За 2016 рік зареєстровані розпорядниками зобов’язання у держказначействі профінансовані у повному обсязі. У той же час залишки невикористаних асигнувань 2016 року  без урахування трансфертів  по галузях склали 16379,6 тис.грн., тобто освоєно планових асигнувань на 96,4 % (таблиця 4): по установах  державного управління –  71,4 тис.грн. або 97,2 %, освіти – 11787,8 тис.грн. або 91,5 %, соціальному забезпеченню з урахуванням соціальних субвенцій  – 691,1 тис.грн. або 99,7 %, охороні здоров’я  –  3299,9 тис. грн. або 95,5 %,  культурі –  444,4 тис. грн. або 95,7 %, фізичній культурі і спорту – 14,5 тис.грн. або 99,1 %, інших галузях –  70,5 тис. грн.

Аналіз видатків загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 9) показав, що  видатки здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі 33 % від загального обсягу видатків або 158971,9 тис.грн. (2015 рік – 27,6 %), на енергоносії – 6,5 % або 31137,2 тис.грн. (2015 рік – 5,8 %), на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,6 % або 2965,7 тис.грн. (2015 рік  – 0,003 %),  на продукти харчування – 1,1 % або 5524,2 тис.грн. (2015 рік – 0,1 % ),  інші виплати населенню (соцзахист) – 45,5% або 218929,0 тис.грн. (2015 рік  – 35,2 %). У загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету  питома вага захищених статей склала 86,8 %.

Видатки за 2016 рік по спеціальному фонду районного бюджету виконані у сумі 47267,3 тис.грн. або 85,3 % до уточнених річних планових призначень (таблиця 10). За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 14431,2 тис.грн., за рахунок бюджету розвитку, який сформовано як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального), виконано на суму 32836,1 тис.грн. при запланованих видатках 40373,1 тис.грн., тобто освоєно на 81,3 тис.грн.

Видатки районного бюджету у розрізі програм та відповідальних  виконавців  виконані на 82,9 % до річних планових призначень, на які використано 48301,1 тис.грн. при запланованих на рік 58276,5 тис.грн. або на 82,9% (таблиця 11).

У розрізі головних розпорядників аналіз виконання районного бюджету наводиться нижче (аналіз за економічною класифікацією наведено у таблиці 9, за функціональною класифікацією – у таблиці 10):

По районній раді виконання загального фонду складає 2862,7 тис.грн. або 97,4 % уточнених річних планових призначень. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 63,3 %, комунальних послуг та енергоносіїв 12,7 %, інших незахищених видатків 24,0 %.

Видатки  спеціального фонду склали 1170,1 тис.грн. або 92,1 % до річних планових призначень. За рахунок власних надходжень (орендної плати) видатки склали 15,5 тис.грн. (придбана комп’ютерна техніка), за рахунок коштів бюджету розвитку -  1154,6 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету для реалізації 4 програм передбачено  1651,512 тис.грн., фактично освоєно 1548,7 тис.грн. або 93,8%.

По відділу освіти райдержадміністрації видатки по загальному фонду виконані на 126364,5 тис.грн. або 91,6 % до уточнених річних планових призначень.  Видатки спеціального фонду  склали 24278,6 тис.грн. або 90,8 % до річних планових призначень.

У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 74 %, комунальних послуг та енергоносіїв 16,3 %, видатків на продукти харчування 3,2 %, на інші статті - 6,5 %.

По галузі «Освіта» на утримання 45 загальноосвітніх та вечірньої шкіл і 2 шкільних відділень навчально-виховних комплексів спрямовані кошти освітньої субвенції у сумі 100071,0 тис.грн. або 93,0 % до уточнених планових призначень звітного періоду (таблиця 4). За рахунок коштів районного бюджету на ці заклади та дошкільні відділення НВК витрачено 16862,1 тис.грн. або 85,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду. За рахунок коштів обласного та районного бюджетів використано 397,450 тис.грн. на оздоровлення  та відпочинок дітей.

Видатки спеціального фонду склали 23682,3 тис.грн. або 90,6 %  до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  4879,0 тис.грн., видатки бюджету розвитку – 18803,3 тис.грн. або 94,9 % та 89,5 % до уточнених річних планових призначень відповідно.

За рахунок коштів районного, державного бюджетів та бюджетів місцевих рад  направлено на виконання програм 27268,4 тис.грн. (88,3% виконання), реалізовано 6 програм.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи та фінансування заходів з фізичної культури та спорту склали 1577,0 тис.грн., що складає 99,1 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки спеціального фонду склали 596,3 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень 5,2 тис.грн., бюджету розвитку 591,1 тис.грн.  або 89,4 % та 99,8 % до уточнених  річних планових призначень відповідно.

За рахунок коштів районного бюджету Програма розвитку фізичної культури і спорту у Волноваському районі на 2013-2016 роки реалізована на суму 810,5 тис.грн. або 95,7 % до плану.

По галузі «Соціальний захист» видатки на фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді - на оздоровлення та відпочинок дітей  склали 464,4 тис.грн. тобто 98,3 % до уточнених річних призначень.

По райдержадміністрації як головному розпоряднику районного бюджету видатки загального фонду склали  5390,9 тис.грн. або 85,1 % до уточнених річних планових призначень.  Видатки спеціального фонду - 9365,2 тис.грн. або 64,9 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та виконання програмних заходів склали 495,1 тис.грн. Заплановані кошти  на оздоровлення дітей освоєні у повному обсязі  - 199,0 тис.грн. (придбано 50 путівок в ДОЦ ім. К.Бабіна). По галузі «Соціальний захист» протягом року  за рахунок коштів районного бюджету реалізовано 2 програми, які виконані у повному обсязі  - видатки склали 249,0 тис.грн.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки по загальному фонду склали 3730,2 тис.грн. або 81,3 % до уточнених річних планових призначень. По спеціальному фонду видатки склали 6862,7 тис.грн. або 78,7 % до уточнених річних планових призначень. Протягом року реалізовано 6 програм на суму 9290,4 тис.грн. або 77,7 %.

По «Водопровідно-каналізаційному господарству» видатки склали 2,6 тис.грн. або 52,7 % виконання, реалізовувалась програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»,  недоосвоєно 2,4 тис.грн.

Видатки на заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району склали 5,0 тис.грн. або 100%

У 2016 році з районного бюджету спрямовані кошти державному бюджету у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, видатки по яких по загальному фонду склали 958,9 тис.грн. або 95,5 %, по спеціальному фонду - 1201,3 тис.грн. або 98,6 %.

Видатки по галузі «Будівництво» по спеціальному фонду склали 1283,2 тис.грн. або 32,4 % до планових призначень. Кошти державного та районного бюджетів були направлені на:

 - проектно-вишукувальні роботи та експертизу по об’єкту  «Будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2 по пров. Шляховий» (за рахунок коштів районного бюджету)  видатки склали 54,9 тис.грн. або 19,4 % до річних планових призначень; за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по зазначеному об’єкту видатки склали 586,6 тис.грн. або 29,3% до річних планових призначень (кошти у сумі 1413,4   тис.грн. повернуті до державного бюджету);

- виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4» (за рахунок коштів районного бюджету)  видатки склали 62,0 тис.грн. або 95,4% до річних планових призначень; за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по зазначеному об’єкту видатки склали 491,3 тис.грн. або 32,8% до річних планових призначень (кошти у сумі 1005,7  тис.грн. повернуті до державного бюджету);

Видатки, які заплановані по спеціальному фонду для співфінансування завершення будівництва по інвестиційному проекту «Водопостачання с.Хлібодарівка Волноваського району» у сумі 58,859 тис.грн. використані у сумі 36,4 тис.грн., по реконструкції з розширенням будівлі судмедекспертизи Волноваської ЦРЛ - 52,0 тис.грн. або 86,7 % виконання.

Видатки з реалізації  заходів Програми розвитку земельних відносин у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки склали 17,9 тис.грн. або 3,3 % до уточнених річних планових призначень.

По відділу культури райдержадміністрації  видатки по загальному фонду склали 10069,9 тис.грн. або  95,8 % до уточнених річних планових призначень.

За рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 49 бібліотек, 6 музеїв, 1 палацу культури, 2 шкіл естетичного виховання, централізованої бухгалтерії та методкабінету. У складі видатків враховані профінансовані видатки на фінансову підтримку ветеранській організації у сумі 139,9 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 3050,4 тис.грн. або 94,2 % до річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень – 428,4 тис.грн., бюджету розвитку – 2622,0 тис.грн. або 93,7 % та 94,2 % до річних планових призначень відповідно.

З районного бюджету на реалізацію програм виділено 3985,8 тис.грн., виконання - 3655,8 тис.грн. або 91,7 %, реалізовано 4 програми.

По управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по загальному фонду видатки склали 223395,5 тис.грн. або 99,6 % до уточнених річних планових призначень. 

 За рахунок коштів районного бюджету здійснені видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, які склали 4281,0 тис.грн., по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 459,1 тис.грн. або 92,4% та 91,8 % до уточнених річних планових призначень відповідно.  Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 22,5 тис.грн. або 92,1 % до річних планових призначень.

 Протягом року для реалізації 9 програм районним бюджетом виділено 1836,4 тис.грн., виконання в цілому складає 1804,9 тис.грн. або 98,3%.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги спрямовано 215,5 тис.грн. 99,8 % річних планових призначень (реалізована програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги).

 На організацію та проведення громадських робіт спрямовано 11,2 тис.грн. або 100% до уточнених річних планових призначень (реалізована програма забезпечення фінансування організації громадських робіт).

За рахунок субвенції з державного бюджету видатки на соціальний захист населеннясклали 216830,9 тис.грн. або 99,8 % до уточнених річних планових призначень, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 86251,8 тис. грн. або в 1,7 рази, у тому числі кошти спрямовано на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –  119667,4 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше  на 28424,5 тис.грн. у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму у 2016 році, зверненням за допомогою переміщених осіб, змінами у законодавстві стосовно розміру виплати одиноким матерям, збільшенням народжуваності;

- надання пільг, допомог та житлових субсидій населенню – 95374,5 тис. грн., що більше минулого року на 57703,4 тис.грн. у зв’язку із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1789,0 тис.грн. (діє у районі 3 дитячих будинки сімейного типу та 12 прийомних сімей), що більше минулого року на 123,9 тис.грн., у зв’язку із  підвищенням соціальних  виплат для вищезазначеної категорії та збільшенням  кількості на 2 прийомних сім’ї.

 За рахунок коштів обласного бюджету видатки по пільгах, що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг склали 19,6 тис.грн. або 16,3% до уточнених річних планових призначень.

По міжбюджетним трансфертам  видатки склали  113001,8 тис.грн. або 92,7 % до уточнених річних планових призначень.

За рахунок коштів медичної субвенції, яка надійшла з державного бюджету в обсязі 63057,0 тис.грн. або 100%  до уточнених річних планових  призначень, по установам галузі «Охорона здоров’я» видатки склали 60617,4 тис.грн. або 96,1%, в тому числі по:

 -  КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - 25903,2 тис.грн.;

- КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 19028,3 тис.грн.;

- КЛПЗ «Волноваська районна лікарня № 1» - 12936,7 тис.грн.;

-  КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» - 2749,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 9380,6 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень – 9080,6 тис.грн. або 96,4 % до річних планових призначень, за рахунок коштів бюджету розвитку видатків здійснено на суму 300,0 тис.грн. або 100 % до річних планових призначень. 

Субвенція на утримання НВК (шкільне та дошкільне відділення) перерахована з районного бюджету Хлібодарівскій сільській раді в обсязі 4229,4 тис.грн. або 85 % до призначень звітного періоду.  Видатки проведені з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань, кредиторська заборгованість відсутня.

Дотація органам місцевого самоврядування, які підконтрольні українській владі перерахована в обсязі 37501,2 тис.грн. для фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури або 99,4 % до уточнених річних планових призначень. Не перераховано 213,1 тис.грн., у тому числі по Широкинській сільській раді 127,9 тис.грн., по якій не прийнято бюджет на 2016 рік, по Кіровській сільській раді – 85,2 тис.грн., у зв’язку з тим, що протягом 2016 року дошкільний заклад не функціонував повний рік.

Протягом 2016 року місцевим бюджетам району додатково виділено дотацій на суму 4585,3 тис.грн., для забезпечення видатками на оплату праці, енергоносії та на забезпечення розвитку соціально-культурної сфери.

Таблиці 1 -12 додаються.

Начальник

фінансового управління                                                                                                       З.В.Бутиріна

 

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                 22.02.2017 №7/    
                     
Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік
                    грн.
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
ДОХОДИ Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2016 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2016 рік Факт відс.    викон.
 
Податкові надходження 10000000 101 205 545 115 104 687 113,7 0 0   101 205 545 115 104 687 113,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 101 169 545 115 068 129 113,7       101 169 545 115 068 129 113,7
Податок на прибуток підприємств 11020000 36 000 36 558 101,6       36 000 36 558 101,6
Неподаткові надходження 20000000 275 000 333 283 121,2 13 877 086 14 751 061 106,3 14 152 086 15 084 344 106,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 25 000 42 812 171,2 0 76 241 #ДЕЛ/0! 25 000 119 053 476,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 25 000 42 812 171,2       25 000 42 812 171,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000         76 241 #ДЕЛ/0! 0 76 241 #ДЕЛ/0!
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 200 000 231 396 115,7       200 000 231 396 115,7
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 65 000 63 486 97,7       65 000 63 486 97,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 135 000 167 910 124,4       135 000 167 910 124,4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 50 000 44 922 89,8       50 000 44 922 89,8
інші неподаткові надходження 24000000 0 14 153         0 14 153  
Інші надходження 24060000   14 153         0 14 153  
Власні надходження бюджетних установ 25000000       13 877 086 14 674 820 105,7 13 877 086 14 674 820 105,7
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       3 299 168 4 115 269 124,7 3 299 168 4 115 269 124,7
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       10 577 918 10 559 551 99,8 10 577 918 10 559 551 99,8
Разом доходів 900101 101 480 545 115 437 970 113,8 13 877 086 14 751 061 106,3 115 357 631 130 189 031 112,9
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 408 733 825 400 051 314 97,9 0 0 #ДЕЛ/0! 408 733 825 400 051 314 97,9
Дотації 41020000 4 059 000 3 723 500 91,7       4 059 000 3 723 500 91,7
Базова дотація 41020100 2 443 700 2 443 700 100,0       2 443 700 2 443 700 100,0
Стабілізаційна дотація 41020600 1 615 300 1 279 800 79,2       1 615 300 1 279 800 79,2
Субвенції 41030000 404 674 825 396 327 814 97,9 0 0 #ДЕЛ/0! 404 674 825 396 327 814 97,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 41030600 119 789 799 119 667 411 99,9       119 789 799 119 667 411 99,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). вивезення сміття та рідких нечистот 41030800 88 503 728 88 503 728 100,0       88 503 728 88 503 728 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 6 888 837 6 870 760 99,7       6 888 837 6 870 760 99,7
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 112 586 000 112 586 000 100,0       112 586 000 112 586 000 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 63 183 000 63 183 000 100,0       63 183 000 63 183 000 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окреми територій 41034500 11 746 061 3 727 867 31,7       11 746 061 3 727 867 31,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 41035800 1 977 400 1 789 048 90,5       1 977 400 1 789 048 90,5
Всього доходів 900102 510 214 370 515 489 284 101,0 13 877 086 14 751 061 106,3 524 091 456 530 240 345 101,2
Офіційни трансферти від органів державного управління 40000000 3 041 800 2 245 086 73,8 0 0 #ДЕЛ/0! 3 041 800 2 245 086 73,8
Інші додаткові дотації 41020900 250 000 250 000 100,0       250 000 250 000 100,0
Інші субвенції 41035000 2 791 800 1 995 086 71,5     #ДЕЛ/0! 2 791 800 1 995 086 71,5
Всього доходів 900103 513 256 170 517734370 100,9 13 877 086,00 14 751 061 106,3 527 133 256 532485431 101,0
Державне управління 10000 2540000 2468584 97,2 1 270 024 1 170 090 92,1 3 810 024 3638674 95,5
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 60000 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Освіта 70000 137900011 126112253 91,5 26 148 415 23 682 335 90,6 164 048 426 149794588 91,3
Охорона здоров’я 80000 73715995 70416110 95,5 18 443 728 16 243 331 88,1 92 159 723 86659441 94,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 222371584 221680519 99,7 24 376 22 451 92,1 222 395 960 221702971 99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 100000 5000 2633 52,7 0 0 0,0 5 000 2633 52,7
Культура і  мистецтво 110000 10374400 9929961 95,7 3 239 563 3 050 367 94,2 13 613 963 12980328 95,3
Засоби масової інформації 120000 150000 150000 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 150 000 150000 100,0
Физична культура і спорт 130000 1591500 1576974 99,1 599 867 596 250 99,4 2 191 367 2173224 99,2
Будівництво 150000 0 0 0,0 3 964 131 1 283 197 32,4 3 964 131 1283197 32,4
Транспорт, дорожнє господарство 170000 1241050 1224291 98,6 0 0 0,0 1 241 050 1224291 98,6
Охорона і раціональне використання земель 200200 0 0 0,0 536 000 17 936 3,3 536 000 17936 3,3
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 210107 5000 5000 100,0 0 0 0,0 5 000 5000 100,0
Заходи з організації рятування на водах 210110 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
Інші видатки 250404 250000 244146 97,7 0 0 0,0 250 000 244146 97,7
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0!
Всього видатків без трансфертів 900201 450144540 433810470 96,4 54 226 104 46 065 959 85,0 504 370 644 479876429 95,1
Інші додаткові дотації  250315 42299558 42086490 99,5 0 0 #ДЕЛ/0! 42 299 558 42086490 99,5
Інші субвенції 250380 4973300 4229433 85,0 0 0 #ДЕЛ/0! 4 973 300 4229433 85,0
Стабілізаційна дотація 250313 335500   0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 335 500 0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 1004443 958948 95,5 1 218 182 1 201 323 98,6 2 222 625 2160271 97,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 250366 5197950 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 5 197 950 0 0,0
Всього видатків з трансфертами 900203 503 955 291 481 085 341 95,5 55 444 286 47 267 282 85,3 559 399 577 528352623 94,4
                   
Керуючий справами                    
виконавчого апарату                    
районної ради             А.К. Демішева    

 

          Таблиця  1
           
 Аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Волноваського району                                          за 2016 рік
           
          тис.грн.
Найменування показників Код План                   на 2016 рік  Виконано              за  2016 рік  % виконання   Відхилення        (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 101 205,5 115 104,7 113,7 13 899,2
Податок на доходи фізичних осіб 110100 101 169,5 115 068,1 113,7 13 898,6
Податок на прибуток підприємств  110200 36,0 36,6 101,7 0,6
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 275,0 333,3 121,2 58,3
Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій 210103 25,0 42,8 171,2 17,8
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 65,0 63,5 97,7 -1,5
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 135,0 167,9 124,4 32,9
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майн. комплексом 220800 50,0 44,9 89,8 -5,1
Інші  надходження 240603 0,0 14,2 0,0 14,2
Разом доходів 900101 101 480,5 115 438,0 113,8 13 957,5
Офіційні трансферти, у тому числі: 400000 408 733,9 400 051,3 97,9 -8 682,6
Базова дотація 410201 2 443,7 2 443,7 100,0 0,0
Стабілізаційна дотація 410206 1 615,3 1 279,8 79,2 -335,5
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 404 674,9 396 327,8 97,9 -8 347,1
                                у т.ч.  субвенції соціального спрямування   217 159,8 216 830,9 99,8 -328,9
                                          освітня субвенція   112 586,0 112 586,0 100,0 0,0
                                          медична субвенція   63 183,0 63 183,0 100,0 0,0
                              на соціально-економічний розвиток окремих територій   11 746,1 3 727,9 31,7 -8 018,2
Всього доходів (загальний фонд) 900102 510 214,4 515 489,3 101,0 5 274,9
Інші додаткові дотації (на утримання архіву) 410209 250,0 250,0 100,0 0,0
Інші субвенції, всього 410350 2 791,8 1 995,1 71,5 -796,7
                                       у т.ч. з обласного бюджету   318,5 218,0 68,4 -100,5
                                                з місцевих бюджетів   2 473,3 1 777,1 71,9 -696,2
Усього 900103 513 256,2 517 734,4 100,9 4 478,2
           
           
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації   З.В.Бутиріна  
          Таблиця  2
           
 Аналіз виконання дохідної частини спеціального фонду районного бюджету Волноваського району                                                   за  2016 рік
           
          тис.грн.
Найменування показників Код План на рік План з урахуванням змін на рік Факт % виконання
ДОХОДИ (спеціальний фонд)             
Неподаткові надходження   20000000 3710,8 13877,1 14751,1 106,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 0,0 0,0 76,3 0,0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   21110000 0,0 0,0 76,3 0,0
Власні надходження бюджетних установ   25000000 3 710,8 13 877,1 14 674,8 105,7
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 3710,8 3299,2 4115,3 124,7
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  25010100 3431 2928,2 3813,2 130,2
Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 279,4 263,1 187,1 71,1
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  25010400 0,4 107,9 115 106,6
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0 10577,9 10559,5 99,8
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0 10570 10551 99,8
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів  25020200 0,0 7,9 8,5 0,0
Офіційні трансферти   40000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Від органів державного управління   41000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенції   41030000 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші субвенції  41035000 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього   3 710,8 13 877,1 14 751,1 106,3
           
           
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації   З.В.Бутиріна

 

          Таблиця  3
 Порівняльний аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  за 2015 - 2016 роки
           
          тис.грн.
Найменування показників Код Надійшло доходів                    за   2015 рік Надійшло доходів                    за  2016 рік % виконання 2016 рік    до 2015 року  Відхилення 2016 року     до 2015 року (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 78 765,4 115 104,7 146,1 36 339,3
Податок на доходи фізичних осіб 110100 78 755,5 115 068,1 146,1 36 312,6
Податок на прибуток підприємств  110200 9,9 36,6 369,7 26,7
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 178,2 333,3 187,0 155,1
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій 210103 33,5 42,8 127,8 9,3
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 0,0 63,5 0,0 63,5
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 0,0 167,9 0,0 167,9
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майновим комплексом 220800 130,5 44,9 34,4 -85,6
Інші  надходження 240603 14,2 14,2 100,0 0,0
Разом доходів 900101 78 943,6 115 438,0 146,2 36 494,4
Офіційні трансферти, у тому числі: 400000 324 373,0 400 051,3 123,3 75 678,3
Базова дотація 410201 310,6 2 443,7 786,8 2 133,1
Стабілізаційна дотація 410206 842,5 1 279,8 151,9 437,3
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 323 219,9 396 327,8 122,6 73 107,9
                                     у т.ч.  субвенції соціального спрямування   130 579,0 216 830,9 166,1 86 251,9
                                               освітня субвенція   115 888,9 112 586,0 97,1 -3 302,9
                                               медична субвенція   76 322,8 63 183,0 82,8 -13 139,8
                                               на соціально-економічний розвиток окремих територій   0,0 3 727,9 0,0 3 727,9
                                              на вибори депутатів місцевих рад   429,2 0,0 0,0 -429,2
Всього доходів (загальний фонд) 900102 403 316,6 515 489,3 127,8 112 172,7
Інші додаткові дотації 410209 185,0 250,0 135,1 65,0
Інші субвенції, всього 410350 498,1 1 995,1 400,5 1 497,0
                                       у т.ч. з обласного бюджету   135,9 218,0 160,4 82,1
                                                з місцевих бюджетів   362,2 1 777,1 490,6 1 414,9
Усього 900103 403 999,7 517 734,4 128,2 113 734,7
           
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації   З.В.Бутиріна

 

             
          Таблиця 4  
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за   2016 рік  
          тис. грн.  
Назва галузі Код План                 2016 року  Виконано          за   2016 рік %                         виконання  Відхилення          (+;-)   
ВИДАТКИ  (загальний фонд)            
Органи місцевого самоврядування 010116 2540,0 2468,6 97,2 -71,4  
Освіта 070000 137900,0 126112,3 91,5 -11 787,8  
                                       у т.ч. за рахунок освітньої субвенції  070000 107552,0 100071,0 93,0 -7 481,0  
Охорона здоров'я 080000 73716,0 70416,1 95,5 -3 299,9  
                                       у т.ч. за рахунок медичної субвенції поточного року 080000 63057,0 60617,4 96,1 -2 439,6  
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 090000 222371,6 221680,5 99,7 -691,1  
Житлово-комунальне господарство 100000 5,0 2,6 52,7 -2,4  
Культура і мистецтво 110000 10374,4 9930,0 95,7 -444,4  
Засоби масової інформації 120000 150,0 150,0 100,0 0,0  
Фізична культура і спорт 130000 1591,5 1577,0 99,1 -14,5  
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 170000 1241,1 1224,3 98,6 -16,8  
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 5,0 5,0 100,0 0,0  
Видатки,  не віднесені до основних груп, у т.ч.: 250000 250,0 244,1 97,7 -5,9  
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0,0 0,0 0,0 0,0  
Інші видатки (трудовий архів) 250404 250,0 244,1 97,7 -5,9  
Соціальні субвенції з державного бюджету   217159,8 216839,9 99,9 -319,8  
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 450144,5 433810,5 96,4 -16 334,1  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 1004,4 958,9 95,5 -45,5  
Разом видатків  900202 451149,0 434769,4 96,4 -16 379,6  
Стабілізаційна дотація 250313 335,5 0,0 0,0 -335,5  
Інші додаткові дотації 250315 42299,6 42086,5 99,5 -213,1  
Інші субвенції 250380 4973,3 4229,4 85,0 -743,9  
Субвенція з державного бюджету місцевим  бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 250366 5198,0 0,0 0,0 -5 198,0  
Всього видатків (загальний фонд) 900203 503955,3 481085,3 95,5 -22 869,9  
стабілізаційна дотація на ради 250313 335,5 335,5 100,0 0,0  
соцеконом на ради 250366 5198,0 4406,3 84,8 -791,6  
Разом видатків    503955,3 485 827,2 96,4 -18 128,1  
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації   З.В.Бутиріна  

 

          Таблиця 5
Аналіз виконання загального фонду районного бюджету  за  2016 рік  у порівнянні з  2015 роком
        тис.грн.  
  Найменування галузі виконано  за          2015 рік виконано            за              2016 рік Приріст факту виконання 2016 року до факту 2015 року 
тис.грн. %
1 2 3 4 5 6
1 Органи місцевого самоврядування 2029,6 2468,6 439,0 121,6
2 Освіта 117412,1 126112,3 8700,1 107,4
3 Охорона здоров"я 70398,3 70416,1 17,8 100,0
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 133489,3 221680,5 88191,3 166,1
5 Житлово-комунальне господарство 0,0 2,6 2,6 0,0
6 Культура 8867,8 9930,0 1062,2 112,0
7 Засоби масової інформації 100,0 150,0 50,0 150,0
8 Фізична культура і спорт 1253,3 1577,0 323,7 125,8
9 Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Транспорт, дорожнє господарство 312,3 1224,3 912,0 392,1
11 Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій 18,7 5,0 -13,7 26,7
12 Інші видатки у тому числі: 37643,0 47519,0 9876,1 126,2
  250203 Проведення місцевих виборів 429,2 0,0 -429,2 0,0
  250313 "Стабілізаційна дотація" 0,0 0,0 0,0 0,0
  250315 "Інші додаткові дотації" (дотація на утримання садків, клубів та ін.устан.) 32730,8 42086,5 9355,7 128,6
  250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"  0,0 958,9 958,9 0,0
  250366 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 0,0 0,0 0,0 0,0
  250380 "Інші субвенції" (Хлібодарівський НВК) 4314,3 4229,4 -84,9 98,0
  250404 "Інші видатки" (трудовий архів) 168,7 244,1 75,4 144,7
  Усього 371524,3 481085,3 109561,0 129,5
           
           
  Начальник фінансового управління  райдержадміністрації З.В.Бутиріна

 

          Таблиця  6
Аналіз виконання спеціального фонду районного бюджету  за  2016 рік                                   
        тис.грн.  
  Назва галузі уточнені річні призначення виконано            за   2016 рік відхилення (тис.грн.) % виконання  річних призначень
1 2 3 4 5 6
1 Органи місцевого самоврядування 1270,0 1170,1 -99,9 92,1
2 Освіта 26148,4 23682,3 -2466,1 90,6
3 Охорона здоров"я 18443,7 16243,3 -2200,4 88,1
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 24,4 22,5 -1,9 92,1
5 Культура 3239,6 3050,4 -189,2 94,2
6 Засоби масової інформації 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Фізична культура і спорт 599,9 596,3 -3,6 0,0
8 Капітальні вкладення 3964,1 1283,2 -2680,9 0,0
9 Транспорт, дорожнє господарство 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Охорона навколишнього природного середовища 536,0 17,9 -518,1 0,0
12 Видатки не віднесені до основних груп (250344) 1218,2 1201,3 -16,9 0,0
  Разом 55444,3 47267,3 -8177,0 85,3
          Таблиця 7
Аналіз виконання спеціального фонду районного бюджету  за  2016 рік                                                                                   у порівнянні з  2015 роком
          тис.грн.
  Галузь виконано            за               2015 рік виконано            за         2016 рік Приріст факту виконання 2016 року до факту 2015 року 
тис.грн. %
1 2 3 4 5 6
1 Органи місцевого самоврядування 8,2 1170,1 1161,9 14229,5
2 Освіта 7356,0 23682,3 16326,4 321,9
3 Охорона здоров"я 7274,9 16243,3 8968,4 223,3
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 13,0 22,5 9,4 172,3
5 Культура 448,8 3050,4 2601,6 679,7
6 Засоби масової інформації 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Фізична культура і спорт 184,3 596,3 411,9 323,4
8 Капітальні вкладення 80,4 1283,2 1202,8 1596,0
9 Транспорт, дорожнє господарство 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Охорона навколишнього природного середовища 0,0 17,9 17,9 0,0
12 Видатки не віднесені до основних груп (250344) 0,0 1201,3 1201,3 0,0
  Разом 15365,7 47267,3 31901,6 307,6
           
  Начальник фінансового управління  райдержадміністрації З.В.Бутиріна
        Таблиця  8
         
Розшифровка видатків районного бюджету по галузям у питомій вазі                                         за 2016 рік
        тис.грн.
  фактичні видатки Разом
по загальному фонду по спеціальному фонду
сума питома вага у загальному обсязі видатків сума
1. Соціально-культурна сфера: 206246,3 42,9 43572,3 249818,5
070000 Освіта 124323,2 25,8 23682,3 148005,5
080000 Охорона здоров'я 70416,1 14,6 16243,3 86659,4
110000 Культура 9930,0 2,1 3050,4 12980,3
130000 Фізкультура і спорт 1577,0 0,3 596,3 2173,2
         
2. Соціальний захист: 223469,6 46,5 22,5 223492,0
090501 Громадські роботи 11,2   0,0 11,2
091204 Терцентр 4281,0   22,5 4303,4
091206 Центр реабілітації 459,1   0,0 459,1
091101 ЦСССМ 4451,1   0,0 4451,1
091205 Соц.послуги 215,5   0,0 215,5
090412 Інші програми 157,7   0,0 157,7
091102, 091103 Молодь, сім'я, діти 116,9   0,0 116,9
091108 Оздоровлення 596,5   0,0 596,5
070303, 090000 Соціальні субвенції 212824,9   0,0 212824,9
091207 Субвенція з облбюджету по зору 19,6   0,0 19,6
090203 інші пільги (компенсац.на авто паливо) 12,6   0,0 12,6
090209 проїзд ЧАЕС  один раз на рік 6,9   0,0 6,9
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  176,7   0,0 176,7
090416 Організація ветеранів 139,9   0,0 139,9
3. Державне управління 2468,6 0,5 1170,1 3638,7
         
4. Інші 1626,1 0,3 1301,1 2927,2
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,0   0,0 0,0
150101 Будівництво 0,0   1283,2 1283,2
170102 пільговий проїзд авто транспортом 523,9   0,0 523,9
170302 пільговий проїзд у залізн.транспорті 700,4   0,0 700,4
200200 Охорона і раціональне використ. земель 0,0   17,9 17,9
250404 Трудовий архів  244,1   0,0 244,1
120201 Періодичні видання 150,0   0,0 150,0
210107 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 5,0   0,0 5,0
100202 Водопровідно-канал.господарство 2,6   0,0 2,6
Разом (без трансфертів) 433810,5 90,2 46066,0 479876,4
         
5. Трансферти 47274,9 9,8 1201,3 6389,7
250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,0 0,0 0,0 0,0
250315 Інші додаткові  дотації  42086,5   0,0 42086,5
250380 Інші субвенції 4229,4   0,0 4229,4
250344 Субвенція з місц.бюджету державному бюджету 958,9   1201,3 2160,3
Разом (з урахуванням трансфертів) 481085,3 100,0 47267,3 528352,6
         
         
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації З.В.Бутиріна
              Таблиця  9  
Аналіз виконання плану видатків загального фонду районного бюджету 
за 2016 рік у розрізі розпорядників коштів за економічною класифікацією видатків
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)
               за 2016 рік тис.грн.  
Код КФК/КЕКВ Розпорядник коштів Затверджено на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Виконано за звітний період Відхилення виконання від плану за 2016 рік з урахуванням внесених змін Відсоток виконання  плану за 2016 рік з урахуванням внесених змін питома вага у загальному обсязі видатків
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01  Районна рада 2890,0 2940,0 50,0 2862,7 -77,3 97,4 0,6
  з них:              
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ 1486,9 1486,9 0,0 1484,8 -2,1 99,9 63,3
2120 Нарахування на заробітну плату 539,8 327,1 -212,6 327,1 -0,1 100,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 383,9 383,9 0,0 364,6 -19,3 95,0 12,7
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           1,8 1,8 1,8 0,0 100,0 0,1
5000 Інші видатки 479,4 740,3 260,8 684,5 -55,8 92,5 23,9
10  Відділ освіти райдержадміністрації  121431,3 137986,6 16555,3 126364,5 -11622,1 91,6 26,3
  з них:              
2110 Оплата праці  76247,0 78179,0 1932,0 77026,5 -1152,5 98,5 74,0
2120 Нарахування на оплату праці 26123,0 17096,0 -9027,0 16511,2 -584,8 96,6
2230 Продукти харчування 3086,5 4605,0 1518,5 4042,9 -562,1 87,8 3,2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 10235,0 27987,6 17752,6 20600,0 -7387,6 73,6 16,3
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3,9 41,5 37,6 3,0 -38,5 7,2 6,5
2700 Соціальне забезпечення 259,1 555,8 296,7 551,2 -4,6 99,2  
5000 Інші видатки 5476,8 9521,7 4044,9 7629,7 -1892,0 80,1  
03 Райдержадміністрація 762,0 6331,2 5569,2 5390,9 -940,3 85,1 1,1
  з них:              
2110 Оплата праці  329,9 618,2 288,3 618,2 0,0 100,0  
2120 Нарахування на оплату праці 123,8 138,4 14,7 138,4 0,0 100,0  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали   682,5 682,5 650,3 -32,2 95,3  
2230 Продукти харчування   309,4 309,4 298,1 -11,3 96,4  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 19,6 145,6 126,0 106,6 -39,0 73,2  
2700 Соціальне забезпечення 199,0 399,0 200,0 399,0 0,0 100,0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           10,0 10,0 3,0 -7,0 30,0  
5000 Інші видатки 89,7 4028,1 3938,4 3177,3 -850,8 78,9  
81009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет     0,0   0,0 #ДЕЛ/0!  
15 Управління соціального захисту населення 148363,3 224251,3 75888,0 223395,5 -855,8 99,6 46,4
  з них:              
2110 Оплата праці  3936,8 3946,0 9,2 3749,2 -196,8 95,0  
2120 Нарахування на оплату праці 1428,5 868,1 -560,3 821,1 -47,0 94,6  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1,6 1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 101,0 101,0 0,0 65,4 -35,6 64,7  
2700 Соціальне забезпечення 142700,2 217765,2 75065,0 217321,4 -443,8 99,8  
5000 Інші видатки 195,3 1569,4 1374,1 1438,4 -131,0 91,7  
24 Відділ культури і туризму 10462,0 10514,4 52,4 10069,9 -444,5 95,8 2,1
  з них:              
2110 Оплата праці  6212,9 6212,9 0,0 6183,4 -29,5 99,5  
2120 Нарахування на оплату праці 2255,3 1366,8 -888,5 1353,3 -13,5 99,0  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1496,2 1500,9 4,7 1277,5 -223,4 85,1  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           5,9 5,9 5,6 -0,4 93,9  
2700 Соціальне забезпечення   6,0 6,0 6,0 0,0 100,0  
5000 Інші видатки 497,6 1421,9 924,3 1244,1 -177,8 87,5  
75 Фінансове управління  108290,5 121931,8 13641,3 113001,8 -8930,0 92,7 23,5
  з них:              
2110 Оплата праці  38761,7 41804,7 3043,0 41791,8 -12,9 100,0  
2120 Нарахування на оплату праці 12225,4 9050,1 -3175,3 8966,9 -83,2 99,1  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1220,3 2321,9 1101,6 2315,4 -6,5 99,7  
2230 Продукти харчування 350,0 1210,0 860,0 1183,2 -26,8 97,8  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 6025,8 10923,1 4897,3 8723,1 -2200,0 79,9  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                           39,9 39,9 38,8 -1,0 97,4  
2700 Соціальне забезпечення 101,4 660,4 559,0 651,4 -9,0 98,6  
5000 Інші видатки 49605,9 55921,7 6315,8 49331,2 -6590,5 88,2  
Всього 392199,1 503955,3 111756,2 481085,3 -22870,0 95,5 100,0
  у тому числі:              
2110 Оплата праці  126975,3 132247,7 5272,4 130853,9 -1393,9 98,9 33,0
2120 Нарахування на оплату праці 42695,7 28846,6 -13849,1 28118,0 -728,6 97,5
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 1221,9 3006,0 1784,1 2965,7 -40,3 98,7 0,6
2230 Продукти харчування 3436,5 6124,4 2687,9 5524,2 -600,1 90,2 1,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 18261,4 41042,1 22780,6 31137,2 -9904,9 75,9 6,5
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3,9 99,1 95,2 52,2 -46,9 52,6 0,0
2700 Соціальне забезпечення 143259,6 219386,3 76126,7 218929,0 -457,4 99,8 45,5
5000 Інші видатки 56344,8 73203,1 16858,3 63505,2 -9697,9 86,8 13,2
                 
  Начальник фінансового управління  райдержадміністрації       З.В.Бутиріна
                 

 

            Таблиця 10
Аналіз виконання видатків районного бюджету  по розпорядникам за 2016 рік
               
Головний розпорядник/функція Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
річні планові призначеня виконано % виконання річні планові призначеня виконано % виконання
Районна рада 2940,0 2862,7 97,4 1270,0 1170,1 92,1 4032,8
010116 Райрада 2540,0 2468,6 97,2 1270,0 1170,1 92,1 3638,7
250404 Трудовий архів 250,0 244,1 97,7 0,0     244,1
120201 Період.видання 150,0 150,0 100,0 0,0     150,0
Відділ освіти РДА 137986,6 126364,5 91,6 26748,3 24278,6 90,8 150643,1
070000 Освіта 135922,6 124323,2 91,5 26148,4 23682,3 90,6 148005,5
091103 Програми молоді та спорту 75,0 66,9 89,1 0,0     66,9
091108 Оздоровлення 397,5 397,5 100,0 0,0     397,5
130102 Проведення зборів та змагань 170,0 163,4 96,1 0,0     163,4
130107 Утримання ДЮСШ 1421,5 1413,6 99,4 599,9 596,3 99,4 2009,8
Райдержадміністрація 6331,2 5390,9 85,1 14438,2 9365,2 64,9 14756,1
100202 Водопровідно-каналіз. господарство 5,0 2,6 52,7       2,6
080000 Охорона здоров'я  4590,5 3730,2 81,3 8719,9 6862,7 78,7 10592,9
150101 Капітальні вкладення 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 3964,1 1283,2 32,4 1283,2
091101 ЦСССДМ  477,3 445,1 93,3       445,1
091102 Програми ЦСССДМ  50,0 50,0 100,0       50,0
091108 ЦССДМ оздоровлення 199,0 199,0 100,0       199,0
200200 Охорона та раціональне використ. земель 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 536,0 17,9 3,3 17,9
250344 Субвенція держбюджету на соц-економ.розв. 1004,4 958,9 95,5 1218,2 1201,3 98,6 2160,3
210107 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 5,0 5,0 100,0       5,0
Відділ культури і туризму 10514,4 10069,9 95,8 3239,6 3050,4 94,2 13120,2
110000 Культура 10374,4 9930,0 95,7 3239,6 3050,4 94,2 12980,3
090416 Організація ветеранів 140,0 139,9 99,9       139,9
Управління соціального захисту 224251,3 223395,5 99,6 24,4 22,5 92,1 223418,0
090501 Громадські роботи 11,2 11,2 100,0       11,2
091204 Терцентр 4635,1 4281,0 92,4 24,4 22,5 92,1 4303,4
091206 Центр реабілітації 500,0 459,1 91,8       459,1
091205 Соц.послуги 216,0 215,5 99,8       215,5
090412 Програми соцзахисту 161,0 157,7 97,9       157,7
070303, 090000  Соціальні субвенції 217159,8 216830,9 99,8       216830,9
091207 Субвенція по зору облбюджет 120,0 19,6 16,3       19,6
090203 інші пільги (компенсац.на авто паливо) 13,0 12,6 97,1       12,6
090209 проїзд ЧАЕС  один раз на рік 7,0 6,9 99,0       6,9
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  187,3 176,7 94,3       176,7
170102 пільг.проїзд у прим.транспорті 523,9 523,9 100,0       523,9
170302 пільг.проїзд у залізн.транспорті 717,2 700,4 97,7       700,4
               
Фінансове управління 121931,8 113001,8 92,7 9723,8 9380,6 96,5 122382,4
080101 Лікарні 45202,3 43466,2 96,2 7390,8 7313,3 99,0 50779,5
080500 Стоматполіклініка 3128,1 3032,3 96,9 1314,1 1053,6 80,2 4085,9
080800 Центр первинної медик-сан. допомоги 20795,1 20187,4 97,1 1018,8 1013,7 99,5 21201,1
250313 Стабілізаційна дотація 335,5 0,0 0,0       0,0
250315 Дотації радам  42299,6 42086,5 99,5       42086,5
250380 Субвенц. на Хлібодарів. НВК 4973,3 4229,4 85,0       4229,4
250366 Субвенція  з Держбюджету на соц-економ розвиток 5198,0 0,0 0,0       0,0
Разом  503955,3 481085,3 95,5 55444,3 47267,3 85,3 528352,6
             
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації       З.В.Бутиріна
               
      таблиця 11  
Аналіз виконання місцевих програм районного бюджету  за  2016 рік
         
Назва програми КВК/   КФКВ Річні планові  призначен з урахуван змін на 01.01.2017 Виконання
Сума (тис.грн.) % до річних призначень
Районна рада  01 1651,512 1548,700 93,8
Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік 250404 250,000 244,146 97,7
Програма надання фінансової підтримки ДКП "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік 120201 150,000 150,000 100,0
Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік  010116 1105,512 1010,684 91,4
Програма капітального ремонту нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 36 на 2016 рік  010116 146,000 143,870 98,5
Відділ освіти райдержадміністрації 10 31989,997 28371,729 88,7
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2016 р 070000 22617,529 20080,539 88,8
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів Волноваського району на 2016 рік 070401 1402,510 1208,579 86,2
Районна цільова програма "Шкільний автобус" 070201 367,700 367,700 100,0
Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району  070000 4445,400 3957,567 89,0
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2011-2016 роки  070000 193,190 182,157 94,3
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (капітальний ремонт шиферного даху і будівлі Андріївської школи) 070201 864,014 859,150 99,4
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році  (капітальний ремонт міні-футбольного поля у Волноваському ліцеї) 070201 500,000 148,314 29,7
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році  (капітальний ремонт Зачатівської ЗОШ) 070201 479,144 464,388 96,9
Програма "Молодь.Сім'я. Діти.Оздоровлення." на 2013-2016 роки   091103 75,000 66,860 89,1
091108 199,000 199,000 100,0
Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Волноваському районі на 2013-2016 роки  130107 676,510 674,057 99,6
130102 170,000 163,418 96,1
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 15 1836,437 1804,915 98,3
Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населенного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2016 році  090203 13,000 12,626 97,1
090209 7,000 6,933 99,0
Програми фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2016 рік 090214 187,250 176,656 94,3
Програма про призначення та виплату щомісячної стипендії особом, яким виповнилось 100 і більше років 090412 11,000 8,226 74,8
Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи 090412 50,000 49,467 98,9
Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки  090412 100,000 100,000 100,0
Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2016 році 090501 11,173 11,172 100,0
Програма фінансування компенсації фізичним особом, які надають соціальні послуги  091205 215,964 215,544 99,8
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2016 році 170102 523,850 523,850 100,0
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2016 році 170302 717,200 700,441 97,7
Райдержадміністрація 03 18812,797 12919,976 68,7
Програма підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2015 р. 091102 50,000 50,000 100,0
Програма "Молодь.Сім'я. Діти.Оздоровлення." на 2013-2016 роки   091108 199,000 199,000 100,0
Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік  080800 6989,900 5422,911 77,6
Програма медико-соціального забезпечення пільгової категорії населення Волноваського району на 2016 рік 081002 200,000 199,977 100,0
Програма протидії захворюванню на туберкульоз у Волноваському районі на 2013-2016 роки 081007 102,900 102,898 100,0
Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2016 рік  080101 1550,000 1353,361 87,3
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік 080101 2874,000 1978,132 68,8
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік 080500 233,100 233,100 100,0
Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»  100202 5,000 2,633 52,7
Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району «Правопорядок - 2016»  250344 950,000 941,060 99,1
Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2016 рік 300,000 298,143 99,4
Програма безпеки дорожнього руху на території Волноваського району на 2013-2016 роки 43,125 0,000 0,0
Програми покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації з надання населенню Волноваського району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій у 2016 році  145,500 137,186 94,3
Програма "Стабілізація і безпека - 2016" 200,000 200,000 100,0
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік  400,000 400,000 100,0
Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі на 2016-2020 роки 200200 536,000 17,936 3,3
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (будівництво міні-футбольного поля в районі Волноваської школи № 2) 150101 2283,319 641,418 28,1
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (реконструкція покрівлі Волноваської ЗОШ № 4) 150101 1561,953 553,338 35,4
Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району у 2016 році (заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення) 210107 5,000 5,000 100,0
Районна програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2016 рік  250344 127,000 126,922 99,9
Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів 28,500 28,500 100,0
Програма інформатизації Волноваського району на 2016-2017 роки 28,500 28,460 99,9
Відділ культури райдержадміністрації 24 3985,800 3655,781 91,7
Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік  110000 129,000 123,400 95,7
Районна програма розвитку закладів культури Волноваського району на 2016 рік  110000 3710,800 3386,465 91,3
Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв на 2016-2017рр 110000 6,000 6,000 100,0
Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки 090416 140,000 139,916 99,9
Разом програми   58276,543 48301,101 82,9
         
         
         
Начальник фінансового управління райдержадміністрації     З.В.Бутиріна  
         
            Таблиця 12    
Аналіз виконання плану видатків спеціального фонду районного бюджету   
за 2016 рік у розрізі галузей та економічної класифікації видатків  
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)  
  за 2016 рік тис.грн.  
КФКВ/КЕКВ Назва Затверджений план на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Виконано за зв.пер. Відхилення виконання від плану на рік з урахуванням внесених змін Відсоток виконання  плану на рік з урахуванням внесених змін  
1 2 3 4 5 6 7 8  
010000 Державне управління 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9 92,1  
  з них:              
5000 Інші видатки 508,0 1270,0 762,0 1170,1 -99,9    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,5 15,5 15,2 -0,4    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 500,0 1251,5 751,5 1154,6 -97,0    
О70000 Освіта 89,2 26148,4 26059,2 23682,3 -2466,1 90,6  
  з них:              
2230 Продукти харчування 65,5 118,4 52,9 0,0 -118,4    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     0,0   0,0    
5000 Інші видатки 23,7 26030,0 26006,3 23682,3 -2347,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   1839,4 1839,4 1398,7 -440,7    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   19855,1 19855,1 18090,5 -1764,6    
70201 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок) 71,3 24987,6 24916,3 22600,8 -2386,7    
70301 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати   41,2 41,2 0,0 -41,2    
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 17,9 1034,7 1016,8 997,4 -37,3    
70802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти   0,0 0,0 0,0 0,0    
70804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти   84,9 84,9 84,1 -0,9    
О80000 Охорона здоров"я 3462,1 18443,7 14981,6 16243,3 -2200,4 88,1  
  з них:              
2110 Оплата праці    1112,5 1112,5 1001,0 -111,5    
2120 Нарахування на оплату праці   275,5 275,5 216,3 -59,2    
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали   4636,6 4636,6 4616,5 -20,1    
2230 Продукти харчування   368,6 368,6 368,6 0,0    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв   247,8 247,8 186,0 -61,8    
2700 Соціальне забезпечення   5,0 5,0 4,2 -0,8    
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4    
5000 Інші видатки 120,0 11751,0 11631,0 9806,4 -1944,6    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   2432,6 2432,6 2404,5 -28,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 120,0 7471,0 7351,0 5617,0 -1854,0    
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)     0,0   0,0    
80101 Лікарні 2546,4 11544,8 8998,4 10439,8 -1105,1    
80500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 785,5 1314,1 528,6 1053,6 -260,6    
80800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 130,2 5584,7 5454,5 4750,0 -834,8    
81009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет     0,0   0,0 #ДЕЛ/0!  
О90000 Соціальний захист та соцзабезпеченння 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9 92,1  
  з них:              
2110 Оплата праці  19,4 13,5 -5,9 13,5 0,0    
2120 Нарахування на оплату праці 4,3 3,0 -1,3 3,0 0,0    
5000 Інші видатки 7,5 7,9 0,4 6,0 -1,9    
91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 31,2 24,4 -6,8 22,5 -1,9    
110000 Культура і мистецтво 240,3 3239,6 2999,3 3050,4 -189,2 94,2  
  з них:              
2110 Оплата праці  117,7 124,7 7,0 117,8 -6,9    
2120 Нарахування на оплату праці 42,7 29,9 -12,8 29,7 -0,2    
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 17,3 9,6 16,9 -0,4    
5000 Інші видатки 72,2 3067,6 2995,4 2886,0 -181,7    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   530,9 530,9 526,7 -4,2    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   2410,2 2410,2 2250,5 -159,7    
110201 Бібліотеки 1,4 523,5 522,1 473,5 -50,0    
110202 Музеї   450,7 450,7 345,8 -104,8    
110204 Палаци і будинки культури 99,1 1902,3 1803,2 1888,3 -14,0    
110205 Школи естетичного виховання дітей 139,8 268,4 128,6 248,6 -19,8    
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи   94,8 94,8 94,1 -0,6    
130000 Фізична культура і спорт 0,0 599,9 599,9 596,3 -3,6 99,4  
  з них:              
2270     0,5 0,5 0,4 -0,1    
5000 Інші видатки   599,4 599,4 595,9 -3,5    
  у т.ч.              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   15,2 15,2 15,1 -0,1    
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   577,3 577,3 575,9 -1,4    
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл   599,9 599,9 596,3 -3,6    
150000 Будівництво   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  з них:              
5000 Інші видатки   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 32,4  
  у т.ч.              
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
150101 Капітальні вкладення   3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9    
200000 Охорона навколишнього природного середовища   536,0 536,0 17,9 -518,1 3,3  
  з них:              
5000 Інші видатки   536,0 536,0 17,9 -518,1    
200200 Охорона і раціональне використання земель   536,0 536,0 17,9 -518,1    
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
  з них:              
5000 Інші видатки   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
  у т.ч.              
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів   1218,2 1218,2 1201,3 -16,9    
Всього   4330,8 55444,3 46613,4 47267,3 -8177,0 85,3 -8177,0
  у тому числі:              
2110 Оплата праці  137,1 1250,7 1113,6 1132,3 -118,5 90,5 -118,5
2120 Нарахування на оплату праці 47,0 308,3 261,3 248,9 -59,4 80,7 -59,4
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 0,0 4636,6 4636,6 4616,5 -20,1 99,6 -20,1
2230 Продукти харчування 65,5 487,1 421,6 368,6 -118,4 75,7 -118,4
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 7,7 265,6 257,9 203,3 -62,3 76,5 -62,2
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         3342,1 46,7 -3295,4 44,3 -2,4 94,9 -2,4
2700 Соціальне забезпечення 0,0 5,0 5,0 4,2 -0,8 83,9 -0,8
5000 Інші видатки 731,4 48444,2 47712,8 40649,1 -7795,1 83,9 -7795,1
  у тому числі:              
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 4833,6 4833,6 4360,2 -473,4 90,2  
3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 620,0 31565,1 30945,1 27688,5 -3876,7 87,7  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 1218,2 1218,2 1201,3 -16,9 98,6  
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 3964,1 3964,1 1283,2 -2680,9 0,0  
    4330,8 55444,3   47267,3 -8177,0    
                 
Начальник фінансового управління  райдержадміністрації       З.В.Бутиріна