ДЛЯ 24 СЕСІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ II

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська районна рада та затвердження типового контракту"

                                                                                   Додаток 1

                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                      від 14.11.2018 №7/24-

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади керівниками   комунальних

закладів охорони здоров’я,що перебувають  у спільній   власності  територіальних  громад  сіл, селища, міста району, управління

якими здійснює Волноваська районна рада

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міста району, управління якими здійснює Волноваська  районна  рада  (далі - конкурс).

2. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

Умови проведення конкурсу

 3. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови районної ради, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади.

4. Конкурс складається з таких етапів:

1) видання розпорядження про проведення конкурсу;

2) формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);

3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

5) оприлюднення результатів конкурсу.

5. Голова районної ради тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.

 6. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).

Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її повноваження

7. Для проведення конкурсу розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія (постійно діюча або для проведення окремого конкурсу).

8. Конкурсна комісія утворюється розпорядженням голови районної ради не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення розпорядження про проведення конкурсу.

9. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

10. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники районної ради та/або представники Волноваської районної державної адміністрації (уповноважений орган управління) ;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

-  особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу) - по одній особи від кожного громадського об’єднання, або представники громадської ради Волноваської районної державної адміністрації (уповноважений орган управління).

У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники районної ради/Волноваської районної державної адміністрації та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.

Склад постійно діючої конкурсної комісії переглядається щороку.

12.  У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради одночасно з оприлюдненням розпорядження  про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до  районної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

13. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість - дев’ять осіб.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

14. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники районної ради представники районної ради та/або представники Волноваської районної державної адміністрації (уповноважений орган управління) ;

-  особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу) - по одній особи від кожного громадського об’єднання, або представники громадської ради Волноваської районної державної адміністрації (уповноважений орган управління).

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я становить шість - вісім осіб.

15. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

16. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються розпорядженням  голови районної ради. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням  голови районної ради.

17. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

18. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати  до районної ради письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

19. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються  розпорядженням голови районної ради  у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

20. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має  бути наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 15 цього Порядку).

21. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні  районної ради. Районна рада забезпечує діяльність конкурсної комісії.

22. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

23. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

24. Конкурсна комісія:

- оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

- встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

- оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

- забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

- відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання керівникові районної ради, який виносить питання про призначення  такого кандидата на посаду керівника закладу на пленарному засіданні районної ради;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

25. Голова комісії:

1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

2) головує на засіданнях конкурсної комісії;

3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

26. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії; 

2) підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Підготовка до проведення конкурсу

27. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті  районної ради оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

- правові підстави проведення конкурсу;

- найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;

-  дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

- номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

- перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

- вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

- умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

- дата і місце проведення конкурсу.

28. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсіі з зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента   кваліфікаційним   вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із  додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

29. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

30. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція в районній раді.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

31. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

32. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу

33. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

34. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

35. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

36. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

37. Районна рада забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії за наявності технічної можливості оприлюднюється на офіційному веб-сайті  районної ради або райдержадміністрації не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.

Оприлюднення результатів конкурсу

38. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові районної ради, який виносить питання про призначення  такого кандидата на посаду керівника закладу на пленарному засіданні районної ради. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.

39. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради. Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати  в районну раду обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

40. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

 Голова районної ради                                                                                                  В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                                                                                   Додаток 1 до Порядку

                                                                                              Голові конкурсної комісії ______________

                                                                                                _____________________________________

                                                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                _____________________________________

                                                                                               _____________________________________,

                                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові претендента)

                                                                                                 який (яка) проживає за адресою:                                                                                                                 

                                                                                               ____________________________________

                                                                                               ____________________________________,

                                                                                               ____________________________________

                                                                                                      (номер контактного телефону)

                                                                                               e-mail _________________@ ___________

                                                                                                        (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________

 ____________________________________________________________________

 (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

                          (в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.                                     ___________________

                                                                                          (підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2  до  Порядку 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________,

                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________

____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                                       __________________

                                                                                                            (підпис)

 Додаток 3 до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

“Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
               (підпис)

___________________
         (прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4 до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

1)   акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

так**  ні 

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                  

_____________________________________________

так**  ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 


1)   патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________        

так**  ні 

2)  запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

     

 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р.                                                       ________________

                                                                                               (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

                                                      Додаток 2

                                                                        до рішення районної ради

                                                                                                    від 14.11.2018 №7/24-                                                                       

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ

з керівником  комунального закладу  охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району

м. Волноваха      

___ _________ 20__ р.


_________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника  та   найменування   районної ради, який діє на підставі _________________ (далі - Орган управління майном), з однієї сторони, та громадянин __________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім’я та по батькові)

(далі-Керівник),  з іншої сторони (далі-Сторони), уклали цей контракт про нижченаведене:

__________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім’я та по батькові)

призначається  на посаду____________________________________________

_________________________________________________________________
                                    (найменування посади і закладу охорони здоров’я)

на термін дії цього контракту.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію комунального закладу охорони здоров’я (далі-заклад) здійснювати поточне управління (керівництво) закладом, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність закладу, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. Керівник є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків закладу, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу.

1.3. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом. 

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.

2.2. Керівник закладу зобов’язується:

1) організовувати роботу закладу щодо ______________________________
                                                                              (завдання та мета бюджетної
____________________________________________________________ програми, за якою фінансується заклад)   відповідно до статуту;                

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном   річну фінансову та іншу звітність закладу;

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві  безоплатного користування  основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності закладу;

11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу за погодженням з Органом управління майном;

12) подавати на затвердження Органові управління майном кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;

13) погоджувати з Органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Орган управління майном про свою тимчасову втрату працездатності;

14) затверджувати за погодженням з Органом управління майном розподіл обов’язків між своїми заступниками;

15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

16) укладати трудові договори з працівниками закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

18) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договори підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, з письмової згоди Органу управління майном;

19) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

20) відшкодовувати збитки, завдані закладу з його вини, згідно із законодавством;

21) затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

-положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;

-порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

-порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

22) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

23) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

24) затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

25) невідкладно інформувати Орган управління майном про участь закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань.

26) розглядати пропозиції спостережної ради закладу, що надаються в межах її компетенції,  та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі;

27) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради закладу до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради закладу на ім’я Керівника закладу.

2.3. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.

2.4. Керівник має право:

1) діяти від імені закладу, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства;

4) розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

 

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

 

9) представляти інтереси закладу у судових органах відповідно до законодавства.

2.5. Орган управління майном має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

2.6. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.

2.7. Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування закладу;

2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

2.8. Орган управління майном:

1) затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис закладу;

2) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного бухгалтера закладу за поданням Керівника;

3) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

4) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника;

5) надає за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, або вмотивовану відмову;

6) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.

2.9. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

2.10. Орган управління майном може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

-посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

-підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

-надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

-доплат (за науковий ступінь тощо);

-премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

-допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

-матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.2. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

 3.3. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

4.3. Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

4.4. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у закладі;

3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.

5.2. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого закладу завдано значних збитків;

3) у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі неподання або несвоєчасного подання Органові управління майном на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису закладу;

5) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

7) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

8) у разі неподання Органові управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

9) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за закладом, та укладення договорів комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів на суму, що перевищує 100 тис. гривень, а також договорів підряду на суму, що перевищує 1 млн. гривень, без отримання письмової згоди Органу управління майном;

10) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

11) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

5.4. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії цього контракту він може бути продовжений за згодою Сторін відповідно до законодавства.

5.6. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

Якщо після закінчення терміну дії цього контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із Сторін не вимагає їх припинення, дія цього контракту вважається продовженою на строк, на який його було укладено.

6.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до контракту у письмовій формі.

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

7.1. Відомості про заклад: _________________________________________ 

                                                    (найменування, місцезнаходження) _________________________________________________________________

 

7.2. Відомості про Орган управління майном: ________________________                                                                                      (найменування місцезнаходження) ________________________________________________________________

                                        прізвище, ім’я по батькові керівника ________________________________________________________________

 

7.3. Відомості про Керівника:

прізвище, ім’я по батькові ________________________________________________________________
місце проживання (реєстрації) ________________________________________________________________
номер службового телефону ________________________________________________________________
номер домашнього телефону ________________________________________________________________
серія  контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

Від Органу управління майном

 

Керівник

 

___________________
(підпис)

___________________
(підпис)

 
 

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

____ ______________ 20__ р.

____ _______________ 20__ р.

 

Голова районної ради                                                                                            В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

                                 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха 

Про внесення змін та доповнень до

Районної  програми покращення

матеріально-технічного забезпечення

освітнього процесу навчально-виховних

закладів  Волноваського району на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 12.10.2018 року № 02-2532-38/01, керуючись статтею 89  Бюджетного Кодексу України,  статтею  43   Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до Заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховнихзакладів Волноваського району на 2018 рік  Районної програми покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховнихзакладів Волноваського району на 2018 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням Волноваської районної ради від 20.12.2017 № 7/19-471, зі змінами та доповненнями в редакції рішення від 03.09.2018 № 7/23-637, виклавши його в новій редакції,  згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко).

 

 Голова  районної ради                                                                                                В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

             
            Додаток до рішення  районної ради
            від 14.11.2018 № 7/24-
  Заходи  щодо покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів Волноваського району на  2018 рік
 
             
Зміст заходу Термін виконання Фінансування, тис. грн. Виконавець
Всього У т.ч. районний бюджет бюджети рад
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт з заміною вікон для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка вул. Центральна 50) на суму 2065657 грн. та Волноваської ЗОШ № 4 (м. Волноваха вул. Полтавська 274) у сумі  444123 грн. з виготовленням ПКД та експертизи по школам Волноваського району
Протягом   2018 року 1827,680 1827,680   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
2 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ №7 (м.Волноваха вул.Менделєєва,7)
Протягом   2018 року 2913,238 2913,238   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
3 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт с заміною віконих, дверних блоків Новотроїцької ЗОШ № 2 (смт. Новотроїцьке вул. Кононенко, 62) на суму 435233 грн., Свободненської ЗОШ (с. Свободне, вул. Центральна, 102) на суму 420000 грн., Мирненської ЗОШ (смт. Мирне, вул. Центральна, 4) на суму 699900 грн., Волноваської ЗОШ № 2 на суму 474100 грн. Протягом   2018 року 1829,233 1829,233   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
4 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Закупівля підручників для 3-го класу з українською мовою навчання Протягом   2018 року 223,242 223,242   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
5 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання насосів для Свободнянської ЗОШ (у разі виходу з ладу насосу, так як резерв відсутній) (с. Свободне, вул. Центральна, 102) Протягом   2018 року 19,790 19,790   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
6 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання газового котлів для Прохорівської ЗОШ (с. Прохорівка, вул. Центральна, 50) - 2 од.; Волноваської ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13) - 3 од. Протягом   2018 року 247,500 247,500   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
7 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт котелень з заміною твердопаливних котлів у Петровській ЗОШ (с. Петрівське, вул. Центральна, 39а), Степнянськівй ЗОШ (с. Степне, вул. Центральна, 20), Волноваській ЗОШ № 4 (м. Волноваха, вул. Полтавська, 274) Протягом   2018 року 800,000 800,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
8 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Коригування кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Волноваської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 (м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3) Протягом   2018 року 33,320 33,320   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
9 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Виготовлення ПКД, оплата за експертний висновок, оплата за здійснення авторського нагляду, оплата за здійснення технічного нагляду Протягом   2018 року 725,000 725,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
10 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт будівель з заміною віконних, дверних блоків у Волноваській ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13), Ольгинській ЗОШ (с. Ольгинка, вул. Шкільна,38), Рибинської ЗОШ (с. Рибинське, вул. Молодіжна, 18) Протягом   2018 року 2147,298 2147,298   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
11 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт котелень із заміною димової труби у Волноваській ЗОШ № 3 (м. Волноваха, пров. Спортивний,8), Єгорівської ЗОШ (с. Єгорівка, вул. Шкільна, 45), Новотроїцької ЗОШ № 2 (смт. Новотроїцьке, вул. Кононенко, 62), Новоандріївської ЗОШ (с. Новоандріївка, вул. Центральна, 42), Зачатівської ЗОШ № 1 (с. Зачатівка, вул. Центральна, 24) Протягом   2018 року 663,858 663,858   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
12 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт Степнянської ЗОШ (с. Степне, вул. Центральна, 20) (роздегальні, коридора, освітлення спортзали) Протягом   2018 року 150,907 150,907   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
13 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт актової зали Ольгинської ЗОШ (с. Ольгинка, вул. Шкільна,38) Протягом   2018 року 278,446   278,446 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
14 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання: ноутбука - 12000 грн.; фотоапарату - 7000 грн.; акустичної системи - 30000 грн.; інтерактивної дошки, проектора - 30000 грн.; газонокосарки - 8000 грн. для Степнянської ЗОШ (с. Степне, вул. Центральна, 20)  Протягом   2018 року 87,000   87,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
15 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Коригування ПКД для закладів освіти Протягом   2018 року 200,000 200,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
16 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт тепломережі Волноваської ЗОШ № 1 (м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 95) Протягом   2018 року 53,885 53,885   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
17 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання художньої літератури для Волноваської ЗОШ № 5 (м.Волноваха, вул. Гвардійська, 3) Протягом   2018 року 9,000 9,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
18 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт Діанівської ЗОШ (с. Діанівка, вул. Шкільна, 5) Протягом   2018 року 154,003   154,003 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
19 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання шафи для дидактичних матеріалів, інтерактивного мультимедійного комплексу для Златоустівської ЗОШ (с. Златоустівка, вул. Харківська, 52) Протягом   2018 року 66,454   66,454 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
20 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання ноутбука для Кам'янської ЗОШ (с. Кам'янка, вул. Шкільна, 8а) Протягом   2018 року 16,000   16,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
21 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання газового лічильника для Волноваської ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13) Протягом   2018 року 12,000 12,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
22 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» Капітальний ремонт покрівлі, заміна віконних блоків Володимирівської ЗОШ № 1 (смт. Володимирівка вул. Гагаріна, буд. 2) Протягом   2018 року 2 000,000 2 000,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
23 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання ноутбуку для Стрітенської ЗОШ (с. Стрітенка, вул. Миру, 3) Протягом   2018 року 8,000   8,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
24 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання мультимедійного проектора для першого класу Свободненської ЗОШ (с. Свободне, вул. Центральна, 102) Протягом   2018 року 22,000   22,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
25 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Придбання мультимедійного проектора, екрану та ноутбука для Петрівської ЗОШ (с. Петрівське, вул. Центральна, 39а) Протягом   2018 року 22,000   22,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього спеціальний  фонд   14509,854 13855,951 653,903  
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
26 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання цементу для нагальних ремонтів: цоколів, відмосток навколо навчальних закладів, ґанків закладів району Протягом   2018 року 29,150 29,150   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
27 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання матеріалів для ремонту опалювальної системи Кирилівського НВК (с. Кирилівка, вул. Шкільна, 5) Протягом   2018 року 75,000 75,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
28 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання термодатчиків для збереження безпосередньої роботи газових котлів БГВ-50Є для Волноваської ЗОШ № 6 (4 од.) (М. Волноваха, вул. Ломоносова, 13), Прохорівської ЗОШ (4 од.) (с. Прохорівка, вул. Центральна, 50) Протягом   2018 року 10,400 10,400   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
29 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання 16 різнорівневих учнівських парт зі стільцями для Волноваської ЗОШ № 2 (м. Волоноваха, пров. Путейскій 18) Протягом   2018 року 30,000 30,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
30 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання меблів (парт) для першого класу закладів освіти Протягом   2018 року 500,000 500,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
31 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Поточний ремонт котельні Старогнатівської ЗОШ І-ІІІ ст. (с. Старогнатівка, вул. Шкільна, 37) (обв'язка існуючого твердопаливного котла) Протягом   2018 року 30,000 30,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
32 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Вимірювання замірів опору ізоляції по закладам освіти Протягом   2018 року 150,000 150,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
33 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання: мікрофону (2 шт.) - 8000 грн.; екрану з підставкою - 4000 грн.; роутера - 1000 грн. для Степнянської ЗОШ І-ІІІ ст. (с. Степне, вул. Центральна, 20) Протягом   2018 року 13,000   13,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
34 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання будівельних матеріалів для ремонту шкільного ганку для Сонячної ЗОШ І-ІІІ ст. (с. Сонячне, вул. Шкільна, 29) Протягом   2018 року 10,000   10,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
35 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання учнівського комплекту (парта + стілець) для шкіл району Протягом   2018 року 210,853 210,853   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
36 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Поточний ремонт кабінету для інклюзивного центра у Волноваській ЗОШ № 5 (м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3) Протягом   2018 року 200,000 200,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
37 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання матеріалів для ремонту ганку Рівнопільської ЗОШ (с. Рівнопіль, вул. Донецька, 7) Протягом   2018 року 18,000   18,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
38 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання урни, лавки, миючих засобів, дезенфікуючих засобів, м'якого прибирального інвентаря, фарби, барвника для фасадної фарби, розчинника для Новоандріївської ЗОШ (с. Новоандріївка, вул. Центральна, 42) Протягом   2018 року 15,000   15,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
39 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання столів письмових для вчительської, шафи для книжок, столів для занять вихованців дошкільної групи шестигранні, стільців для дошкільної групи, сітки волейбольної, мольберту дитячого двосторонній магніт для Кирилівського НВК (с. Кирилівка, вул. Шкільна, 5) Протягом   2018 року 25,000   25,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
40 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання фарби, фарби грунтівки, макловиці, ванночок малярних для Вільненської ЗОШ (с. Вільне, вул. Костюченка, 24) Протягом   2018 року 20,000   20,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
41 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання фарби для Петрівської ЗОШ (с. Петрівське, вул. Центральна, 39а) Протягом   2018 року 6,000   6,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
42 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Встановлення автоматичної пожежної сигналізації для Новоселівської ЗОШ (с. Новоселівка, вул. Шкільна, 1) Протягом   2018 року 400,000   400,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
43 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання вхідної двері та килиму для Микільської ЗОШ (с. Микільське, вул. Гагаріна, 2а) Протягом   2018 року 25,000   25,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
44 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання килиму та подушок для підлоги, осередку художньо-творчої діяльності, осередку вчителя, глобусу, лупи шкільної, компасу, дитячих музичних інструментів, моделі діючої "Сонячна система", набору для сортування та лічби, комплекту роздаткового для лічби, наору моделей геометричних фігур, набору плакатів "Українська мова", моделі механічного годинника для Златоустівської ЗОШ (с. Златоустівка, вул. Харківська,52) Протягом   2018 року 33,546   33,546 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
45 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання столу учнівського, шафи-органайзер, осередку художньо-творчої діяльності, куточку вчителя для Кам'янської ЗОШ (с. Кам'янка, вул. Шкільна, 8а) Протягом   2018 року 14,000   14,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
46 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання спортивної форми, сміттєвих баків для Ольгинської ЗОШ (с. Ольгинка, вул. Шкільна,38) Протягом   2018 року 26,000   26,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
47 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Встановлення протипожежної сигналізації  Ольгинської ЗОШ (с. Ольгинка, вул. Шкільна,38) Протягом   2018 року 500,000 250,000 250,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
48 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання двері металевої для Новоандріївської ЗОШ (с. Новоандріївка, вул. Центральна, 42) Протягом   2018 року 10,000   10,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
49 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Поточний ремонт огорожі (сітка) міні-футбольного поля Волноваської ЗОШ № 6 (м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13) Протягом   2018 року 100,000 100,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
50 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Обслуговування блоків очищення води по закладам освіти Волноваського району Протягом   2018 року 157,171 157,171   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
51 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання двері металевої для Волноваської ЗОШ № 6(м. Волноваха, вул. Ломоносова, 13) Протягом   2018 року 9,000 9,000   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
52 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Обстеження та оцінка технічного стану Волноваської ЗОШ № 7 М. Волноваха, вул. Менделєєва, 7) Протягом   2018 року 75,529 75,529   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
53 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання жалюзі для вікон для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка, вул. Центральна, 50) Протягом   2018 року 30,000   30,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
54 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Виготовлення загорожі та альтанки для Іванівської ЗОШ (с. Іванівка, вул. Центральна, 50) Протягом   2018 року 30,000   30,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
55 КТПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Придбання лінолеуму, ТЗН, меблів для Діанівської ЗОШ (с. Діанівська, вул. Шкільна, 5) Протягом   2018 року 59,000   59,000 Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Волноваської  райдержадміністрації
  Всього загальний фонд   2811,649 1827,103 984,546  
  Разом за програмою   17321,503 15683,054 1638,449  
             
  Голова районної ради       В.Д.ЛУБІНЕЦЬ
             

____________________________________________________________________________________________________________________________                                               

          ПРОЕКТ      

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24- 

м. Волноваха 

Про внесення змін та доповнень 

до Цільової програми щодо організації 

харчування учнів 1-4 класів та учнів 

пільгової категорії у закладах освіти 

Волноваського району на  2018 рік 

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 12.10.2018 року № 02-2534-38/01, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України  від 22  листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», керуючись статтею 89 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни  та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Цільової програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 № 7/19-472, зі змінами та доповненнями в редакції рішення від 28.02.2018 № 7/20-533, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і  економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко). 

  Голова районної ради                                                                                          В.Д. ЛУБІНЕЦЬ   

 

Додаток

до рішення районної ради

від 14.11.2018 №7/24-

 

4.Фінансове забезпечення Програми

 

         Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету відповідно до Плану заходів з виконання Програми харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії.

 

 

 

План заходів по виконанню програми на 2018 р.

 

Заходи

Кількість дітей

Вартість харчування

Кількість діто-днів

Джерело фінансування, районний бюджет

тис. грн.

Термін виконан-ня

Виконавці

1) Організація харчування учнів  з них:

 

 

 

 

 

 

1-4 класи

2362

16,00

175

4724,222

Протягом 2018 року

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

вихованці дошкільного відділення НВК

42

25,00

247

259,400

Протягом 2018 року

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування шкіл району

127

25,00

100

317,500

Протягом 2018 року

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

діти з малозабезпечених родин

16

16,00

100

25,600

Протягом 2018 року

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

діти учасників АТО

94

16,00

175

263,200

Протягом 2018 року

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Усього:

 

 

 

5589,922

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

_________________________________________________________________________________________________________________________

   ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

14.11.2018 № 7/24- 

м. Волноваха 

Про  хід виконання Програми розвитку 

земельних відносин і охорони земель у 

Волноваському районі Донецької області 

у 2016-2020 роки 

Розглянувши звіт відділу Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області про хід виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки , затверджену рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38 (із  змінами), розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації від 16.10.2018 № 02- 2547-38/01, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Інформацію в.о. начальника відділу у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, про  хід виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області у 2016-2020 роки» у 2018 році взяти до відома.

2.Рекомендувати місцевим радам району передбачити у бюджеті місцевих рад на 2019 рік та подальші роки кошти на проведення нормативної грошової оцінки земель в межах  населених пунктів.

3. Волноваській районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми в повному обсязі.

4. Рекомендувати в.о. начальника відділу у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (Чмир) продовжити роботу з координації дій щодо виконання Програми.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Рогаченко) та питань з агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш). 

Голова районної ради                                                                                              В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Інформаційна довідка

Про хід виконання у 2016 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки (далі Програма) затверджена рішенням Волноваської районної ради від 23.12.2015 № 7/2-38 із внесеними змінами та доповненнями рішенням Волноваської районної ради від 28.02.2018 №7/20-541.

Програма розроблена відділом у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецької області.

В основу Програми покладені положення земельного Кодексу України. Законів України “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про оцінку земель”.

Передбачені Програмою заходи направлені на раціональне використання земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами; передача земельних ділянок у власність громадян; проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності; здійснення будівництва і реконструкцій протиерозійних, гідротехнічних заходів з захисту від підтоплення території.

Фінансування робіт по виконанню програми за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів землекористувачів. Так,  на 2018 рік програмою передбачалось виділення коштів у розмірі 1405,8 тис. грн., у тому числі : 990,849 тис. грн. з місцевих бюджетів, 415 тис. грн. інших джерел. 

Програмою на 2016-2020 роки передбачалося виконання у 2018 році 6 показників.

Протягом 2018 року проведено нормативну грошову оцінку 34 земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами за межами населених пунктів, загальною площею 197,1296 га. Дмитрівською сільською радою розробляється технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Дмитрівка.

Валер’янівською, Свободненською, Сонячною,  Микільською, Новоолексіївською, Новоандріївською, Златоустівською, Дмитрівською, Степнянською, Стрітенською сільськими та Волноваською міською, Володимирівською та Новотроїцькою селищними радами. Проведена інвентаризація земельних ділянок загальною площею 25,7942 га.

Проводиться інвентаризація Рибинською, Привільненською, Анадольською, Зачатівською, Бугаською, Прохорівською сільськими радами.

Програмою  було заплановано у 2018 році підготовка та організація проведення земельних торгів у формі аукціону на 3 земельні ділянки, з вартістю заходу 35 тис. грн..

Протягом 2018 року організовано та підготовлено до продажу на земельних торгах продажу прав оренди 8 земельних ділянок загальною площею   61,3404 га.

7 земельних торгів  (аукціонів) з продажу прав оренди визнані такими, що не відбулись у зв’язку з відсутністю зареєстрованих учасників.

Продано право на оренду 3 земельних ділянок загальною площею 39,5 га розташованих на території Новоандріївської, Петрівської та Вільненської сільських рад.

Державними кадастровими реєстраторами у 2018 році було зареєстровано 495земельних ділянок, з них громадянам – 441.

Залишки коштів спеціального фонду направленні на реалізацію заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки у 2016 році сумі 572,077 тис. грн. та передані в субвенцію  на проведення інвентаризації земель під об’єктами комунальної власності місцевим радам  та використані  на 47,20% (270,841тис. грн).

Програмою у 2018 році передбачалось залучення коштів з місцевих бюджетів на загальну суму 990,849 тис. грн. Фактично залучено та використано 567,4 тис. грн.

Незважаючи на фінансове виконання  запланованого фінансування Програми, яке скала 1360,3 тис. грн., що становить 96,8  % необхідно відзначити, що з 6 запланованих напрямків робіт станом на 01.10.2018 виконується лише 4. Два інших не виконані та не профінансовані, це: встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та пляжних зон та здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних, гідротехнічних споруд, проведення заходів з захисту від підтоплення територій.

В.о.начальника відділу                                                                                                         Л.ЧМИР

_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                           Р І Ш Е Н Н Я                      

14.11.2018 № 7/24-

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2018 рік

та основних напрямів розвитку на

2019 і 2020 роки

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 16.10.2018 року № 02-2548-38/01, у зв’язку з внесенням змін до районного бюджету на 2018 рік,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2. Внести зміни та доповнення у розділ 3  «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», згідно  з додатком 2.

3.Внести зміни до додатку 2  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району   на   2018   рік   та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

Додаток 1

                                                                                              до рішення районної ради 

14.11.2018  №  7/24-

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.9.2017 № 529 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства, установи  та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

Зростання добробуту та безпеки життя громадян, створення умов для відновлення економічного зростання шляхом розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу та надання якісних послуг населенню.

6. Початок, закінчення виконання

 2018 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1296649,7

****

415201,9

****

176074,0

***

138349,1

***

436968,9

130055,8

****

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 17,5%,  фонду оплати праці – на  8,2%, середньомісячної заробітної плати – на 8,6% (складе 6302,2 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 8,5%, виконання 286 заходів  та реалізації 99 **** інвестиційних проектів в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

 

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-511

** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 16.05.2018 № 7/21-556

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 03.09.2018 № 7/23-662

*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 14.11.2018 № 7/24-

 

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

                    Додаток 2
до рішення районної ради                                                                                                              14.11.2018   №  7/24-   
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
район-ного та місцевих бюджетів
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-511
** зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 16.05.2018 № 7/21-556
*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 03.09.2018 № 7/23-622
**** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від14.11.2018 № 7/24-_____
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Пошук і залучення інвестицій в соціально-культурну сферу, житлово-комунальне господарство та реальний сектор економіки 1 Вивчення ресурсів та потреб району у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми району в цілому та окремих його територіях Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
2 Підтримка в актуальному стані, наповнення та оновлення інвестиційного порталу Волноваського району  Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
3 Дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів  Протягом року Управління економіки РДА             Розміщення матеріалів на інвестиційному порталі Волноваського району   -
4 Формування переліку інвестиційних проектів і визначення пріоритетів для
включення їх в різні державні програми
Протягом року Управління економіки РДА             Постійно  -
5 Реалізаціїя інвестиційних проектів **** Протягом року підприємства району, розпорядники бюджетних коштів 343940,4 33188,5 119729,9 75210,1   115811,8 кількість реалізованих проектів 99 ****
6 Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району              -  -
7 Участь у виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням  суб'єктів господарювання всіх форм власності Протягом року Управління економіки РДА, підприємства і підприємці району             Кількість заходів 4
  Всього     343940,4 33188,5 119729,9 75210,1 0,0 115811,8    
3.1.21. Освіта
Забезпечення рівних  і доступних для всіх умов навчання 1 Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому ("Шкільний автобус") Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 1031,9     1031,9     Кількість учнів, дітей та педагогічних працівників 479
2 Придбання шкільних автобусів Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 1700,0     1700,0     Кількість придбаних автобусів 1
3 Організація індивідуального навчання учнів Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 3100,0     3100,0     Створення сприятливих умов для дітей, що хворіють, осіб 180
4 Організація навчання за екстернатною формою Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 1600,0     1600,0     Кількість учнів, які мають можливість отримати освіту на підконтрольній території 276
Забезпечення належних умов для охорони здоров`я, фізичного та психічного розвитку дитини 5 Організація якісного безкоштовного харчування, всього, в т.ч.: Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 7479,3     7479,3     Кількість учнів 3066
  учні 1-4 класів (16 грн. в день)   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 6876,8     6876,8     2865
  вихованці дошкільного відділення НВК (25 грн. в день)   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 259,4     259,4     42
  дітей -сиріт і дітей, які залишилися без батьківськього піклування шкіл району (25 грн. в день)   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 317,5     317,5     143
  діти з малозабезпечених сімей (16 грн. в день)   Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 25,6     25,6     16
6 Оздоровлення дітей Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 300,0     300,0     Кількість дітей 1444
  7 **** Придбання обладнання для установ освіти IV квартал 2018 року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА 195,0 195,0         кількість придбаних інтерактивних дошок, од. 6
Підтримка обдарованих дітей 8 Участь у обласних та Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 100,0     100,0     Кількість дітей 350
9 Виплата стипендій обдарованих дітям Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 38,0     38,0     Кількість дітей 170
10 Проведення районних заходів, змагань Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 50,0     50,0     Кількість дітей 1100
11 Екскурсії містами України в рамках національно-патріотичного виховання Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 200,0     200,0     Кількість дітей 200
Організаційні заходи 12 Охорона праці Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 50,0     50,0     Виконання  Закону України "Про охорону праці"   -
13 Оновлення комп`ютерної техніки Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 500,0     500,0     Придбано, одиниць  71
14 Підвищення кваліфікації робітників відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 200,0     200,0     Працівників , осіб 220
15 Медичний огляд робітників Відділу освіти райдержадміністрації Протягом року Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту РДА **** 240,0     240,0     Працівників , осіб 1600
    ВСЬОГО     16784,2 195,0 0,0 16589,2 0,0 0,0    
    Всього по заходам     1296649,7 415201,9 176074,0 138349,1 436968,9 130055,8    

 

3.3. Перелік регіональних програм, виконання яких передбачається в 2018 році
№ п/п Назва програми, замовник Термін виконаня Коли та ким документом  затверджена 2018 рік, прогноз Примітка
Загальний обсяг фінансування у тому числі
державний бюджет місцевий бюджет інші джерела
* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-511,
** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 16.05.2018 № 7/21-556
*** - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 03.09.2018 № 7/23-622,  
**** -зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 14.11.2018 № 7/24 -______
Регіональні програми в галузі освіти
1 Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 роки 2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-474, 
із змінами, внесеними
14.11.2018 № 7/24-   ****
139,0   139,0    
Відділ освіти Волноваської РДА ****   ****  
2 Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-471,
 із змінами, внесеними
28.02.2018 №7/20-530*,
16.05.2018 № 7/21-571,
03.09.2018 № 7/23-637 ***,
14.11.2018 № 7/24-   ****
17321,5   17321,5    
Відділ освіти Волноваської РДА ****   ****  
3 Районна цільова програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки                  2016-2020 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-473 із змінами 28.02.2018 №7/20   *- 3544,5   3544,5    
Відділ освіти Волноваської РДА *   *  
4 Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2018рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-472*,
із змінами, внесеними
14.11.2018 № 7/24-    ****
5589,9   5589,9    
Відділ освіти Волноваської РДА ****   ****    
5* Районна програма "Вчитель на 2018 рік" 2018 Рішення районної ради
від 28.02.2018 №7/20-531
200,0   200,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
6* Района програма "Національно-патріотичного виховання учнів на 2018 рік" 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 №7/20- 100,0   100,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
7**** Района програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 14.11.2018 № 7/24-   ****
35,0   35,0    
Відділ освіти Волноваської РДА          
  ВСЬОГО х х 26929,9 0,0 26929,9 0,0  
       
Регіональні програми в галузі культури
1 Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-458*
25,2   25,2    
Відділ культури Волноваської РДА        
2 Района программа розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-457,
із змінами, внесеними
28.02.2018 №7/20- 528 *,
16.05.2018 № 7/21-567**,
03.09.2018 7/23-635***
7262,7   7262,7    
Відділ культури Волноваської РДА ***   ***  
3 Комплексна Програма "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-455*
240,0   240,0    
Відділ культури Волноваської РДА        
  ВСЬОГО х х 7527,9 0,0 7527,9 0,0  
       
Регіональні програми в галузі фізичного виховання 
1 Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту  Волноваського району на 2017-2021 роки 2017          2021 Рішення районної ради
10.01.2017 №7/12-288
із змінами
від 22.02.2017
№ 7/13-316 від  28.04.2017
№7/15-346   від 20.12.2017 №7/19-461 *,
14.11.2018 № 7/24 -    ****
292,0   292,0    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА ****   ****  
  ВСЬОГО х х 292,0 0,0 292,0 0,0  
       
Регіональні програми в галузі захисту дітей, підтримки сім ї та молоді
1 Района  программа "Молодь.Сім'я.Діти.Оздоровлення на 2017-2021 роки" 2017    2021 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-460*,
із змінами, внесеними
16.05.2018 № 7/21-570,
21.06.2018 № 7/22-605,
03.09.2018 № 7/23-622 ***,
14.11.2018 № 7/24-   ****
2569,5   2569,5    
Відділ у справах сім ї, молоді та спорту Волноваської РДА ****   ****  
2 Програма  щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
 від 20.12.2017 №7/19-485*
70,0   70,0    
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Волноваської РДА        
3 Программа забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-470,
 із змінами, внесенми
 16.05.2018 №7/21-560
1120,0   1120,0   50х50 районний і обласний бюджети
Служба у справах дітей Волноваської РДА *   **  
4* Программа покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-529 200,0   200,0    
Волноваська РДА        
  ВСЬОГО х х 3959,5 0,0 3959,5 0,0  
       
Регіональні програми в галузі земельних відносин
1 Программа розвитку земельних відносин та охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки 2016    2020 Рішення  районної ради
від 23.12.2015 № 7/2-38,
 із змінами, внесеними
24.02.2016 7/4-80, 22.02.2017 №7/13-321, 28.02.2018 №7/20-541*
987,1   572,1 415,00  
Відділ Держгеокадастру у Волноваському районі Донецької області *   *  
  ВСЬОГО х х 987,077 0,0 572,077 415,0  
       
Регіональні програми в галузі охорони здоров'я
1 Програма розвитку первинної медичної допомоги в Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
 від 20.12.2017 №7/19-479, із змінами, внесенми
28.02.2018 №7/20-536 *,
16.05.2018 № 7/21-573***,
14.11.2018 № 7/24-   ****
11663,4   11663,4    
КНП "ВРЦПМСДВРР" **** ****   ****  
2 Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік (рішення районної ради від     №   ) 2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-480 * 400,0   400,0    
КНП "ВРЦПМСДВРР" **** *   *  
3 Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-481*
475,0   475,0    
КНП "ВРЦПМСДВРР" **** *   *  
4 Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік  2018 Рішення районної ради від 20.12.2017 №7/19-482 200,0   200,0    
КНП "ВРЦПМСДВРР" **** *   *  
5 Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-483*,
із змінами, внесенми
03.09.2018 № 7/23- 631***
1300,0   1300,0    
  ****   ****  
6 Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-477,
 із змінами, внесеними
 28.02.2018 №7/20-538*,
 16.05.2018 №7/21-574,
03.09.2018 № 7/23- 633 ***
5892,0   5892,0    
КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" ****   ****  
7 Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017
28.02.2018 №7/20- 539 *, 16.05.2018  № 7/21-575**,
03.09.2018№ 7/23-622 ***
13078,0   13078,0    
КЗОЗ "Волноваська ЦРЛ" **   **  
  ВСЬОГО х х 33008,44 0,00 33008,42 0,00  
       
Регіональні програми в галузі соціального захисту населення
1 Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32-річниці Чорнобильської катастрофи 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-467*
106,7   106,7    
УСЗН Волноваської РДА        
2 Програма з призначення  та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-466*,
із змінами внесеними 16.05.2018 № 7/21-562**
50,1   50,1    
УСЗН Волноваської РДА **   **  
3 Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-469 *
7,6   7,6    
УСЗН Волноваської РДА        
4 Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-463*
1000,0   1000,0    
УСЗН Волноваської РДА        
5 Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  у 2018 році 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-464*
801,3   801,3    
УСЗН Волноваської РДА        
6 Програма фінансування пільг з надання послуг зв'язку у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-465*
73,3   73,3    
УСЗН Волноваської РДА        
7 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік    2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-462*
341,7   341,7    
УСЗН Волноваської РДА        
8 Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік  2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 №7/19-468*
50,0   50,0    
УСЗН Волноваської РДА        
9* Програма  покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році 2018 Рішення районної ради
від 20.12.2017 № 7/19-545,
28.02.2018 № 7/20-511,
16.05.2018 № 7/21-565
100,0   52,5    
УСЗН Волноваської РДА        
12* Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки 2018 Рішення районної ради
від 28.02.2018 № 7/20-518
100,0   100,0    
УСЗН Волноваської РДА        
13** Прорама забезпечення фінансування громадських робіт у 2018 році 2018  Рішення районної ради
від 16.05.2018 № 7/21-563         
20,9   20,9    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
14*** Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік 2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-625         
39,6   39,6    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
15*** Районна програма щодо матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році 2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-627         
51,0   51,0    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
16*** Програма поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-629         
11,9   11,9    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
17*** Програма відшкодування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік  2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-624         
20,3   20,3    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
18*** Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік) 2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-628         
15,5   15,5    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
19*** Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю I та  II групи на 2018 рік 2018  Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-626         
0,3   0,3    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
20*** Програма функціонування виїзного "Мобільного соціального офісу" 2018  Рішення районної ради
від 16.05.2018 № 7/21-564  
47,5   47,5    
УСЗН Волноваської РДА ***   ***  
  ВСЬОГО х х 2774,8 0,0 2727,3 0,0  
       
Інші програми 
1 Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 20.12.2017  №7/19-487,
 із змінами, внесеними 03.09.2018 7/23-636***
427,0   427,0    
Волноваська РДА ***   ***  
2* Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік  2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-540,
із змінами, внесеними 16.05.2018 № 7/21-580 ** 
4654,9   4654,9    
Районна рада ***   ****  
3* Районна програма забезпечення збереження документів Національного архівного фонду в Волноваському районі в 2018 році 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-524,
із змінами, внесеними
21.06.2018 № 7/22-604***
171,0   171,0    
Районна рада        
4* Програма інформатизації Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20- 200,0   200,0    
Волноваська РДА        
5* Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-523 1250,0   1250,0    
Волноваська РДА        
6* Програма "Правопорядок-2018" 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-517 500,0   500,0    
МВС        
7* Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 28.02.2018 № 7/20-522, із змінами, внесеними
16.05.2018 № 7/21-561, 21.06.2018 № 7/22-603***
640,0   640,0    
ДФС ***   ***  
8* Районна цільова програма зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20- 80,0   80,0    
Райдержадміністрація (відділ внутрішньої політики)        
9* Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік 2018 Рішення районної ради від 28.02.2018 № 7/20-527 42,6   42,6    
Волноваська РДА **   **  
10** Програма покращення матеріально-технічної  забезпечення Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік  2018 Рішення районної ради
від 16.05.2018 № 7/21-566
40,0   40,0    
Волноваська РДА **   **    
11*** Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік 2018 Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-623***
50,0   50,0    
Волноваська РДА          
12**** районна програма забезпечення заходів територіальної оборони Волноваського району на 2018-2019 роки 2018 Рішення районної ради
від 03.09.2018 № 7/23-641****
21,0   21,0    
           
  ВСЬОГО х х 8076,4 0,0 8076,4 0,0  
       
  ВСЬОГО х х 83556,05 0,00 83093,60 415,00  
       
                 
  Голова районної ради                                                                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ
                 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про погодження надання

в користування мисливських угідь

в межах Волноваського району

Розглянувши клопотання директора ДП «Мисливсько-рибальського господарства Українського товариства мисливців та рибалок» від 24.09.2018 р. вих.№ 15, відповідно до статті 9 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», статті 15 Закону України «Про тваринний світ», враховуючи рішення Вільненської сільської ради від 20.09.2016 р. №VII/10-101, Володимирської селищної ради № VI/85-749 від 21.10.2016 р., Валер'янівської сільської ради № VI/52-296 від 06.09.2016 р., Бугаської сільської ради від 06.09.2016 р. № VI/50-368, Благодатненської селищної ради від 28.10.2016 р. № VI/86-716, Анадольської сільської ради від 21.07.2016 р. № 6/54-257, Андріївської селищної ради від 22.03.2016 р. № VI/67-575, Волноваської міської ради від 21.06.2013 р. № 6/30-894, Гранітненської сільської ради від 05.10.2016 р. № VI/63-438, Дмитрівської сільської ради від 26.08.2016 р. № VI/48-299, Єгорівської сільської ради від 20.12.2016 р. № VII/14-75, Златоустівської сільської ради від 13.04.2016 р. № VII/7-39, Зачатівської сільської ради від 20.09.2016 р. № VII/12-51, Іванівської сільської  ради від 13.07.2016 р. № VII/9-51, Кіровської сільської ради від 13.09.2016 р. № VII/10-72, Краснівської сільської ради від 17.06.2016 р. № VII/9-71, Калинінської сільської ради від 19.08.2016 р. № VII/15-54, Микільської сільської ради від 04.04.2016 р. № VI/43-372, Миколаївської сільської ради від 21.10.2016 р. № VI/55-365, Новотроїцької селищної ради від 22.09.2016 р. № VI/49-965, Ново- андріївської сільської ради від 02.09.2016 р. № VII/9-39, Новоселівської сільської ради від 21.06.2016 р. № VI/54, Новоолексіївської сільської ради від 10.08.2016 р. № VI/77-301, Ольгінської селищної ради від 21.10.2016 р. № VI/68-610, Октябрської сільської ради від 25.11.2016 р. № 6/73-351, Петрівської сільської ради від 07.10.2016р. № VII/11-52, Прохорівської сільської ради від 07.09.2016 р. № VI/49-189, Привільненської сільської ради від 16.08.2016 р. № VII/8-38, Рибинської сільської ради від 07.11.2016 р. № VI/70-524, Рівнопільської сільської ради від 12.07.2016 р. № VII/8-61, Степнянської сільської ради від 25.08.2016 р. № VII/12-66, Старогнатівської сільської ради від 17.05.2016 р. № VI/58-323, Свободненської сільської ради від 16.08.2016 р. № VI/52-274, Хлібодарівської сільської ради від 29.07.2016 р. № VII/14-74, Чермалицької сільської ради від 24.02.2017 р. № 6/57-326, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити надання Дочірньому підприємству «Мисливсько-рибальському господарству Українського товариства мисливців та рибалок» (місцезнаходження: м. Волноваха, пров. Фрунзе, буд.3, ЄДРПОУ 24817775), в користування мисливські угіддя для ведення мисливського господарства в адміністративних межах Волноваського району на  строк 20 років, згідно з наданими місцевими радами Волноваського району погодженнями.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища (Сарбаш).

Голова районної ради                                                                                                 В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ 

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018 № 7/24-

м. Волноваха

Про присвоєння чергового рангу

голові районної ради 7 скликання

Відповідно до статтей 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Присвоїти голові Волноваської районної ради 7 скликання Лубінцю Валерію Дмитровичу черговий 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад, який відпрацював на займаній посаді два роки.

2.Начальнику відділу обліку та звітності виконавчого апарату районної ради (Сердечна) забезпечити нарахування та виплату щомісячної доплати за 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах встановленого фонду оплати праці.

 

Голова районної ради                                                                                                     В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

______________________________________________________________________________________________________________________________

Зміни до проекту рішення "Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за  9 місяців 2018 року"

 ПРОЕКТ

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2018  № 7/24-

м. Волноваха

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за  9 місяців 2018 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року за доходами в сумі 672043224 грн., в тому числі загального фонду – 655591553  грн., спеціального –16451671 грн. та видатками в сумі 641710738 грн., в тому числі  загального фонду - 591477107грн., спеціального фонду - 50233631грн., згідно з додатком.

2. Оприлюднити у газеті «Наше слово» звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року відповідно до чинного законодавства.

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

    «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року»

Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року, який характеризується наступним:

За підсумками 9 місяців 2018 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 672043,3 тис.грн., у тому числі:

- до загального фонду надійшло 655591,6 тис.грн. або  95,9 % до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1)

- до спеціального фонду – 16451,7 тис.грн. або 68,2 % до планових річних призначень.

До загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 155733,2 тис.грн. або 104,2 % планових призначень звітного періоду (таблиця 1). У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися на 34,0 % або на 39474,0тис.грн.

Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 155328,4 тис.грн. або 104,2% до планових призначень звітного періоду (таблиця 1). У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися  на 34,2 % або на 39583,6 тис.грн. за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 3723 грн., заробітної плати працівникам бюджетних установ та на бюджетоутворюючих підприємствах району.

 Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 7,7 тис.грн. або 23,2 % до плану звітного періоду. У порівнянні з фактом 2017 року надходження зменшилися у 4,3 рази або на 25,3 тис.грн. за рахунок зменшення прибутку по ДКП «Редакція газети «Наше слово» на 25,5 тис.грн.

Уточнені планові призначення звітного періоду по надходженню частини чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що вилучається до районного бюджету, заплановано у сумі 0,2 тис.грн., фактичні надходження  склали 1,1 тис.грн. або у 5,5 рази більше плану звітного періоду. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 0,9 тис.грн або в 5,5 рази.

До бюджету надійшло 43,8 тис.грн. адміністративного збору за проведення держреєстрації юридичних і фізичних осіб або 98,0 % до  плану звітного періоду, до факту 2017 року відбулося зменшення на 3,3 % або на 1,5 тис.грн.

Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень склали 259,8 тис.грн. або 123,7 % до плану 9 місяців, до показника минулого року надходження збільшилися на 38,6% або на 72,3 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності, склало 22,5 тис.грн. або 127,8 % до  плану звітного періоду, до факту 2017 року відбулося збільшення в 1,5 рази або на 7,3 тис.грн.

Інші надходження склали 68,9 тис.грн., в тому числі: від повернення бюджетними установами фінансування минулих років - 44,8 тис.грн., згідно актів перевірок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області  - 24,1 тис.грн.

Надходження спеціального фонду без урахування трансфертів склали 16421,7 тис.грн. або 91,0 % до річних планових призначень. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 16,7 % або на 3299,0 тис.грн.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) є власні надходження бюджетних установ, яких за звітний період надійшло 16254,5 тис.грн. або 90,0% до уточнених річних призначень, до показника 2017 року надходження зменшилися  на 17,6%  або на 3466,2 тис.грн.

На 2018 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва не планувалися, фактичні надходження склали 167,1 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2018 року виконана у сумі 641710,7 тис.грн. або на 66,4 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 591477,1 тис.грн., що становить68,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду (таблиця 2), у порівнянні з відповідним періодом 2017 року  видатків здійснено більше на 111762,4 тис.грн. або в 1,2 рази;

- по спеціальному фонду - на суму 50233,6 тис.грн. або 46,6 % до уточнених річних призначень, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатків здійснено на 15797,1тис.грн. більше або майже в 1,5 рази.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 555415,0  тис. грн. або 66,5 % до уточнених річних призначень. Видатки по загальному фонду виконані у сумі 507635,9 тис. грн. або 91,4 % до уточнених планових призначень звітного періоду (таблиця 2).

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 266965,7 тис.грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 45,1 %, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 237351,3 тис. грн. або 40,1 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 3232,6 тис. грн. або 0,5  %,  трансферти займають 14,2 %  або 83841,2  тис. грн., економічна діяльність 0,1 % або 86,3 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року  (без урахування трансфертів) по загальному фонду освоєно планових асигнувань на 91,4 %, тобто недоосвоєно  47838,2 тис.грн. (таблиця 2), у тому числі по галузях:  державного управління –  845,7 тис.грн., освіти – 9876,2 тис.грн., соціального забезпечення з урахуванням соціальних субвенцій  – 25027,3 тис.грн., охорони здоров’я  –  9032,3 тис. грн.,  культури –  945,9 тис. грн., фізичної культури і спорту – 113,8 тис.грн., інших галузях –  1997,0 тис. грн.

Видатки загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 3) здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі 26,2 % від загального обсягу видатків або 154721,5 тис.грн., на енергоносії – 3,6 % або 21453,3 тис.грн., на продукти харчування – 0,6 % або 3680,5 тис.грн.,  інші виплати населенню (соцзахист) – 38,4 % або 227001,0  тис.грн. У загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету  питома вага захищених статей склала 84,1 %. При застосуванні повної економічної класифікації по усіх галузях видатки на оплату праці з нарахуваннями здійснені в обсязі 309164,2 тис.грн. або 52,3% від загального обсягу видатків, на енергоносії – 27001,5 тис.грн. або 4,6 %, продукти харчування – 5283,7 тис.грн. або 0,9 %, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4833,6 тис.грн. або 0,8 %,інші виплати населенню (соцзахист, пільгові пенсії та зубопротезування) – 230274,6 тис.грн. або 38,9 %.

Видатки по спеціальному фонду районного бюджету за звітний період склали у сумі 50233,6 тис.грн. або 46,6 % до уточнених річних планових призначень. За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 15964,0 тис.грн. при запланованих видатках на рік 19338,1 тис.грн., тобто освоєно 82,6 % до річних планових призначень. За рахунок інших коштів спеціального фонду виконання складає 34269,6 тис.грн. при запланованих видатках  на рік 88455,0 тис.грн., тобто освоєно 38,7 % до річних планових призначень та 48,0 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки районного бюджету у розрізі програм та відповідальних  виконавців  виконані на 49,8 % до уточнених планових призначень звітного періоду, на які використано 58740,6 тис.грн. при запланованих на звітний період 117933,0 тис.грн. (таблиця 4).

На капітальні видатки районного бюджету (бюджет розвитку) у розрізі заходів (обєктів) та головних розпорядників використано 33558,2 тис.грн. при запланованих на рік 87428,2 тис.грн., на звітний період 70435,0 тис.грн. (таблиця 5).

По районній раді виконання загального фонду складає 3232,6 тис.грн. або 79,3 % уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 81,1 %, комунальних послуг та енергоносіїв 5,0 %, інших незахищених видатків 13,9 %.

На утримання виконавчого апарату районної ради видатки склали 2993,3 тис.грн. або 80 % до уточнених планових призначень звітного періоду, по трудовому архіву видатки склали 239,2 тис.грн. або 70,2 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки  спеціального фонду склали 508,7 тис.грн. при запланованих на рік 433993,9 тис.грн. або 12,7 % виконання до уточнених річних планових призначеннях та 98,1 % виконання до уточнених призначень звітного періоду. Здійснені видатки з реалізації заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік.

 По розпоряднику коштів реалізовується 2 програми (таблиця 4).

По відділу освіти райдержадміністрації видатки по загальному фонду виконані на 169179,1 тис.грн. або 93,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 81%, комунальних послуг та енергоносіїв 12  %, видатків на продукти харчування 2,2 %, на інші статті – 4,8  %.

По галузі «Освіта» на утримання 45 загальноосвітніх та вечірньої шкіл і 2 шкільних відділень навчально-виховних комплексів, утримання методкабінету, хозгрупи, централізованої бухгалтерії відділу освіти  спрямовано 165072,9 тис.грн., у тому числі коштів освітньої субвенції спрямовано 80589,1 тис.грн. на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам, 84402,3 тис.грн. за оплату за продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, заробітну плату працівникам загальноосвітніх шкіл району та інші незахищені статті видатків, 81,5 тис.грн. на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Видатки спеціального фонду склали 14897,7 тис.грн. або 22,4 %  до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  5190,4  тис.грн. або 96,6 % до уточнених планових призначень на рік, видатки бюджету розвитку – 9707,3 тис.грн. або 36,3 % до уточнених річних планових призначень та 42,4 % до звітного періоду, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" видатки склали 629,8 тис.грн. (закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання), за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 151,0 тис.грн. (на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів).

За рахунок коштів районного бюджету по галузі «Освіта» з початку року реалізовується 6 програм (таблиця 4).

По галузі«Соціальний захист» видатки на фінансування заходів молодіжної політики - видатки  склали 64,3 тис.грн. або 80,5 % до уточнених планових призначень звітного періоду. На оздоровлення та відпочинок дітей видатки склали 2255,1 тис.грн. або 87,6 %, у тому числі на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми видатки склали 1648,4 тис.грн. (у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 597,1 тис.грн.). За рахунок коштів районного бюджету по галузі з початку року реалізовується 1 програма (таблиця 4).

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи та фінансування заходів з фізичної культури та спорту склали 1787,9 тис.грн., що складає 85,1 % до уточнених планових призначень звітного періоду. По фінансуванню заходів з фізичної культури і спорту залишки невикористаних асигнувань 35,5 тис.грн., по утриманню районної ДЮСШ 78,3 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не проводились.

За рахунок коштів районного бюджету по галузі з початку року реалізовується 1 програма (таблиця 4).

Планові призначення з реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України складають 5945,4 тис.грн. Видатки протягом звітного періоду не здійснювались, фінансування не надходило.

По райдержадміністрації, як головному розпоряднику районного бюджету видатки загального фонду склали  92248,3 тис.грн. або 90,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду.  Видатки спеціального фонду – 31973,3 тис.грн. або 49,8 % до уточнених річних планових призначень.

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та виконання програмних заходів склали 765,9 тис.грн. або 96,5 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки по загальному фонду склали 89776,0 тис.грн. або 90,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду, у тому числі за рахунок коштів субвенцій поточного року – 65664,0 тис.грн., за рахунок залишків на початок року медичної субвенції – 141,2 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету 23970,8 тис.грн. Залишки не використаних планових асигнувань по галузі складають 9032,3 тис.грн. З відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань видатки звітного періоду склали 1712,6 тис.грн. або 91,2 % до планових призначень звітного періоду. По централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет видатки склали 875,2 тис.грн. або 43,2 % до планових призначень звітного періоду.

По спеціальному фонду видатки склали 25562,8 тис.грн. або 53,7 % до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень -  10382,8  тис.грн. або 78,3 % до уточнених планових призначень на рік, видатки бюджету розвитку – 15180,0 тис.грн. або 44,2% до уточнених річних планових призначень та 50,8 % до звітного періоду.

За рахунок коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я» з початку року реалізовується 7 програм (таблиця 4).

Видатки з реалізації пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області за звітний період склали 3205,8 тис.грн. або 36,1 % до річних планових призначень.

По галузі «Економічна діяльність» видатки звітного періоду склали 52,8 тис.грн. або 56,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду. Видатки проведені з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розташування амбулаторій у сумі 34,7 тис.грн., з оплати видатків за сертифікат готовності об’єкта будівництва у сумі 8,1 тис.грн., з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Новотроїцької загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 у сумі 10,0 тис.грн.

Планові призначення з реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України складають 2036,9 тис.грн. Видатки протягом звітного періоду не здійснювались, фінансування не надходило.

Протягом звітного періоду з районного бюджету спрямовані кошти державному бюджету у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, видатки по яких по загальному фонду склали 1653,6 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 1882,5 тис.грн., кошти перераховані у повному обсязі. Реалізовується 12 програм (таблиця 4).

Видатки по галузі «Будівництво» по спеціальному фонду протягом звітного періоду здійснені в обсязі 4351,8 тис.грн. або 45,3 % до уточнених річних планових призначень звітного періоду. Перелік об’єктів та заходів наведено у таблицях 4,5.

Видатки з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища (залишки субвенції з обласного бюджету у сумі 424,8 тис.грн.) здійснені на суму 124,2 тис.грн. або 29,2 % до уточнених планових призначень звітного періоду (фінансування заходу «Очисні споруди с. Володимирівка Волноваського району (коригування)»).

Видатки з виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 36,7 тис.грн. або 3 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки з оплати послуг для проведення обласного екологічного форуму проведені на суму 15,4 тис.грн. або 51,3 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Загалом по головному розпоряднику коштів реалізовуються з початку року 21 програма та заходи Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, виконання по яких відображено у таблиці 4.

По відділу культури райдержадміністрації  як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 10490,5 тис.грн. або  89,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 83,8 %, комунальних послуг та енергоносіїв 7,7 %, на інші статті – 8,5 %.

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 49 бібліотек, 6 музеїв, 1 палацу культури, централізованої бухгалтерії та методкабінету у сумі 7146,9 тис.грн. або 88,3 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по галузі «Культура та мистецтво» питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 81,6 %, комунальних послуг та енергоносіїв 8,8 %.

По галузі «Освіта» за рахунок коштів районного бюджету кошти спрямовано для функціонування 2 шкіл естетичного виховання, на які витрачено 3183,0 тис.грн., питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 93 %,  комунальних послуг та енергоносіїв 5,6 %, на інші статті – 1,4 %.

По фінансовій підтримці ветеранської організації проведені видатки у сумі 160,6 тис.грн. або 99,4 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки спеціального фонду по розпоряднику коштів склали 2245,1 тис.грн. або 32,8 % до уточнених річних планових призначень, у тому числі за рахунок власних надходжень – 350,9 тис.грн. або 55,7 % до уточнених річних планових призначень, бюджету розвитку – 1894,2 тис.грн. або 47,7 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

З початку року по розпоряднику коштів реалізовується 3 програми (таблиця 4).

По управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації як головному розпоряднику коштів районного бюджету видатки загального фонду склали 234139,0 тис.грн. або 90,5 % до уточнених планових призначень звітного періоду. У загальному обсязі видатків по розпоряднику коштів питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 2,4 %, на інші статті – 0,7 %, соціальне забезпечення – 96,9 %.

За рахунок коштів районного бюджету на утримання установ соціального захисту, проведення запланованих програм, заходів використано 7667,4 тис.грн. На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів видатки склали 5152,9 тис.грн., по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 586,5 тис.грн. або 96,6 % та 84 % до уточнених планових призначень відповідно.  Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 16 тис.грн. або 40,7 % до уточнених річних планових призначень.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги спрямовано 220,6 тис.грн. 87,0 % уточнених планових призначень звітного періоду.

На організацію та проведення громадських робіт використано 20,8 тис.грн. по загальному фонду та 20,8 тис.грн. по спеціальному фонду  або 99,7 % та 100 % відповідно.

За рахунок субвенції з державного бюджету видатки на соціальний захист населеннясклали  226420,6 тис.грн. або 90,4 % до уточнених планових призначень звітного періоду, у тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку –  100765,1 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року менше на 2633,1 тис.грн. у зв’язку із зменшенням повернень «Ощадбанком» допомог на рахунок управління соціального захисту населення (не знайдено рахунок, не співпадає рахунок, прізвище, ім’я, по батькові, індефікаційний код та інші);

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 114234,0 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року більше на 10091,8 тис.грн., у зв’язку із виділенням фінансування з державного бюджету у більш повному обсязі;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 9930,3 тис.грн., що більше минулого року на 4158,5 тис.грн., у зв’язку із зростанням цін на тверде паливо;

- виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1491,2 тис.грн. (діє у районі 2 дитячих будинки сімейного типу та 13 прийомних сімей).

За рахунок субвенції з обласного бюджету по пільгах, що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг, компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи видатки склали 51,0 тис.грн. або 71,5 % до уточнених планових призначень звітного періоду.       

Кредиторська заборгованість на 1 жовтня  2018 року по пільгах та житлових субсидіях на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу складає 18211,1 тис.грн., у порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 41333,2 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів районного реалізовується 17 програм (таблиця 4).

По міжбюджетним трансфертам  видатки склали  82187,6 тис.грн. або 79,8 % до уточнених призначень звітного періоду.

Дотації.

Дотація органам місцевого самоврядування, які підконтрольні українській владі перерахована в обсязі 65472,5 тис.грн. для фінансування дошкільних закладів освіти, закладів культури, забезпечення виконання статті 77 Бюджетного кодексу України  або 100 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Субвенції.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Хлібодарівській сільській раді перерахована в обсязі (шкільне відділення Хлібодарівського НВК) – 2106,1 тис.грн. або 100 % до планових призначень звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції перерахована Микільській сільській раді у сумі 320,0 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету перерахована Хлібодарівській сільській раді у сумі 4,8 тис.грн. або 100 % до призначень звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету перерахована місцевим бюджетам у сумі 1211,0 тис.грн. або 100 % до призначень звітного періоду.

З початку 2018 року місцевим радам району перераховано цільових субвенцій у сумі 13073,2 тис.грн., згідно помісячного розпису або 38,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду.  Протягом звітного періоду не перераховані кошти у сумі 20830,1 тис.грн., у тому числі: 5333,8 тис.грн., які передбачені Хлібодарівській сільській раді за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області (центр безпеки громадян); 1120,0 тис.грн., які передбачені Волноваській міській та Новотроїцькій селищній радам для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування, станом на 1 жовтня поточного року відсутні фактичні видатки; 12164,4 тис.грн. субвенція обласному бюджету на будівництво модульної газової котельні смт. Донське (заявок на перерахування коштів з обласного бюджету не надходило); 1506,8 тис.грн. субвенція з обласного бюджету Волноваській міській раді на придбання меблів та будівництво господарської будівлі по дитячому садку №8 (станом на 1 жовтня кошти субвенції з обласного бюджету не затверджені у складі міського бюджету, у зв’язку з тим, що остання сесія Волноваської міської ради відбулася 11 травня п.р.); 555,9 тис.грн. субвенція обласному бюджету в рамках проекту український донецький куркуль; 149,2 тис.грн. субвенція м.Маріуполь на лікування хворих з нирковою недостатністю.

По спеціальному фонду видатки по іншим субвенціям склали 572,0 тис.грн. або 93,9 %до уточнених планових призначень звітного періоду. Не перераховано 37,1 тис.грн., які передбачені Рівнопільській сільській раді на виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво водопроводу у селі Рівнопіль (перераховано 03.10.2018 року).

Таблиці 1-5 додаються.

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                    Т.Чернецька                                                        

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                14.11.2018   № 7/24-  
                     
Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року
                    грн.
  коди                бюдж.         клас.   Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
  Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2018 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2018 рік Факт відс.    викон.
 
Податкові надходження 10000000 199 639 800 100 117 249 50,1 0 0   199 639 800 100 117 249 50,1
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 199 606 800 100 109 598 50,2       199 606 800 100 109 598 50,2
Податок на прибуток підприємств 11020000 33 000 7 651 23,2       33 000 7 651 23,2
Неподаткові надходження 20000000 370 200 260 760 70,4 13 766 569 10 435 098 75,8 14 136 769 10 695 858 75,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 200 300 150,0 0 167 143   200 167 443 83721,3
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 200 300 150,0       200 300 150,0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000         167 143   0 167 143 #ДЕЛ/0!
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 345 000 179 710 52,1       345 000 179 710 52,1
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22010300 60 000 31 570 52,6       60 000 31 570 52,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 285 000 148 140 52,0       285 000 148 140 52,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 25 000 14 811 59,2       25 000 14 811 59,2
Надходження від орендної плати за коритсування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 25 000 14 811 59,2       25 000 14 811 59,2
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 25 000 14 811 59,2       25 000 14 811 59,2
інші неподаткові надходження 24000000 0 65 939         0 65 939 0,0
Інші надходження 24060000   65 939         0 65 939 0,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000       13 766 569 10 267 955 74,6 13 766 569 10 267 955 74,6
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       7 793 965 4 295 764 55,1 7 793 965 4 295 764 55,1
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       5 972 604 5 972 191 100,0 5 972 604 5 972 191 100,0
Разом доходів 900101 200 010 000 100 378 009 50,2 13 766 569 10 435 098 75,8 213 776 569 110 813 107 51,8
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 261 365 822 150 187 300 57,5 6 039 748 0 0,0 267 405 570 150 187 300 56,2
Дотації з держбюджету місцевим бюджетам 41020000 66 081 400 33 040 800 50,0       66 081 400 33 040 800 50,0
Базова дотація 41020100 66 081 400 33 040 800 50,0       66 081 400 33 040 800 50,0
Субвенції з держбюджету місцевим бюджетам 41030000 195 284 422 117 146 500 60,0 6 039 748 0 0,0 193 341 800 117 146 500 60,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 41031400 1 942 622     6 039 748          
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 117 114 300 72 142 300 61,6       117 114 300 72 142 300 61,6
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 76 227 500 45 004 200 59,0       76 227 500 45 004 200 59,0
Всього доходів з урахуванням трансфертів з держбюджету 900102 461 375 822 250 565 309 54,3 19 806 317 10 435 098 52,7 481 182 139 261 000 407 54,2
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  41040000 55 238 400 29 884 015 54,1 0 0   55 238 400 29 884 015 54,1
Дотація з місц.бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з держбюджету 41040200 55 238 400 29 884 015 54,1       55 238 400 29 884 015 54,1
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 371 283 282 196 486 077 52,9 30 000 0 0,0 371 313 282 196 486 077 52,9
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  41050100 155 599 000 104 580 099 67,2       155 599 000 104 580 099 67,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 14 248 100 5 290 433 37,1       14 248 100 5 290 433 37,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  41050300 169 219 200 68 550 977 40,5       169 219 200 68 550 977 40,5
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050700 2 518 400 985 852 39,1       2 518 400 985 852 39,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 205 300 198 400 96,6       205 300 198 400 96,6
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051400 2 548 500 1 352 200 53,1       2 548 500 1 352 200 53,1
Субвенція з місевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 41051500 1 711 200 855 600 50,0       1 711 200 855 600 50,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного року  41051600 721 200 180 400 25,0       721 200 180 400 25,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 2 502 800 1 251 380 50,0       2 502 800 1 251 380 50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету  41053900 22 009 582 13 240 736 60,2 30 000   0,0 22 039 582 13 240 736 60,1
Всього доходів 900103 887 897 504 476 935 401 53,7 19 836 317 10 435 098 52,6 907 733 821 487 370 499 53,7
Державне управління 0100 5629777 3232563 57,4 3 993 850 508 743 99,3 9 623 627 3741306 38,9
Освіта 1000 229656907 168254880 73,3 27 913 185 15 054 574 88,2 257 570 092 183309454 71,2
Охорона здоров’я 2000 123369187 89776036 72,8 47575482 25 562 768 65,6 170 944 669 115338804 67,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 355406127 237351284 66,8 60227,00 36 858 90,9 355 466 354 237388142 66,8
Культура і  мистецтво 4000 10430459 7146939 68,5 6 562 462 2 088 204 53,6 16 992 921 9235143 54,3
Физична культура і спорт 5000 2482400 1787877 72,0 4 493 0 83,0 2 486 893 1787877 71,9
Економічна діяльність 7000 2083319 86307 4,1 18 715 913 4 388 441 #ДЕЛ/0! 20 799 232 4474748 21,5
Інша діяльність 8000 500000 0,00 0,0 454 800 139 557 #ДЕЛ/0! 954 800 139557 14,6
Всього видатків без трансфертів 900201 729558176 507635886 69,6 105 280 412 47 779 145 45,4 834 838 588 555415031 66,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1653600 1653600 100,0 1 903 515 1 882 515 98,9 3 557 115 3536115 99,4
Інші додаткові дотації  9150 86838300 65472547 75,4 0 0 #ДЕЛ/0! 86 838 300 65472547 75,4
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9270 320000 320000 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 320 000 320000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9350 4800 4800 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 4 800 4800 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 9310 2764900 2106100 76,2 0 0 #ДЕЛ/0! 2 764 900 2106100 76,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9510 1961000 1211000 61,8 0 0 #ДЕЛ/0! 1 961 000 1211000 61,8
Інші субвенції 9770 34887827 13073174 37,5 609 162 571 971 93,9 35 496 989 13645145 38,4
Всього видатків з трансфертами 900203 857 988 603 591 477 107 68,9 107 793 089 50 233 631 46,6 965 781 692 641710738 66,4
                   
Голова районної ради              В.Д.Лубінець    

 

          Таблиця  1
           
 Аналіз виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Волноваського району                                          за 9 місяців  2018 року
          тис.грн.
Найменування показників Код План                   на  І півріччя 2018 року  Виконано              за  І півріччя 2018 року  % виконання   Відхилення        (+;-)
ДОХОДИ (загальний фонд)             
Неподаткові надходження, у тому числі: 100000 87 531,3 100 117,3 114,4 12 586,0
Податок на доходи фізичних осіб 110100 87498,3 100109,6 114,4 12 611,3
Податок на прибуток підприємств  110200 33,0 7,7 23,3 -25,3
Неподаткові надходження, у тому числі: 200000 177,4 260,7 147,0 83,3
Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій 210103 0,2 0,3 150,0 0,1
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації юридичних і фізичних осіб 220103 28,7 31,6 110,1 2,9
Адмін.збір за держ.реєстрцію речових прав на нерухоме майно 220126 137,7 148,1 107,6 10,4
Надходження від орендної плати за корист. цілісним майн. комплексом 220800 10,8 14,8 137,0 4,0
Інші  надходження 240603   65,9 0,0 65,9
Разом доходів 900101 87 708,7 100 378,0 114,4 12 669,3
Офіційні трансферти з держбюджету, у тому числі: 400000 151 120,3 150 187,3 99,4 -933,0
Базова дотація 410201 33040,8 33 040,8 100,0 0,0
Субвенції з державного бюджету, всього 410300 118 079,5 117 146,5 99,2 -933,0
на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми 410314 933,0      
                                освітня субвенція 410339 72142,3 72 142,3 100,0 0,0
                                медична субвенція 410342 45004,2 45 004,2 100,0 0,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 410400 29 884,0 29 884,0 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  410402 29884,0 29 884,0 100,0 0,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншиим місцевим бюджетам 410500 219 074,6 196 486,1 89,7 -22 588,5
у т.ч.  субвенції соціального спрямування   193603,2 179407,4 92,7 -14 195,8
на надання держпідтримки особам з особ.освіт.потребами за рахунок відповідної субвенції  з держбюджету 410512 198,4 198,4 100,0 0,0
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа" 410514 1352,2 1 352,2 100,0 0,0
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції 410515 855,6 855,6 100,0 0,0
за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 410516 180,4 180,4 100,0 0,0
 на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 410520 1251,4 1 251,4 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету  410539 21633,4 13 240,7 61,2 -8 392,7
Всього доходів (загальний фонд) 900102 487 787,6 476 935,4 97,8 -10 852,2
           
Начальник  фінансового управління  райдержадміністрації       Т.Чернецька  

 

           
          Таблиця 2
Аналіз виконання видаткової частини загального фонду  районного бюджету Волноваського району  за 9 місяців  2018 року
          тис. грн.
Назва галузі ТПКВ Уточнений план                 9 місяців  2018 року Виконано  за  9 місяців  2018 року %                         виконання  Відхилення          (+;-) 
ВИДАТКИ  (загальний фонд)          
Органи місцевого самоврядування 0100 4078,3 3232,6 79,3 -845,7
Освіта 1000 178131,1 168254,9 94,5 -9 876,2
Охорона здоров'я 2000 98808,3 89776,0 90,9 -9 032,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього 3000 262378,6 237351,3 90,5 -25 027,3
Культура і мистецтво 4000 8092,8 7146,9 88,3 -945,9
Фізична культура і спорт 5000 1901,7 1787,9 94,0 -113,8
Економічна діяльність 7000 2083,3 86,3 4,1 -1 997,0
Видатки,  не віднесені до основних груп, у т.ч.: 8000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Резервний фонд 8700 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 555474,1 507635,9 91,4 -47 838,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1653,6 1653,6 100,0 0,0
Разом видатків  900202 557127,7 509289,5 91,4 -47 838,2
Інші додаткові дотації 9150 65472,5 65472,5 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9270 320,0 320,0 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 9310 2106,1 2106,1 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9350 4,8 4,8 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9510 1211,0 1211,0 100,0 0,0
Інші субвенції 9770 33903,2 13073,2 38,6 -20 830,0
Всього видатків  900203 660145,3 591477,1 89,6 -68 668,2
           
Начальник  фінансового управління  райдержадміністрації       Т.Чернецька  
       

 

                Таблиця  3  
Аналіз виконання плану видатків загального фонду районного бюджету 
за 9 місяців 2018 року у розрізі розпорядників коштів за економічною класифікацією видатків
(з урахуванням цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)
    тис.грн.  
Код КФК/КЕКВ Розпорядник коштів Затверджено на рік План на рік з урахуванням внесених змін Відхилення планових призначень на рік з урахуванням внесених змін від затвердженого плану на рік Планові призначення звітного періоду Виконано за звітний період Відхилення виконання від плану звітного періоду Відсоток виконання  до плану звітного періоду питома вага у загальному обсязі видатків
1 2 3 4 5   7 8 9 10
01  Районна рада 4862,0 5629,8 767,8 4078,3 3232,6 -845,7 79,3 0,5
  з них:                
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ 3206,1 3206,1 0,0 2465,6 2129,3 -336,3 86,4  
2120 Нарахування на заробітну плату 705,4 724,1 18,7 561,2 493,4 -67,8 87,9  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 497,5 492,6 -4,9 345,6 160,1 -185,5 46,3  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         0,0 5,7 5,7 5,7 1,3 -4,4    
5000 Інші видатки 453,0 1201,3 748,3 700,2 448,5 -251,7 64,1  
06  Відділ освіти райдержадміністрації  220749,8 231862,4 11112,6 180722,2 169179,1 -11543,1 93,6 28,6
  з них:                
2110 Оплата праці  138864,4 144239,6 5375,2 114879,3 112878,4 -2000,9 98,3 81,0
2120 Нарахування на оплату праці 30550,1 31730,1 1180,0 25274,7 24114,1 -1160,7 95,4
2230 Продукти харчування 7479,3 7479,3 0,0 4203,3 3680,5 -522,8 87,6 2,2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 35513,3 34713,3 -800,0 23980,3 20442,7 -3537,7 85,2 12,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         1380,0 2653,0 1273,0 2653,0 2276,7 -376,3 85,8 4,8
2700 Соціальне забезпечення 211,0 211,0 0,0 172,7 134,6 -38,1 77,9  
5000 Інші видатки 6751,7 10836,2 4084,5 9558,9 5652,2 -3906,7 59,1  
02 Райдержадміністрація 106152,1 126652,6 20500,5 101844,3 92248,3 -9596,0 90,6 15,6
  з них:                
2110 Оплата праці  727,5 727,5 0,0 554,5 535,0 -19,5 96,5  
2120 Нарахування на оплату праці 160,1 160,1 0,0 122,0 122,0 0,0 100,0  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2230 Продукти харчування     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 26,2 26,2 0,0 17,8 15,0 -2,8 84,0  
2700 Соціальне забезпечення   790,2 790,2 164,5 0,0 -164,5 0,0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         105151,2 118405,1 13253,9 95823,6 88404,0 -7419,7 92,3  
5000 Інші видатки 87,1 6543,5 6456,4 5161,8 3172,4 -1989,5 61,5  
              0,0    
08 Управління соціального захисту населення 352033,6 351509,9 -523,7 258818,3 234139,0 -24679,3 90,5 39,6
  з них:                
2110 Оплата праці  6345,2 6384,0 38,8 4813,6 4651,2 -162,4 96,6  
2120 Нарахування на оплату праці 1400,8 1409,4 8,6 1059,8 1004,8 -54,9 94,8  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 109,8 109,8 0,0 75,3 26,3 -49,1 34,9  
2700 Соціальне забезпечення 342067,2 341439,6 -627,6 251206,5 226849,0 -24357,5 90,3  
5000 Інші видатки 2110,5 2167,0 56,5 1663,1 1607,7 -55,5 96,7  
10 Відділ культури і туризму 14495,9 15057,2 561,2 11664,6 10490,5 -1174,1 89,9 1,8
  з них:                
2110 Оплата праці  9722,2 9722,2 0,0 7588,5 7203,9 -384,6 94,9  
2120 Нарахування на оплату праці 2138,9 2138,9 0,0 1669,6 1589,4 -80,2 95,2  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 1681,9 1517,0 -164,9 1157,2 809,3 -347,8 69,9  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         4,8 4,8 0,0 4,8 0,9 -3,9 18,8  
2700 Соціальне забезпечення 25,2 25,2 0,0 18,9 17,4 -1,5 92,1  
5000 Інші видатки 922,9 1649,1 726,2 1225,6 869,5 -356,1 70,9  
37 Фінансове управління  98434,6 127276,8 28842,2 103017,7 82187,6 -20830,1 79,8 13,9
  з них:                
2110 Оплата праці      0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2120 Нарахування на оплату праці     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2230 Продукти харчування     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                             0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
2700 Соціальне забезпечення     0,0     0,0 #ДЕЛ/0!  
5000 Інші видатки 98434,6 127276,8 28842,2 103017,7 82187,6 -20830,1 79,8  
Всього 796728,0 857988,6 61260,6 660145,3 591477,1 -68668,2 89,6 100,0
  у тому числі:                
2110 Оплата праці  158865,4 164279,4 5414,0 130301,5 127397,8 -2903,7 97,8 26,2
2120 Нарахування на оплату праці 34955,3 36162,5 1207,3 28687,3 27323,7 -1363,6 95,2
2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
2230 Продукти харчування 7479,3 7479,3 0,0 4203,3 3680,5 -522,8 87,6 0,6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 37828,7 36858,9 -969,8 25576,2 21453,3 -4122,9 83,9 3,6
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                         106536,0 121068,5 14532,5 98487,1 90682,8 -7804,3 92,1 15,3
2700 Соціальне забезпечення 342303,4 342466,0 162,6 251562,6 227001,0 -24561,6 90,2 38,4
5000 Інші видатки 108759,9 149674,0 40914,0 121327,3 93937,9 -27389,4 77,4 15,9
                   
  Начальник фінансового управління  райдержадміністрації           Т.Чернецька  

 

Аналіз виконання місцевих програм районного бюджету  за 9 місяців 2018 року                                                                                                                                                         Таблиця 4
               
ГРК (відповідальний виконавець)/Назва програми КВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Річні планові  призначення з урахуван змін  Планові  призначення з урахуван змін на 9 місяців 2018 Виконання
Сума (тис.грн.) % до звітного періоду % до річних призначень
Районна рада  01   5081,8 1139,2 1001,9 87,9 19,7
Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2018 рік   0110180 427,0 344,7 239,2 69,4 56,0
Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік   0110150 4654,9 794,6 762,7 96,0 16,4
Управління освіти, сім*ї, молоді та спорту райдержадміністрації 06   34113,4 30993,3 16110,8 52,0 47,2
Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2018 рік   0611020 19790,0 19790,2 7619,8 38,5 38,5
Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 рік 138,0 102,0 92,0 90,2 66,7
Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки 3544,5 2962,8 2075,5 70,1 58,6
Районна програма "Вчитель на 2018 рік " 200,0 200,0 77,2 38,6 38,6
Районна програма "Національно-патріотичного виховання  учнів на 2018 рік" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на період 2018 року 7479,3 5003,3 3680,4 73,6 49,2
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017-2021 роки   0615011 198,7 182,1 146,6 80,5 73,8
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Районної  програми "Молодь. Сім'я. Діти.Оздоровлення" на 2017-2021 роки    0613133 89,9 79,9 64,3 80,4 71,5
  0613140 2573,0 2573,0 2255,1 0,0 87,6
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 08   2737,7 2163,4 1948,5 90,1 71,2
Програма забезпечення фінансування громадських робіт у 2018 році    0813210 20,9 20,9 20,8 99,7 99,7
Програма функціонування виїзного "Мобільного соціального офісу"    0817370 47,5 47,5 33,5 70,6 70,6
Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників  ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії у Волноваському районі у 2018 році    0813031 7,6 5,7 3,0 51,9 39,0
Програма  фінансування пільг з надання  послуг зв’язку у Волноваському районі на 2018 рік   0813032 73,3 54,9 43,7 79,5 59,6
Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років на 2018 рік   0813242 50,1 36,5 32,4 88,7 64,6
Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні на 2018 рік  39,6 19,8 0,0 0,0 0,0
Районна   програма щодо  матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників антитерористичної операції  та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2018 році 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
Районна комплексної програма щодо  медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки  100,0 100,0 42,0 42,0 42,0
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 32 річниці Чорнобильської катастрофи 106,7 99,9 99,1 99,2 92,8
Програма  соціальної підтримки внутрішньо  переміщених осіб на 2018 рік  50,0 50,0 47,5 95,0 95,0
Програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 2018 рік     0813160 341,7 253,5 220,6 87,0 64,6
Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2018 році    0813033 1000,0 750,0 750,0 100,0 75,0
Програма   компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2018 році    0813035 801,3 642,0 635,4 99,0 79,3
Програма відшкодування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Волноваському районі на 2018 рік    0813050 20,3 10,3 5,9 57,3 29,1
Програма поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни    0813090 11,9 5,9 1,2 19,6 9,7
Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне  обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (2 рази на рік)    0813171 15,5 15,3 13,4 87,9 86,8
Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи на 2018рік    0813172 0,3 0,3 0,1 28,0 28,0
Райдержадміністрація 02   59021,7 51715,5 29384,6 56,8 49,8
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція існуючої котельні Новогнатівської ЗОШ І-ІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Новогнатівка, пров. Шкільний, 2" підпункт 7  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" ВКБ/АПБ 0217321 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Реконструкція існуючої котельні Златоустівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою: Донецька область, Волноваський район, с.Златоустівка, вул.Харківська, 52 підпункт  4  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 2200,0 1430,0 658,1 46,0 29,9
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Мирненської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, смт.Мирне, вул.Центральна, 4" підпункт 5  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об*єкту "Реконструкція існуючої котельні Андріївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Андріївка, пров.Шкільний, 1" підпункт 9  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Будівництво модульної вугільної котельні Волноваської ЗОШ №1, за адресою: Донецька область, Волноваський район м.Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр,95"
(підпункт 11  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"
40,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкція існуючої котельні Новоолексіївської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Новоолексіївка , вул.Молодіжна, 37 підпункт 1  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1926,3 1926,3 964,2 50,1 50,1
Реконструкція існуючої котельні Дмитрівської  ЗОШ I-II ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна, 40  підпункт 2  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1849,1 1849,1 522,5 28,3 28,3
Реконструкція існуючої котельні Діанівської ЗОШ I-III ст. з виносом котельні із будівлі школи за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.Діанівка, вул.Шкільна, 5 (підпункт 3  пункту 3.2.3.  "Енергозабезпечення та енергоефективність"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 1938,8 1938,8 1026,7 53,0 53,0
Очисні  споруди с. Володимирівка  підпункт 5  пункту 3.2.26.  "Охорона навколишнього природного середовища"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0218313 424,8 424,8 124,2 29,2 29,2
Проведення обласного екологічного форму  "Екологія промислового краю"   (підпункт 1  пункту 3.1.26. "Охорона навколишнього природного середовища" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" 0218330 30,0 30,0 15,4 51,2 51,2
Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.40 років Перемоги , 54а, с.Іванівка , Волноваський район підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 0217330 749,0 749,0 312,3 41,7 41,7
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.І.Кононенко, 62, смт.Новотроїцьке , Волноваський район підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 749,0 749,0 693,0 92,5 92,5
Коригування проектно-кошторисної документації по будівництву міні-футбольного поля в районі Волноваської ЗОШ № 2, розташованої за адресою: м.Волноваха, пров.Шляховий,18 підпункт 10  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 54а, с.Іванівка, Волноваський район - будівництво 
(підпункт 4  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"  (ДБ соцеконом розвиток)
ВКБ 0217363 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0
Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. І.Кононенка,62, смт.Новотроїцьке Волноваський район – реконструкція
(підпункт 3  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"  (ДБ соцеконом розвиток)
750,0 401,0 0,0 0,0 0,0
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району (підпункт 14  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки  (ДБ соцеконом розвиток) 1500,0 125,0 0,0 0,0 0,0
Виготовлення проектно - кошторисної документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 12  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки  (ДБ соцеконом розвиток) 35,0 35,0 34,0 97,0 97,0
Проведення експертизи проектно-кошторисної  документації «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром в плані 12.0 х 24.0м Волноваської ЗОШ I-III ступенів №2 по пров. Шляховому,18, м. Волноваха, Волноваського району» (підпункт 13  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки  (ДБ соцеконом розвиток) 5,0 5,0 2,7 54,2 54,2
Програма покращення матеріально-технічного забезпечення Волноваського районного центру соціальних соужб для сім'ї, дітей та молоді  на 2018 рік ЦСССДМ 0263121 40,0 40,0 39,0 97,5 97,5
Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2018 рік 70,0 45,0 43,0 95,5 61,4
Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік  первичка 0252111 11989,0 9189,0 4450,1 48,4 37,1
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області 6609,5 6609,5 1474,4 22,3 22,3
Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2018 рік 400,0 400,0 240,2 60,1 60,1
Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2018 рік 0252142 475,0 475,0 469,0 98,7 98,7
Програма медико - соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2018 рік 0252152 200,0 140,0 140,0 100,0 70,0
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області стоматологія 0242100 821,6 821,6 616,4 75,0 75,0
Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік 1300,0 1300,0 1020,1 78,5 78,5
Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік лікарня № 1 0232010 5892,0 4292,0 1815,3 42,3 30,8
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики IDIS  в Волноваському районі Донецької області  609,7 609,7 480,0 78,7 78,7
Реалізація пілотного проекту з впровадження Регіональної інформаційної медичної системи з Порталом телемедицини та системи дистанційної діагностики  в Волноваському районі Донецької області  ЦРЛ 0222010 848,7 848,7 634,9 74,8 74,8
Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік  13078,0 12792,8 9898,0 77,4 75,7
 Районна  програма  забезпечення  збереження  документів  Національного  архівного  фонду  в  Волноваському  районі  в 2018 році     0219800 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0
Районна Програма забезпечення заходів територіальної оборони Волноваського району на 2018-2019 роки   21,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Районна програма забезпечення робочого процесу в державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2018 рік (підпункт 5  пункту 3.1.31. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей" пункт, підпункт Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
 Програма інформатизації Волноваського району  на 2018 рік    200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Програма забезпечення  мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2018 рік   1250,0 1250,0 1250,0 100,0 100,0
Програма покращення умов роботи соціального обслуговування населення району управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації у 2018 році    52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Програма «Правопорядок -2018»    500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Програми покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2018 рік    640,0 640,0 640,0 100,0 100,0
Програми  покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік    200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Районна цільової програми зі сприяння розвитку громадського суспільства на 2018-2020 роки    80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
підпункт 3  пункту 3.1.31.  "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдвнь Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"   350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Програма підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності та мешканцям Волноваського району на 2018 рік   42,6 42,6 42,6 100,0 100,0
Відділ культури райдержадміністрації 10   7527,9 4890,0 2623,7 53,7 34,9
Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2018 рік   1014080 970,8 997,6 666,8 66,8 68,7
  1014060 3238,4 2842,2 1445,0 50,8 44,6
  1014040 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
  1014030 2853,5 669,8 333,9 0,0 11,7
Районна підтримка обдарованих дітей шкіл мистецтв Волноваського району на 2018 рік    1011100 25,2 18,9 17,4 92,1 69,0
Про затвердження Плану заходів на 2018 рік з реалізації положень Комплексної програми "ВЕТЕРАН" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016 - 2019 роки    1013191 240,0 161,5 160,6 99,4 66,9
Фінансове управління райдержадміністрації 37   27781,6 27031,6 7671,1 28,4 27,6
(підпункти 2, 3, 4, 5, 6   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки субвенція з ДБ на соцеконом розвиток 2018 року 3719510 1961,0 1211,0 1211,0 100,0 61,8
Лікування хворих у відділенні амбулаторного діалізу м.Маріуполь (підпункт 43  пункту 3.1.22. "Охорона здоров'я" підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"   3719770 1048,2 1048,2 899,1 85,8 85,8
(підпункти 2, 3, 4, 5, 6   пункту 3.2.7. "Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура" підрозділу  та підпункти 11,15 пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу 3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки залишки субвенції ДБ соцеконом розвитку 2017 року 37,1 37,1 0,0 0,0 0,0
Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям в с.Степне
(підпункт 11  пункту 3.2.23.  "Фізичне виховання та спорт"  підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"
  750,0 750,0 750,0 100,0 100,0
Ремонт будівлі комунальної власності Новоолексіївської сільської ради
(підпункт 2  пункту 3.2.7. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки"
  70,0 70,0 70,0 100,0 100,0
Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки інвент.земель 572,1 572,1 572,0 100,0 100,0
Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 51   12164,4 12164,4 0,0 0,0 0,0
Підпункт 4  пункту 3.1.9.  "Розвиток підприємницького середовища"  підрозділу  3.1. "Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей "Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" куркуль на ОБ 1000,0 1000,0 444,1 44,4 44,4
Підпункт 1  пункту 3.2.28. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" підрозділу  3.2. "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році" розділу  3. "Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей"  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки" центр безпеки громадян Хлібодарівка 9058,8 9058,8 3724,9 41,1 41,1
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території Волноваського району на 2018 рік  квартири  Міська рада, Новотроїцька с/р 1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0
Разом за програмами     136264,1 117933,0 58740,6 49,8 43,1
               
Начальник фінансового управління райдержадміністрації         Т.Чернецька

________________________________________________________________________________________________________________________________________________