РІШЕННЯ 25 СЕСІЇ 4 ЧАСТИНА

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 № 7/25-764

м. Волноваха

Про внесення змін до Статутів

загальноосвітніх шкіл, з метою

створення структурних підрозділів

дошкільної освіти

З  метою реалізації права дитини на дошкільну освіту, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 17.12.2018 року № 02-3171-38/01, керуючись частиною 6 статті 15 Закону України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. У зв’язку із створенням структурних підрозділів  дошкільної освіти, внести зміни до Статутів (виклавши їх в новій редакції, що додаються):

- Іванівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області;

- Валерʼянівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області;

- Петрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області;

- Свободненської  загальноосвітньої школи I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області;

 - Прохорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області.

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи дошкільної освіти, що додаються.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Обуховський).

Голова районної ради                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішення Волноваської

                                                                    районної ради

         від 20.12.2018 №7/25-764

СТАТУТ

Валер'янівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Волноваської районної ради  Донецької області

(нова редакція)

1.Загальні положення

Валер'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської  районної ради Донецької області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

Повна назва українською мовою:

Валер'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області

Скорочено: Валер'янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Повна назва російською мовою:

Валерьяновская  общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней Волновахского района Донецкой области

Скорочено:  валерьяновская ООШ І-ІІІ ступеней

1.2. Юридична адреса навчального закладу: Валер'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (далі заклад освіти)

85754,  Донецька область,

Волноваський район,

с. Валер'янівка

вул. Центральна, буд. 34а 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.   

1.4. Засновником закладу освіти є Волноваська района рада. Заклад освіти перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні  Волноваської районної ради Донецької області.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття дошкільної та  повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу освіти є:

- забезпечення реалізації прав громадян на дошкільну та  повну загальну середню освіту;

 - виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку  людини і громадянина;

-   розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-   реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину і суспільство;

- створення умов для організації профільного навчання на ІІІ ступені навчання.

1.7. Заклад освіти  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами України  «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.8.Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10.  Статус закладу освіти – україномовний, на ІІІ ступені навчання за бажанням батьків та наявності відповідної навчально-методичної та кадрової бази організується різнопрофільне навчання.

1.11. Заклад освіти  має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

- встановлювати форму одягу учнів;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством  України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12.    У закладі освіти створюються та функціонують методичні об`єднання: вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників та вчителів математично-природознавчого циклу.

1.13.    В структуру закладу освіти входить  підрозділ дошкільної освіти, що діє на підставі Положення, затвердженого Волноваською районною радою (засновником).

1.14.    Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється КНП «Волноваським районним центром первинної медико - санітарної допомоги», Валер'янівською амбулаторією та іншими закладами охорони здоров'я.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

    2.  Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно  відповідно  до перспективного, річного планування. У плані  роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою закладу освіти.

2.2. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти ( повна загальна середня, дошкільна), має у своєму складі структурний підрозділ дошкільної освіти.

2.3.  Основним  документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою закладу освіти і затверджується управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації.   У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків, роботи гуртків  та   режим роботи  закладу освіти.

2.4.  Відповідно  до   робочого   навчального   плану   педагогічні    працівники  самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що   мають гриф Міністерства  освіти  України,   а   також   науково-методичну    літературу,   дидактичні   матеріали,    форми,   методи,   засоби   навчальної   роботи,   що   мають  забезпечувати  виконання   статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Заклад освіти  здійснює  освітній   процес за денною     формою навчання. Для дітей з фізичними та  розумовими   вадами    за     рішенням   педради,    відповідно  медичним  висновкам організовується індивідуальне навчання.

2.6. Зарахування  учнів до  закладу  освіти   здійснюється за наказом     директора    на  підставі    особистої заяви    (для неповнолітніх   –  заяви   батьків  або    осіб,    які    їх замінюють)   або   направлень    відповідних    органів   управління    освітою,  а також свідоцтва   про народження   (копії),    паспорта,     ідентифікаційного    коду,  медичної  довідки   встановленого  зразка,  документа  про  наявний рівень  освіти (крім дітей, які   вступають  до  1 класу та до структурного підрозділу дошкільної освіти).  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року   навчання  до  іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством    освіти і науки України зразка.

2.7. Для учнів  1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх  замінюють). Режим роботи групи продовженого дня – за графіком.

2.8.Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється закладом освіти в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації, з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю закладу освіти запроваджується  графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у закладі освіти встановлюється  згідно з чинним законодавством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою  закладу освіти, профспілковим комітетом і затверджується директором закладу освіти.

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У  закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Переведення і випуск учнів із закладу освіти визначається  Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. №924/27369.

2.17. При переведенні учнів з І ступеню закладу освіти до ІІ ступеню закладу освіти  передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом її державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти видається відповідний документ про освіту: по закінченні І ступеню навчального закладу – табель успішності, по закінченні ІІ ступеню закладу освіти – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні закладу освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

2.20.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального  заохочення: Похвальні листи, Почесні грамоти, подяки, дипломи, Золота медаль, Срібна медаль.

3. Учасники освітнього процесу

 3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

‒ педагогічні працівники;

‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

 ‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших працівників  визначаються  чинним  законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

-   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновлювальною  базою закладу освіти;

-  на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-  брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь у роботі громадського самоврядування закладу освіти;

-   брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації  освітнього процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов’язані :

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, регламенту роботи навчального закладу;

- бережливо ставитися до державного, громадського і

особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками  закладу освіти можуть бути особи з високими моральними     якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної  підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність та  якість своєї    роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати   професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й  інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, законом України “Про загальну  середню освіту ”, “Про дошкільну  освіту ”  та  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на :

-  захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-   виявлення педагогічної ініціативи;

-   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-   участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

-   підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до     навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а  також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-   сприяння зростанню іміджу закладу освіти;

-   настановлення і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-   виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-   брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.У закладі освіти  обов’язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.    Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора  закладу  освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати

належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- компенсувати збитки, нанесені шкільному майну їх дітьми.

3.13.  Представники громадськості мають право:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

-   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

-   проводити консультації для педагогічних працівників, брати участь в організації освітнього процесу.

3.14.  Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління закладом освіти

4.1.  Управління закладом  освіти здійснюється  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації .

Безпосереднє керівництво закладом освіти  здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або  магістра, стаж педагогічної  роботи не менш як 3 роки. Директор закладу освіти та його заступники призначаються і звільняються з посади  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора навчального закладу з дотримання чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво структурним підрозділом дошкільної освіти здійснює завідувач, який призначається на посаду директором закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні     збори колективу, що скликаються не менше одного разу  на рік. Делегати загальних  зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:     працівників закладу освіти – зборами трудового колективу; учнів школи  ІІ-ІІІ   ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними   батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.  Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти– 15, учнів – 20, батьків    і представників громадськості – 20. Термін їх повноваження становить 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини   делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради  закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту .

Загальні збори:

-   обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-   заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-   розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-  затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

-    приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.    У період між загальними зборами діє рада закладу освіти:

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього  процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу;

-  формування позитивного іміджу та демократичному стилю правління навчальним закладом;

-  розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

-   підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією освітнього  процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради закладу освіти є:

-   підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату у закладі освіти;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-   зміцнення партнерських зв’язків  між родинами учнів та закладом загальної середньої освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.3.3.   До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів   ІІ-ІІІ ступеню, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу освіти. Рішення  про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається  виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не  менше ніж на третину.

4.3.4. Рада закладу освіти  діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

-  колегіальність ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу освіти, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу освіти, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

4.3.5. Очолює раду закладу освіти  голова, який обирається із складу ради

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові  комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності закладу освіти, пов’язані з організацією освітнього процесу, проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада закладу освіти:

-   організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

-  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;

-  затверджує режим роботи закладу освіти;

- сприяє формуванню мережі класів закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу освіти  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі  досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

-  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і  матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-  сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-   розглядає питання родинного виховання;

-   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.  При закладі  освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основним завданням піклувальної ради є:

-  сприяння виконанню законодавств України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази школи;

-  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання;

-  запобігання дитячій бездоглядності;

-  сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти;

-  стимулювання  творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-  всебічне зміцнення зв’язків  між родинами учнів та закладом освіти.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі п’яти  осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу освіти. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів    особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.     

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-   вносить на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

-   залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;

-вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу освіти;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6.Директор закладу освіти:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-  забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-  розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки  працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,   управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади, тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту .

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.9.Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи закладу освіти;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.11. У  закладі  освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту  закладу освіти та укладених ним угод.

5.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.  Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 6.  Фінансово-господарська  діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

- кошти управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної  освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Заклад освіти є неприбутковою бюджетною установою, та відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи;

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

7. Міжнародне співвідношення

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 8.  Контроль за діяльністю закладом освіти

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості України та управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу освіти з питань, пов’язаних  з його освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних  з навчально-виховною діяльністю, проводяться  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

 9.  Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає Волноваська районна рада.

Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки  закладу освіти  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

Голова районної ради                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

СТАТУТ

Іванівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Волноваської районної ради  Донецької області

(нова редакція)

1.Загальні положення

ІВАНІВСЬКА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської  районної ради Донецької області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

Повна назва українською мовою:

ІВАНІВСЬКА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області.

Скорочено: ІВАНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Повна назва російською мовою:

ИВАНОВСКАЯ  общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней Волновахского района Донецкой области.

Скорочено:  ИВАНОВСКАЯ ЗОШ І-ІІІ ступеней.

1.2.  Юридична адреса навчального закладу: Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (далі заклад освіти)

 85763  Донецька область,

 Волноваський район,

с. Іванівка

вул. Центральна (Леніна), буд.50  ( Згідно рішення Іванівської сільської ради № 01-03/03 від 11.01.2016р).            

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.   

1.4. Засновником закладу освіти є Волноваська района рада. Заклад освіти перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття дошкільної та  повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу освіти є:

- забезпечення реалізації прав громадян на дошкільну та  повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку  людини і громадянина;

-  розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

-   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину і суспільство;

-   створення умов для організації профільного навчання на ІІІ ступені навчання.

1.7.   Заклад освіти  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами України  «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.8. Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9.  Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-   безпечні умови освітньої діяльності;

-   дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

1.10.    Статус навчального закладу – україномовний (рішення Іванівської сільської ради № 35 від 21.03.1990р), на ІІІ ступені навчання за бажанням батьків та наявності відповідної навчально-методичної та кадрової бази організується різнопрофільне навчання.

1.11. Заклад освіти  має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

-   визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством  України та власним Статутом;

-  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12.У навчальному закладі  створюються та функціонують: методичні об`єднання вчителів початкових класів, вчителів-філологів, класних керівників та вчителів математично-природознавчого циклу.

1.13. В структуру закладу освіти входить  підрозділ дошкільної освіти, що діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Волноваської  районної ради.

1.14.  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються його засновником і здійснюються КНП «Волноваським районним центром первинної медико - санітарної допомоги»,  Іванівською лікарняною амбулаторією та іншими закладами хорони здоров'я.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

    2.  Організація освітнього процесу

2.1.Заклад освіти планує свою роботу самостійно  відповідно  до перспективного, річного планування. У плані  роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти (загальна середня, дошкільна), має у своєму складі структурний підрозділ дошкільної освіти.

2.3.  Основним  документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою навчального закладу і затверджується   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації.   У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад роботи гуртків  та   регламент роботи  навчального закладу.

2.4.  Відповідно  до   робочого   навчального   плану   педагогічні    працівники  самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що   мають гриф Міністерства  освіти  України,   а   також   науково-методичну    літературу,   дидактичні   матеріали,    форми,   методи,   засоби   навчальної   роботи,   що   мають  забезпечувати  виконання статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Навчальний заклад здійснює  освітній  процес за денною  формою навчання. Для дітей    з     фізичними    та   розумовими  вадами    за     рішенням   педради,  відповідно  медичним  висновкам організується індивідуальне навчання.

2.6. Зарахування учнів до  закладу освіти  здійснюється за  наказом директора  на    підставі    особистої заяви    (для неповнолітніх   –  заяви   батьків  а бо    осіб,    які    їх замінюють)   або   направлень    відповідних    органів     управління    освітою,  а також свідоцтва   про народження   (копії),    паспорта,     ідентифікаційного    коду,  медичної  довідки   встановленого  зразка,  документа  про  наявний рівень  освіти (крім дітей, які   вступають  до  1 класу та до структурного підрозділу дошкільної освіти).  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання  до  іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством    освіти і науки України зразка.

2.7. Для учнів  І ступеню навчання  (1-4 класів) за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх  замінюють). Режим роботи групи продовженого дня – за графіком.

2.6.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації, з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю навчального закладу  запроваджується  графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків у закладі освіти встановлюється  згідно з чинним законодавством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором навчального закладу.

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У  навчальному закладі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання

доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів із навчального закладу визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. № 762 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. №924/27369.

2.16.При переведенні учнів з І ступеню навчального закладу до ІІ ступеню навчального закладу  передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом її державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту: по закінченні І ступеню навчального закладу – табель успішності, по закінченні ІІ ступеню навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального   заохочення: грамоти, подяки, дипломи. 

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

‒ педагогічні працівники;

‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

 ‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших працівників  визначаються  чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною  базою навчального закладу;

-   на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

-  брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов’язані :

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, регламенту роботи навчального закладу;

-   бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-   дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством;

-   дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками  навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність та  якість своєї    роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати   професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й  інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, законом України “Про загальну  середню освіту ”, “Про дошкільну  освіту ” та  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на :

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-   виявлення педагогічної ініціативи;

-   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-   участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-   підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних обов’язків  не    допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до     навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а  також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяння зростанню іміджу навчального закладу;

-   настановлення і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У закладі освіти   обов’язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язково, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-    звертатись до органів управління освітою, директора  навчального закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу ;

-   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу  та у відповідних державних, судових органах.

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-   компенсувати збитки, нанесені шкільному майну їх дітьми.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників, брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

4. Управління навчальним закладом

4.1.  Управління навчальним закладом   здійснюється  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації .

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор.

Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або  магістра, стаж педагогічної   роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням   директора навчального закладу з дотримання чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво структурним підрозділом дошкільної освіти здійснює завідувач, який призначається на посаду директором закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні     збори колективу, що скликаються не менше одного разу  на рік. Делегати загальних  зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:  працівників навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів школи  ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 , учнів – 20, батьків    і представників громадськості – 20. Термін їх повноваження становить 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини   делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації.

Загальні збори:

-  обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу:

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичному стилю правління навчальним закладом;

-   розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради навчального закладу є:

-   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-    формування навичок здорового способу життя;

-   створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

-   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків  між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  ІІ-ІІІ ступеню, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення  про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається  виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не  менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу  діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  колегіальність ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу  голова, який обирається із складу ради

 Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові  комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного  процесу, проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.Рада навчального закладу:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

-  сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі  досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.  При навчальному закладі  за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основним завданням піклувальної ради є:

-  сприяння виконанню законодавств України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання  творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків  між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2.  Піклувальна рада формується у складі п’яти  осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів    особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-   визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносить на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-   організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-   підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки  працівників навчального закладу;

-створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,   управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом  освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У  навчальному закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу  належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні  , а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

6.Фінансово-господарська  діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу  є:

- кошти управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

-  кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної  освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.;

6.3. Навчальний заклад є неприбутковою бюджетною установою, та відповідає таким вимогам:

-  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи;

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-  передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.4. Навчальний заклад  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу  встановлюється відповідно до законодавства.

 7. Міжнародне співвідношення

7.1.Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 8. Контроль за діяльністю навчальним закладом

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та  управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації.

8.3.  Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних  з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних  з навчально-виховною діяльністю, проводяться  управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Волноваської районної державної адміністрації  відповідно до законодавства.

 9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу  приймає Волноваська районна рада.

Реорганізація навчального закладу  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

9.3.  У випадку реорганізації права та обов’язки  навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Голова районної ради                                                                              В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

СТАТУТ

Петрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Волноваської районної ради  Донецької області

(нова редакція)

1.Загальні положення

ПетрІвська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської  районної ради  Донецької області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

Повна назва українською мовою:

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області

Скорочено: Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Повна назва російською мовою:

Петровская  общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней Волновахского района Донецкой области

Скорочено:  ПЕТРОВСКАЯ ООШ І-ІІІ ступеней

1.2.  Юридична адреса навчального закладу: Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (далі заклад освіти)

        85750  Донецька область,

        Волноваський район,

        с. Петрівське

        вул. Центральна(Совєтська), буд. 39 а 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.   

1.4. Засновником закладу освіти є Волноваська района рада. Заклад освіти перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття дошкільної та  повної   загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу освіти є:

-  забезпечення реалізації прав громадян на дошкільну та  повну загальну середню освіту;

-   виховання громадянина України;

-  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку  людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-  реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

-  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину і суспільство;

- створення умов для організації профільного навчання на ІІІ ступені навчання.

1.7.   Заклад освіти  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами України  «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.8. Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

1.10.    Статус закладу освіти – україномовний (рішення Петрівської сільської ради № 23 від 21.08.1994р), на ІІІ ступені навчання за бажанням батьків та наявності відповідної навчально-методичної та кадрової бази організується різнопрофільне навчання.

1.11.Заклад освіти  має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

- встановлювати форму одягу учнів;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-  використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-  бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством  України та власним статутом;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12. У закладі освіти створюються та функціонують методичні об`єднання: вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників та вчителів математично-природознавчого циклу.

1.13. В структуру закладу освіти входить підрозділ дошкільної освіти, що діє на підставі Положення, затвердженого Волноваською районною радою (засновником).

1.14.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Петрівською дільничою амбулаторією, КНП «Волноваським районним центром первинної медико - санітарної допомоги» та іншими закладами хорони здоров'я.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.    Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно  відповідно  до перспективного, річного планування. У плані  роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти (повна загальна середня, дошкільна), має у своєму складі структурний підрозділ дошкільної освіти.

2.3.  Основним  документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою навчального закладу і затверджується   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації.   У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків, роботи гуртків  та   режим роботи  навчального закладу.

2.4.  Відповідно  до   робочого   навчального   плану   педагогічні    працівники  самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що   мають гриф Міністерства  освіти  України,   а   також   науково-методичну    літературу,   дидактичні   матеріали,    форми,   методи,   засоби   навчальної   роботи,   що   мають  забезпечувати  виконання        статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Навчальний заклад  здійснює  освітній   процес за денною     формою навчання. Для дітей з  фізичними  та розумовими вадами з рішенням педради, відповідно  медичним  висновкам організується індивідуальне навчання.

2.6. Зарахування учнів до навчального закладу  здійснюється  за  наказом директора    на підставі    особистої заяви    (для неповнолітніх   –  заяви   батьків  або осіб,    які    їх замінюють)   або   направлень    відповідних    органів   управління  освітою,  а також свідоцтва   про народження   (копії),    паспорта,     ідентифікаційного  коду,  медичної  довідки   встановленого  зразка,  документа  про  наявний рівень  освіти (крім дітей, які   вступають  до  1 класу та до структурного підрозділу дошкільної освіти).  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року       навчання  до  іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.7. Для учнів  І ступеню навчання  (1-4 класів) за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх  замінюють). Режим роботи групи продовженого дня – за графіком.

2.8.Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації, з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю закладу освіти запроваджується  графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі  встановлюється  згідно з чинним законодавством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором навчального закладу.

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У  навчальному закладі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Переведення і випуск учнів із навчального закладу визначається  Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. №924/27369.

2.17. При переведенні учнів з І ступеню навчального закладу до ІІ ступеню навчального закладу  передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом її державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту: по закінченні І ступеню навчального закладу – табель успішності, по закінченні ІІ ступеню навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.20.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального   заохочення: Похвальні листи, Почесні грамоти, подяки, дипломи, Золота медаль, Срібна медаль.

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

‒ педагогічні працівники;

‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

 ‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших працівників  визначаються  чинним  законодавством та цим статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

-   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновленою  базою навчального закладу;

-  на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

-   брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-   брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов’язані :

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, регламенту роботи навчального закладу;

-  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками  навчального закладу можуть бути особи з високими моральними  якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної  підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та  якість своєї    роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати   професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й  інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, законом України “Про загальну  середню освіту ”, “Про дошкільну  освіту ”  та  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на :

-  захист професійної честі, гідності;

-  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-  проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-  виявлення педагогічної ініціативи;

-  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до     навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а  також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяння зростанню іміджу навчального закладу;

-  настановлення і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.  У закладі освіти  обов’язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатись до органів управління освітою, директора  навчального закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу ;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу  та у відповідних державних, судових органах.

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-  компенсувати збитки, нанесені шкільному майну їх дітьми.

3.13.Представники громадськості мають право:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-   проводити консультації для педагогічних працівників, брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.  Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління навчальним закладом

4.1.  Управління навчальним закладом   здійснюється  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації .

 Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор.

 Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або  магістра, стаж педагогічної   роботи не менш як 3 роки.

 Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням   директора навчального закладу з дотримання чинного законодавства.

 Безпосереднє керівництво структурним підрозділом дошкільної освіти здійснює завідувач, який призначається на посаду директором закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні     збори колективу, що скликаються не менше одного разу  на рік. Делегати загальних  зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:     працівників навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів школи  ІІ-ІІІ   ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними   батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.  Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 , учнів – 20, батьків    і представників громадськості – 20. Термін їх повноваження становить 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини   делегатів кожної з трьох категорій.

 Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 Право скликати загальні збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту .

 Загальні збори:

-   обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-   заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу:

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-   об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичному стилю правління навчальним закладом;

-    розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-   підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради навчального закладу є:

-   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-  формування навичок здорового способу життя;

-  створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

-     сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-   підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків  між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.   До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів   ІІ-ІІІ ступеню, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення  про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається  виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не  менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу  діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-   дотримання вимог законодавства України;

-   колегіальність ухвалення рішень;

-   добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу  голова, який обирається із складу ради

 Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові  комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного  процесу, проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  та здійснює контроль за його виконанням;

-  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-  затверджує режим роботи навчального закладу;

-   сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі  досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-   виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-   розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі  за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основним завданням піклувальної ради є:

-   сприяння виконанню законодавств України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,

підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

-  зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання;

-  запобігання дитячій бездоглядності;

-  сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-  стимулювання  творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-  всебічне зміцнення зв’язків  між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі п’яти  осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносить на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-  залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

-  стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-   організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-   підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-   здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки  працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,   управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади, тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.              Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-   морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу

4.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У  навчальному закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу  належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні  , а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 6.  Фінансово-господарська  діяльність

6.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу  є:

- кошти управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної  освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Навчальний заклад є неприбутковою бюджетною установою, та відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи;

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.4. Навчальний заклад  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу  встановлюється відповідно до законодавства.

 7. Міжнародне співвідношення

7.1.  Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний          учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 8. Контроль за діяльністю навчальним закладом

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,        Державна служба якості освіти України та управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних  з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних  з навчально-виховною діяльністю, проводяться  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації  відповідно до законодавства.

 9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу  приймає Волноваська районна рада.

Реорганізація навчального закладу  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки  навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Голова районної ради                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішення Волноваської

                                                                     районної ради

         від 20.12.2018 №7/25-764

СТАТУТ

Прохорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Волноваської районної ради  Донецької області

(нова редакція)

1.Загальні положення

Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської  районної ради Донецької області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

Повна назва українською мовою:

Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області

Скорочено: Прохорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Повна назва російською мовою:

Прохоровская  общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней Волновахского района Донецкой области

Скорочено:  Прохоровская ООШ І-ІІІ ступеней

1.2. Юридична адреса закладу освіти: Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (далі заклад освіти)

        85773  Донецька область,

        Волноваський район,

        с. Прохорівка

        вул. Центральна, буд. 50 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.   

1.4. Засновником закладу освіти є Волноваська района рада. Заклад освіти перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття дошкільної та  повної   загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу освіти є:

-  забезпечення реалізації прав громадян на дошкільну та  повну загальну середню освіту;

-  ­виховання громадянина України;

-    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку  людини і громадянина;

-   розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-   реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

-   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину і суспільство;

-   створення умов для організації профільного навчання на ІІІ ступені навчання.

1.7.   Заклад освіти  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами України  «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.8. Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Статус закладу освіти  – україномовний, на ІІІ ступені навчання за бажанням батьків та наявності відповідної навчально-методичної та кадрової бази організується різнопрофільне навчання.

1.11.  Заклад освіти  має право:

-   проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

-  встановлювати форму одягу учнів;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством  України та власним статутом;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об`єднання: вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників та вчителів математично-природознавчого циклу.

1.13. В структуру закладу освіти входить підрозділ дошкільної освіти, що діє на підставі Положення, затвердженого Волноваською районною радою (засновником).

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Рибинською амбулаторією, КНП «Волноваським районним центром первинної медико - санітарної допомоги» та іншими закладами хорони здоров'я.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.    Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно  відповідно  до перспективного, річного планування. У плані  роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти (загальна середня, дошкільна), має у своєму складі структурний підрозділ дошкільної освіти.

2.3.  Основним  документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою навчального закладу і затверджується   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації.   У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків, роботи гуртків  та   режим роботи  навчального закладу.

2.4.  Відповідно  до   робочого   навчального   плану   педагогічні    працівники  самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що   мають гриф Міністерства  освіти  України,   а   також   науково-методичну    літературу,   дидактичні   матеріали,    форми,   методи,   засоби   навчальної   роботи,   що   мають  забезпечувати  виконання   статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Навчальний заклад  здійснює  освітній   процес за денною  формою навчання. Для дітей    з     фізичними  та    розумовими    вадами    за рішенням   педради, відповідно  медичним  висновкам організується індивідуальне навчання.

2.6. Зарахування   учнів до навчального закладу  здійснюється за  наказом директора    на   підставі    особистої заяви    (для неповнолітніх   –  заяви   батьків  або    осіб,    які    їх замінюють)   або   направлень    відповідних    органів  управління    освітою,  а також свідоцтва   про народження   (копії),    паспорта,     ідентифікаційного    коду,  медичної  довідки   встановленого  зразка,  документа  про  наявний рівень  освіти (крім дітей, які   вступають  до  1 класу та до структурного підрозділу дошкільної освіти).  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року   навчання  до  іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством    освіти і науки України зразка.

2.7. Для учнів  І ступеню навчання  (1-4 класів) за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх  замінюють). Режим роботи групи продовженого дня – за графіком.

2.8.Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації, з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю закладу освіти запроваджується  графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі  встановлюється  згідно з чинним законодавством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором навчального закладу.

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У  навчальному закладі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Переведення і випуск учнів із навчального закладу визначається  Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. №924/27369.

2.17. При переведенні учнів з І ступеню навчального закладу до ІІ ступеню навчального закладу  передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом її державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту: по закінченні І ступеню навчального закладу – табель успішності, по закінченні ІІ ступеню навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.20.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального  заохочення: Похвальні листи, Почесні грамоти, подяки, дипломи, Золота медаль, Срібна медаль.

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці);

‒ педагогічні працівники;

‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших працівників  визначаються  чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

-   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною  базою навчального закладу;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

-  брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов’язані :

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, регламенту роботи навчального закладу;

-  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-   дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством;

-   дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками  навчального закладу можуть бути особи з високими моральними     якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної  підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність та  якість своєї    роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати   професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й  інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, законом України “Про загальну  середню освіту ”, “Про дошкільну  освіту ”  та  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на :

-   захист професійної честі, гідності;

-   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-   проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-  виявлення педагогічної ініціативи;

-   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-   участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до     навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а  також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяння зростанню іміджу навчального закладу;

-   настановлення і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-   дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У закладі освіти  обов’язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора  навчального закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу ;

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу  та у відповідних державних, судових органах.

3.12.   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- компенсувати збитки, нанесені шкільному майну їх дітьми.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників, брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління навчальним закладом

4.1.  Управління навчальним закладом   здійснюється  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації .

 Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор.

Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або  магістра, стаж педагогічної   роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням   директора навчального закладу з дотримання чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво структурним підрозділом дошкільної освіти здійснює завідувач, який призначається на посаду директором закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні     збори колективу, що скликаються не менше одного разу  на рік. Делегати загальних  зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:     працівників навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів школи  ІІ-ІІІ   ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними   батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.  Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 , учнів – 20, батьків    і представників громадськості – 20. Термін їх повноваження становить 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини   делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту .

Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-   розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-  затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між загальними зборами діє рада навчального закладу:

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичному стилю правління навчальним закладом;

-  розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради навчального закладу є:

-  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків  між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів   ІІ-ІІІ ступеню, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення  про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не  менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу  діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальність ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу  голова, який обирається із складу ради.

 Голова ради може бути членом педагогічної ради.

 Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові  комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного  процесу, проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.Рада навчального закладу:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

-  сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі  досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-   розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-   вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі  за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основним завданням піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавств України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

-  сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання  творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-  всебічне зміцнення зв’язків  між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі п’яти осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.     

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

 Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-   визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.  Піклувальна рада має право:

- вносить на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-   залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

-   стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-    створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6.  Директор навчального закладу:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-   підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки  працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,   управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади, тощо.

4.7.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту .

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У  навчальному закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 5.  Матеріально-технічна база

5.1.  Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу  належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 6. Фінансово-господарська  діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу  є:

- кошти управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації;

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної  освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Навчальний заклад є неприбутковою бюджетною установою, та відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи;

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.4. Навчальний заклад  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу  встановлюється відповідно до законодавства.

 7.   Міжнародне співвідношення

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний          учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8. Контроль за діяльністю навчальним закладом

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та управління освіти, сім'ї, молоді та спорту   Волноваської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних  з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних  з навчально-виховною діяльністю, проводяться  Волноваським районним управління освіти, сім'ї, молоді та спорту відповідно до законодавства.

 9.  Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу  приймає Волноваська районна рада.

Реорганізація навчального закладу  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки  навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Голова районної ради                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                           Рішення Волноваської 

                                                                   районної ради 

         від 20.12.2018 №7/25-764 

СТАТУТ

Свободненської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Волноваської районної ради  Донецької області 

(нова редакція) 

1.Загальні положення 

Свободненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської  районної ради Донецької області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області. 

Повна назва українською мовою. 

Свободненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області. 

Скорочено: Свободненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Повна назва російською мовою: 

Свободненская  общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней Волновахского района Донецкой области 

Скорочено:  Свободненская ООШ І-ІІІ ступеней 

1.2.  Юридична адреса навчального закладу: Свободненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (далі заклад освіти) 

        85770,  Донецька область, 

        Волноваський район, 

        с. Свободне 

        вул. Центральна, буд. 102  

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.   

1.4. Засновником закладу освіти є Волноваська района рада. Заклад освіти перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні в Волноваської районної ради Донецької області. 

1.5. Головною метою заклад освіти є забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття дошкільної та  повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головним завданням закладу освіти є: 

 -  забезпечення реалізації прав громадян на дошкільну та  повну загальну середню освіту;

-  ­виховання громадянина України; 

-   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 

-   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку  людини і громадянина; 

-   розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

-   реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 

-   виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів; 

-   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину і суспільство; 

-   створення умов для організації профільного навчання на ІІІ ступені навчання. 

1.7.   Заклад освіти  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами України  «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом. 

1.8. Заклад освіти  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом. 

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і  державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

-  дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.10. Статус закладу освіти– україномовний, на ІІІ ступені навчання за бажанням батьків та наявності відповідної навчально-методичної та кадрової бази організується різнопрофільне навчання. 

1.11. Заклад освіти  має право: 

-  проходити в установленому порядку державну атестацію; 

-  визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації; 

-  встановлювати форму одягу учнів; 

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

-  використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством  України та власним статутом; 

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів. 

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об`єднання: вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників та вчителів математично-природознавчого циклу. 

1.13.    В структуру закладу освіти входить підрозділ дошкільної освіти, що діє на підставі Положення, затвердженого Волноваською районною радою (засновником). 

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Свободненською амбулаторією, КНП «Волноваським районним центром первинної медико - санітарної допомоги» та іншими закладами хорони здоров'я. 

1.15. Взаємовідносини навчального закладу  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.  

2.    Організація освітнього процесу 

2.1.    Заклад освіти планує свою роботу самостійно  відповідно  до перспективного, річного планування. У плані  роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу. 

2.2. Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти (повна загальна середня, дошкільна), має у своєму складі структурний підрозділ дошкільної освіти. 

2.3.  Основним  документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначення профілю навчання. 

Робочий навчальний план школи погоджується радою закладу освіти і затверджується   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації.   У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків, роботи гуртків  та   режим роботи  закладу освіти. 

2.4.  Відповідно  до   робочого   навчального   плану   педагогічні    працівники  самостійно  добирають програми, підручники, навчальні посібники, що   мають гриф Міністерства  освіти  України,   а   також   науково-методичну    літературу,   дидактичні   матеріали,    форми,   методи,   засоби   навчальної   роботи,   що   мають  забезпечувати  виконання        статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів. 

2.5. Навчальний заклад  здійснює  освітній   процес за денною     формою навчання. Для  дітей    з     фізичними      та      розумовими      вадами    за     рішенням   педради, відповідно  медичним  висновкам організується індивідуальне навчання. 

2.6. Зарахування      учнів     до     навчального закладу     здійснюється      за     наказом     директора    на       підставі    особистої заяви    (для неповнолітніх   –  заяви   батьків  або    осіб,    які    їх замінюють)   або   направлень    відповідних    органів   управління    освітою,  а також свідоцтва   про народження   (копії),    паспорта,     ідентифікаційного    коду,  медичної  довідки   встановленого  зразка,  документа  про  наявний рівень  освіти (крім дітей, які   вступають  до  1 класу та до структурного підрозділу дошкільної освіти).  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року       навчання  до  іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка. 

2.7. Для учнів  І ступеню навчання  (1-4 класів) за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх  замінюють). Режим роботи групи продовженого дня – за графіком. 

2.8.Структура навчального року, а також тижневе навантаження  учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

2.10. За погодженням з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації, з  урахуванням  місцевих  умов,  специфіки  та профілю закладу освіти запроваджується  графік канікул. 

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 

2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі  встановлюється  згідно з чинним законодавством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з   управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. 

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором навчального закладу. 

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять. 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

2.14. У  навчальному закладі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. 

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 

2.15.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 

2.16. Переведення і випуск учнів із навчального закладу визначається  Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. №924/27369. 

2.17. При переведенні учнів з І ступеню навчального закладу до ІІ ступеню навчального закладу  передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та читання, математики. 

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом її державної підсумкової атестації. 

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. №1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за №157/26602. 

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту: по закінченні І ступеню навчального закладу – табель успішності, по закінченні ІІ ступеню навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту. 

2.20.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального  заохочення: Похвальні листи, Почесні грамоти, подяки, дипломи, Золота медаль, Срібна медаль. 

3. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: 

‒ здобувачі освіти (учні та вихованці); 

‒ педагогічні працівники; 

‒ батьки здобувачів освіти; 

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

3.2. Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших працівників  визначаються  чинним  законодавством та цим статутом. 

3.3. Здобувачі освіти мають право: 

-   на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновленою  базою навчального закладу; 

-   на доступ до інформації з усіх галузей знань; 

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

-  брати участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу; 

-   брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів; 

-   брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; 

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

3.4.  Учні зобов’язані : 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень; 

-  дотримуватися вимог статуту, регламенту роботи навчального закладу; 

-   бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством; 

- дотримуватися правил особистої гігієни. 

3.5. Педагогічними працівниками  навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність та  якість своєї    роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати   професійні обов’язки. 

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й  інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, законом України “Про загальну  середню освіту ”, “Про дошкільну  освіту ”  та  іншими законодавчими актами. 

3.7. Педагогічні працівники мають право на : 

-  захист професійної честі, гідності; 

-  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

-  виявлення педагогічної ініціативи; 

-  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 

-   участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 

-   підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; 

-   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

3.8.   Педагогічні працівники зобов’язані: 

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до     навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог; 

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а  також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

-  сприяння зростанню іміджу навчального закладу; 

-   настановлення і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

-   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; 

-    постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору; 

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; 

- брати участь у роботі педагогічної ради. 

3.9. У закладі освіти  обов’язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.10.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; 

- звертатись до органів управління освітою, директора  навчального закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; 

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу ; 

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу  та у відповідних державних, судових органах. 

3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: 

-  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної  середньої освіти за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

-   компенсувати збитки, нанесені шкільному майну їх дітьми. 

3.13. Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі; 

-  керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; 

- проводити консультації для педагогічних працівників, брати участь в організації навчально-виховного процесу. 

3.14.    Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. 

4. Управління навчальним закладом 

4.1.  Управління закладом освіти  здійснюється  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації . 

Безпосереднє керівництво закладом  освіти здійснює його директор. 

Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту  на рівні спеціаліста або  магістра, стаж педагогічної   роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади  управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням   директора навчального закладу з дотримання чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво структурним підрозділом дошкільної освіти здійснює завідувач, який призначається на посаду директором закладу освіти. 

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні     збори колективу, що скликаються не менше одного разу  на рік. Делегати загальних  зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:    працівників навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів школи  ІІ-ІІІ   ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними   батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.  Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 15 , учнів – 20, батьків    і представників громадськості – 20. Термін їх повноваження становить 1 рік. 

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини   делегатів кожної з трьох категорій 

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати загальні збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту . 

Загальні збори: 

-  обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

-  заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу; 

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу; 

-    приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників. 

4.3.    У період між загальними зборами діє рада навчального закладу: 

4.3.1. Метою діяльності ради є: 

-  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 

-   об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу; 

- формування позитивного іміджу та демократичному стилю правління навчальним закладом; 

-  розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; 

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу; 

4.3.2. Основними завданнями ради навчального закладу є: 

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; 

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; 

-  формування навичок здорового способу життя; 

-   створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі; 

-   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; 

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; 

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

-   зміцнення партнерських зв’язків  між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів   ІІ-ІІІ ступеню, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не  менше ніж на третину. 

4.3.4. Рада навчального закладу  діє на засадах: 

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; 

- дотримання вимог законодавства України; 

- колегіальність ухвалення рішень; 

-  добровільності і рівноправності членства; 

-  гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

 У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу. 

4.3.5. Очолює раду навчального закладу  голова, який обирається із складу ради 

 Голова ради може бути членом педагогічної ради. 

 Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові  комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного  процесу, проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.3.6.  Рада навчального закладу: 

-  організовує виконання рішень загальних зборів; 

- вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу  та здійснює контроль за його виконанням; 

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу; 

-   затверджує режим роботи навчального закладу; 

-   сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

-  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу  золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі  досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”; 

-   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; 

-   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; 

-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

-   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; 

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

-   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; 

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 

-   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; 

-   розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

-   розглядає питання родинного виховання; 

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; 

-  сприяє педагогічній освіті батьків; 

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; 

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями; 

-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; 

-   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу; 

-   вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; 

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

4.4. При навчальному закладі  за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада. 

4.5.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

4.5.1. Основним завданням піклувальної ради є: 

-  сприяння виконанню законодавств України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти; 

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі; 

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази школи; 

-    організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; 

-вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання; 

-   запобігання дитячій бездоглядності; 

-  сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; 

-  стимулювання  творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

-  всебічне зміцнення зв’язків  між родинами учнів та навчальним закладом. 

4.5.2.  Піклувальна рада формується у складі п’яти  осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа. 

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; 

-  дотримання вимог законодавства України; 

-  самоврядування; 

-  колегіальності ухвалення рішень; 

-  добровільності і рівноправності членства; 

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.     

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості.  Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. 

Голова піклувальної ради: 

-  скликає і координує роботу піклувальної ради; 

-   готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 

-   визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

-   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

4.5.5. Піклувальна рада має право: 

-   вносить на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу; 

-    залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу; 

-  вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу; 

-    стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування. 

4.6. Директор навчального закладу: 

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

-   організовує навчально-виховний процес; 

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; 

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

-  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

-  підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

-  забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками; 

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені термін обов’язкових  медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки  працівників навчального закладу; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами,   управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади, тощо. 

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

4.8.У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу. 

4.9. Педагогічна рада розглядає питання: 

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. 

4.11. У  навчальному закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 5.   Матеріально-технічна база 

5.1.  Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу. 

5.2. Майно навчального закладу  належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод. 

5.3. Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Збитки, завдані навчальному закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 6.   Фінансово-господарська  діяльність 

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису. 

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу  є: 

- кошти управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Волноваської  районної державної адміністрації; 

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної  освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

-  благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 

6.3.  Навчальний заклад є неприбутковою бюджетною установою, та відповідає таким вимогам: 

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи 

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; 

- передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

6.4. Навчальний заклад  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію. 

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу  встановлюється відповідно до законодавства.

 7.  Міжнародне співвідношення 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та  соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8. Контроль за діяльністю навчальним закладом

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської районної державної адміністрації 

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних  з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних  з навчально-виховною діяльністю, проводяться  Волноваським районним управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту відповідно до законодавства.

 9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу  приймає Волноваська районна рада.

Реорганізація навчального закладу  відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З  часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом. 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс. 

9.3. У випадку реорганізації права та обов’язки  навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

Голова районної ради                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ