РІШЕННЯ 20 СЕСІЇ 3 ЧАСТИНА

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

 28.02.2018 № 7/20-535

м. Волноваха 

Про внесення  змін  до Статуту Волноваської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5

Волноваської районної ради Донецької області

З  метою удосконалення управління в сфері загальної середньої освіти та для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства установчих документів навчальних закладів, розглянувши лист Волноваської  райдержадміністрації  від 08.02.2018 року  №01-23-252, керуючись статтею 57 Господарського кодексу України, частиною1статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рад 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до СтатутуВолноваської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області, виклавши його  у новій редакції, згідно з додатком.

2. Доручити відділу освіти райдержадміністрації (Кодберг) здійснити заходи щодо внесення відповідних змін до правовстановлюючих документів у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Безуглий).

Голова районної ради                                                                                        В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток

до рішення районної ради

28.02.2018 №7/20-535

СТАТУТ

Волноваськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5

Волноваської районної ради Донецької області

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. Загальні положення

1.1.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області – це загальноосвітній навчальний заклад, який рішенням Волноваської районної ради Донецької області «Про визначення опорного навчального закладу» від 15 червня 2016 року № 7/6-136 визначений як опорний заклад.

1.2.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 створена за рішенням Волноваської районної ради і є правонаступником прав та обов’язків  Волноваського ліцею Донецької області.

Повна назва української мовою:

ВОЛНОВАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ № 5 ВОЛНОВАЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочено: ВОЛНОВАСЬКА ЗОШ № 5

1.2. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 Волноваської районної ради Донецької області знаходиться   у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебуває в управлінні Волноваської районної ради Донецької області.

1.3. Юридична адреса Волноваської загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. Гвардійська, будинок 3. Телефон: 4-25-92.

1.4. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 є юридичною особою, має ідентифікаційний код, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, рахунки у відділенні Державного казначейства, в установах банку, самостійний баланс.

1.5.Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 28.08.2010 р. № 778, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом .

1.6.Статут Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 затверджується рішенням Волноваської районної ради та погоджується з відділом освіти Волноваської районної держадміністрації та підлягає державній реєстрації. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до чинного законодавства.

1.7. З питань основної діяльності Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 підпорядкована, підзвітна та підконтрольна відділу освіти Волноваської районної держадміністрації.

1.8.Статус Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 -україномовний.  Поряд з українською мовою в навчально – виховному процесі можуть використовуватися та вивчатися мови національних меншин.        

1.9.До складу   Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5   входять початкова школа –1 –4 класи, основна школа – 5 - 11 (12 класи).

1.10. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право на проведення експериментальної та інноваційної роботи, впровадження сучасних інноваційних технологій в установленому порядку.

1.11.У Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 запроваджується шкільна форма за моделями, визначеними МОН України.

1.12.Медичний обслуговування учнів у Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється середнім медичним персоналом, який входить до штату  навчального закладу та лікарем педіатром з медичної установи.

ІІ. Основні завдання діяльності

2.1. Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

Головною метою  є створення умов для здійснення навчально- виховного процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогічного колективу, індивідуального розвитку учнів через особистісно орієнтоване навчання і виховання.

2.2.Завданнями колективу є:

-  формування громадянської позиції;

-  створення сприятливих умов для самовираження особисті учня у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

-  підвищення якості освіти шляхом інтенсифікації та індивідуалізації навчально- виховного процесу; впровадження нових освітніх технологій;

-  забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту на рівні державних стандартів;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

2.3.Для реалізації основних завдань колектив Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 має право:

-  самостійно розробляти, застосовувати і реалізовувати освітню програму з урахуванням вимог державних стандартів;

-  розробляти і затверджувати навчальні плани на рік (з погодженням районного відділу освіти);

-  розробляти і затверджувати в установленому порядку вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів;

-  вибирати форми, методи і прийоми навчання та виховання, навчальні посібники та підручники;

-  реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові освітні послуги, в тому числі і платні;

-  брати участь в інноваційній та експериментальній діяльності з упровадження передових педагогічних технологій;

-  залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі кошти за рахунок платних освітніх послуг, добровільні внески і цільові внески фізичних та юридичних осіб, в тому числі й іноземних громадян.

ІІІ. Структура Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

3.1.  Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має таку структуру:

- І ступінь –початкова загальна освіта  –1 –4 класи;

- ІІ ступінь –базова загальна освіта - 5 –9 класи;

- ІІІ ступінь –повна загальна середня освіта – профільні 10 –11  (12 класи)

-  ГПД для учнів 1 –4, 5 класів

3.2.  У 5- 12 класах  може забезпечуватися вивчення другої іноземної мови (при наявності кадрів) та інформатики.

3.3.  У Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можливе створення профільного навчання.

ІV. Організація навчально- виховного процесу

4.1.   Навчально- виховний процес у Волноваській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється відповідно до річного плану, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчальний план затверджується директором Волноваського загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 і погоджується з відділом освіти Волноваської райдержадміністрації.

Навчальні плани Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 включають державний і шкільний компоненти.

4.2.   Предмети державного компонента можуть вивчатися на базовому, поглибленому чи профільному рівнях, враховуючи побажання учнів, їхніх батьків та можливості Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5. В рамках шкільного компонента вводяться факультативи, курси за вибором, індивідуальні заняття.

4.3.    Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 може розробляти навчальні програми з окремих предметів, які не входять до переліку державного компонента, а також програми факультативів, курсів за вибором. Ці програми затверджуються в установленому порядку.

4.4.   У  Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 створюються умови для проведення виховної роботи,  гуртків, громадських організацій та об’єднань згідно з планами і програмами виховної роботи, затвердженими директором.

4.5.    Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 здійснює освітній процес згідно з програмами загальноосвітніх шкіл на трьох ступенях:

І ступінь-  1- 4 класи- початкова загальна освіта;

ІІ ступінь-  5- 9 класи- базова загальна освіта;

ІІІ ступінь- 10- 12 класи- повна загальна середня освіта.

4.6.Засвоєння загальноосвітніх програм основної базової і середньої       загальної освіти завершується державною підсумковою атестацією випускників. Переведення учня в наступний клас проводиться за рішенням педради ліцею.

4.7.Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 працює за індивідуальним навчальним планом, який включає:

-   освітній стандарт, що відповідає середній (повній) загальній освіті;

-   базовий шкільний компонент;

Базовий шкільний компонент включає:

-   вивчення профільних предметів за поглибленими програмами;

-   введення факультативів, спецкурсів, курсів за вибором;

-   розвиток мислення і особистості через предмети загальнокультурного циклу (філософія, світова художня  культура,  логіка).

4.8. Наповнюваність класів у  школі -  не більше 30 чоловік.

При вивченні державної, іноземних мов та профільних предметів класи діляться на 2 групи.

Дозволяється поділ на групи (хлопці,  дівчата)  при  вивченні трудового навчання та фізичної культури (при наявності в цих  класах не менше 28 учнів).

4.9.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження встановлюється у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік ділиться на семестри.

4.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  забороняється (крім випадків, передбачених законодавством  України).

4.11.   Тривалість уроків у  Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 становить:

-  у  1  класах-    35 хвилин;

-  у  2- 4 класах-   40 хвилин;

-  у  5- 12 класах- 45 хвилин.

4.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується радою школи і затверджується директором. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять,  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.13.  Організація навчального процесу у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється, як правило, у формі уроку. Можуть використовуватися різні форми занять: лекції, семінари, конференції, ділові ігри, практичні та лабораторні заняття тощо. Обов’язкові заняття поєднуються з індивідуальною та самостійною роботою учнів, включаючи творчу та дослідницьку діяльність.

4.14. Домашні завдання дають учням диференційовано- з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У 1 класі домашні завдання не даються.

4.15. У  Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 навчання здійснюється за 12-ти бальною системою. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.16.  Порядок переведення і випуску учнів у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженою наказом МОН України від 14.07.2015 року, № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

V. Учасники навчально- виховного процесу

5.1. Учасниками навчально- виховного процесу у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  є:

-  учні;

-  керівники;

-  педагогічні працівники;

-  навчально- допоміжний персонал;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

-  представники громадськості.

5.2.Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

-  на вибір профілю і форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-  на користування навчально- виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно- спортивною та лікувально- оздоровчою базою ліцею;

-  на доступ до інформації з усіх галузей  знань; брати участь у науково- дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково- практичної діяльності, конференціях,

-  брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

-  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів;

-  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  на захист від буд ь- яких форм експлуатації, психічного і олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

-  систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5.  Педагогічними працівниками Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється відділом освіти Волноваської районної державної адміністрації  за поданням директора, інших працівників - директором.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі та гідності;

-  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу школи;

-  проведення в установленому порядку науково - дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-  виявлення педагогічної ініціативи;

-  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-  отримання пенсій, у тому числі за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-  на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  захищати учнів від будь - яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-  виконувати накази і розпорядження керівника Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

5.9. У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5  обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи (або посади) відповідно до чинного законодавства.

5.11.  Права, обов’язки працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.12.  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатися до органів управління освітою, керівника школи, органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцнення матеріально- технічної бази;

-  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

5.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 - забезпечувати умови для здобуття дитиною повною загальною середньої освіти за будь – якою формою навчання;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.14. Представники громадськості мають право

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у школі;

-  керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-  сприяти покращенню матеріально- технічної бази, фінансовому забезпеченню Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

-  проводити консультації для педагогічних працівників;

-  брати участь в організації навчально- виховного процесу.

5.15.   Представники громадськості зобов’язані:

-  дотримуватися статуту Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VI. Управління Волноваською  загальноосвітньою

 школою І – ІІІ ступенів № 5 

6.1. Безпосереднє керівництво школи здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, призначається на посаду на конкурсних засадах і звільняється з посади начальником відділу освіти за погодженням із засновником.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5,  здійснюється відділом освіти Волноваської райдержадміністрації за поданням директора Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори   колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-  працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, - зборами трудового колективу;

-  учнів Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, - класними зборами; 

-  батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  - 15 осіб; учнів -15; батьків і представників громадськості - 15.

Термін їх повноважень становить поточний навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, засновники.

Загальні збори:

-  обирають раду Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  заслуховують звіт директора і голови ради Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5,;

-  розглядають питання навчально- виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності;

-  затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.3. У період між загальними зборами діє рада Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально- виховного процесу;

-  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально- виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

-  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально- виховного процесу.

6.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально- виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 та сприяння організаційно - педагогічному забезпеченню навчально - виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психологічного клімату у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно- експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та  оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов з метою вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, підтримки обдарованих, талановитих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності навчально- виховного процесу.

6.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь- яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.3.4. Рада  Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності та рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновників, а також членами ради.

 Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту ліцею, доводяться в 7- денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з рішенням ради створюються  узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

 До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

6.3.5. Очолює раду Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5, пов’язаної з організацією Волноваського навчально- виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно- масових заходів.

6.3.6. Рада Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5;

-  затверджує режим роботи;

-  сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею Золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або Срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

-  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово- господарської діяльності;

-  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями;

-  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-   розглядає звернення учасників навчально- виховного процесу з питань роботи закладу;

-   вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;

-    може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

6.4.  При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування.

6.5.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-  сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

-  зміцнення навчально - виробничої, наукової, матеріально - технічної, культурно - спортивної та лікувально - оздоровчої бази школи;

-  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-  вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язковості навчання;

-  запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школи.

6.5.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально- виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-   дотримання вимог законодавства України;

-    самоврядування;

-   колегіальності ухвалення рішень;

-   добровільності і рівноправності членства;

-   гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7- денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

6.5.5. Піклувальна рада має право:

-  вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально- технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно- спортивної, лікувально- оздоровчої бази ;

-   залучати додаткові джерела фінансування школи;

-   вживати заходи до зміцнення матеріально- технічної і навчально- методичної бази школи;

-   стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-  брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-  створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки  або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.6. Директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового  і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально- виховний процес;

-  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно- експериментальної роботи педагогів;

-  забезпечує права учнів на захист їх від будь - яких форм фізичного або психічного насильства;

-  призначає класних керівників (вихователів), завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально- дослідними ділянками;

-  контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5;

-   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновниками, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 і затверджується начальником відділу освіти Волноваської райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.8.   У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5.

6.9.  Педагогічна рада розглядає питання:

-  удосконалення і методичного забезпечення навчально- виховного процесу, планування та режиму роботи Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 

-  переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально- виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу.

6.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально- виховного процесу 

6.11.  У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VII. Матеріально- технічна база.

Фінансово- господарська діяльність.

7.1. Матеріально- технічна база Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у    балансі школи.

7.2. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 відповідно до чинного законодавства користується землею, приміщеннями, обладнанням,  іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4. Для забезпечення навчально- виховного процесу база Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5  складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів тощо.

7.5. Фінансування Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 здійснюють його засновники.

7.6.  Фінансово - господарська діяльність Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 здійснюється на основі її кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

-  кошти засновників;

-   кошти районного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

-   кошти, отримані від надання ліцею платних послуг та додаткових освітніх послуг;

-   прибутки від реалізації продукції навчально- виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-   кредити та інвестиції банків;

-   добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Оренда приміщень школи допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

7.7. У Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 утворюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується відповідно до порядку, визначеного Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

7.8. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково- експериментальної роботи.

7.9. Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу, укладати всі не заборонені діючим законодавством угоди.

7.10.  Порядок ведення бухгалтерського обліку у Волноваській  загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 5 визначається чинним законодавством. За рішенням засновника школи бухгалтерський облік може вестися самостійно або централізованою бухгалтерією відділу освіти Волноваської райдержадміністрації.

7.11. Волноваська  загальноосвітня школи І – ІІІ ступенів № 5 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 за наявності належної матеріально- технічної та соціально- культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

7.12.  Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь- якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

7.13. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно- правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5.

7.14. Звітність про діяльність Волноваської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 встановлюється відповідно до законодавства.

7.15. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право надавати платні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів освіти України 27.10.1997 р. № 383/ 239/ 131.

VIII. Міжнародне співробітництво

8.1. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 за наявності належної матеріально- технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право  проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін в рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Волноваська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 має право відповідно до чинного законодавства  укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

IX. Контроль за діяльністю

Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

9.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і  науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та Волноваський районний відділ освіти.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з питань, пов’язаних з її навчально- виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше 1- 2 разів на рік. Перевірки з питань, не  пов’язаних з навчально- виховною діяльністю, проводяться його засновниками відповідно до законодавства.

Х. Реорганізація або припинення діяльності

Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 приймає засновник відповідно до чинного законодавства.

10.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Волноваської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

Керуючий справами

виконавчого апарату райооної ради                                                                               А.К.Демішева

04.03.2018 ______________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-536

м.Волноваха                                                                                                    

Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку первинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 07.02.2018 року № 01-23-233, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення до  пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 №7/19-479, вклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька); з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту (Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток 

до рішення районної ради

28.02.2018  №7/20-536

 

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» відповідно до Плану захолів з виконання програми.

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

з/п

Зміст

Джерело фінан-сування

Сума фінан-сування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт Мирне (87124, Донецька область, Волноваський район, смт Мирне,

вул. Дзержинського, 1)

Районний бюджет

325,000

Січень-травень 2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

2

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Привільне  (85474, Донецька область, Волноваський район,   с. Привільне,

вул. Центральна,2)

Районний бюджет

1400,000

 

 

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

3

Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Донське (85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське,

вул. Спортивна,1)

Районний бюджет

1000,000

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

4

Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ с. Миколаївка (85734, Донецька область, Волноваський район, с. Миколаївка,

 вул. Центральна,65)

Районний бюджет

600,000

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

5

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Благодатне (85727, Донецька область, Волноваський район,  с. Благодатне,

вул. Ювілейна,35)

Районний бюджет

600,000

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

6

Придбання меблів, оргтехніки та господарчих товарів для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, ФАП с. Стрітенка, ФАП

 с. Привільне,  ФАПс. Благодатне

Районний бюджет

900,000

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

7

Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для оснащення амбулаторій м.Волноваха, смт. Донське, с.Миколаївка, с.Новоолексіївка, ФАП с. Стрітенка, ФАП

с. Привільне, ФАП с.Благодатне

Районний бюджет

700,000

Січень-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

8

Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Стрітенка (85780, Донецька область, Волноваський район , с. Стрітенка,

вул. Миру,13)

Районний бюджет

1000,000

Лютий-червень

2018р.

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

Всього:

 

6525,000

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                           А.К. Демішева

04.03.2018 __________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

28.02.2018 №7/20-537

м.Волноваха

Про реорганізацію шляхом перетворення

комунальної установи охорони здоров'я

«Волноваський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги» в комунальне

некомерційне підприємство «Волноваський

районний центр первинної медико-санітарної

допомоги Волноваської районної ради»

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до статтей 52-54, 59, 78 Господарського кодексу України, статтей 104, 105, 108 Цивільного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я», розпорядження  Кабінету Міністрів України №1013-Р від 30.11.2016 року «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (ЄДРПОУ: 37980245) шляхом перетворення в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (організаційно правова форма: «комунальне підприємство»).

2. Створити комісію з реорганізації (перетворення) КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», у складі згідно з додатком. Місцезнаходження комісії: 85700, Україна, Донецька область, м. Волноваха, вул.Матросова, б.5.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації  шляхом перетворення.

4. Комісії з реорганізації (перетворення):

4.1. Забезпечити подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

4.2. Після закінчення строку  для пред’явлення вимог кредиторами та завершення розрахунків з ними провести інвентаризацію майна КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», скласти та подати на затвердження районній раді передавальний акт.

4.3. Подати на затвердження Волноваській районній раді статут утвореного в результаті перетворення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

4.4. Забезпечити подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».

   4.5. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників      КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» про припинення діяльності установи, в звязку з реорганізацією шляхом перетворення. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5. Визнати, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» є правонаступником майна, прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного лікаря КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Юрченко Є.В. та постійну комісію районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності (Безуглий).

 Голова районної ради                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

28.02. 2018 №7/20-537

Склад комісії

з   реорганізації (перетворення)

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

1. Юрченко Євгенія Вікторівна –головний лікар КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», голова комісії,  (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

2. Весьолкіна Аліса Олексіївна -  заступник голови Волноваської райдержадміністрації , член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

3. Пефтібай Олександр Георгійович – начальник відділу з питань правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату Волноваської районної ради, член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

4. Безуглий Олександр Миколайович – голова постійної комісії Волноваської районної ради з питань зовнішньоекономічної і інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, приватизації, комунальної власності член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

5. Каіка Марина Борисівна – головний бухгалтер КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

6. Любченко Сергій Миколайович – економіст КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -  ).

7. Голікова Євгенія Олександрівна – юрисконсульт  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

8. Степанова Ганна Анатоліївна – начальник відділу кадрів КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

9. Гавриленко Тетяна Олександрівна – заступник головного лікаря з охорони материнства та дитинства КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

10. Кошева Валентина Вікторівна – лікар – терапевт дільничний  КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  «ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» член комісії, (реєстраційний номер облікової картки платника податків -).

 

Керуючий справами 

виконавчого аппарату районної ради                                                                       А.К.Демішева

 04.03.2018 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-538

Про внесення змін та доповнень до Програми

покращення якості надання стаціонарної

медичної допомоги  населенню Волноваського

району на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 06.02.2018 року №01-23-229, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до пункту 4 «Фінансове забезпечення» Програми покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року №7/19-477, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька); з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

                                                                      Додаток до рішення

                                                             районної ради

                                                                         28.02.2018 №7/20-538

4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», згідно з Планом заходів з виконання програми:

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

Зміст заходу

Джерело фінансування -районний бюджет, сума витрат, тис.грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

 

Придбання високовартісного медичного обладнання (апарату ультразвукової діагностики та апарату для лабораторних досліджень)

 

 

 

1500,0

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

2

Капітальний ремонт головного корпусу лікарні (неврологічного відділення, хірургічного відділення, аптеки та підвального приміщення)

6000,0

квітень-грудень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

3

Розробка проектно-кошторисної документації, термоаудит, обстеження та експертиза по капітальному ремонту головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення

450,0

лютий-березень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

4

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові пакети кабінетів жіночої консультації та поліклінічного відділення з частковим ремонтом

245,0

березень-квітень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

5

Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення (теплоізоляція фасаду та благоустрій прилеглої території)

170,0

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

6

Поточний ремонт гаражних боксів

18,0

квітень-травень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

7

Придбання прального обладнання (пральні машинки, центрифуги, прасувальний апарат, дезкамера)

300,0

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

8

Придбання легкового автотранспортного засобу

500,0

квітень-червень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

9

Поточний ремонт автотранспортного засобу

250,0

березень-квітень 2018 року

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Волноваська районна лікарня №1»

 

Всього:

9433,0

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                              А.К.Демішева           

04.03.2018______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

28.02.2018 №7/20-539

м.Волноваха

Про внесення змін та доповнень до

Програми розвитку вторинної медичної

допомоги у Волноваському районі на 2018 рік

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації від 07.02.2018 року №01-23-238, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до розділу  4 «Фінансове забезпечення» Програми розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року №7/19-484, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту(Близнюк).

Голова районної ради                                                                                               В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

Додаток

до рішення районної ради

28.02.2018 №7/20-539

                  4.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 0222010 КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», згідно з планом заходів з виконання Програми:

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми 

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертної оцінки для капітального ремонту хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

110,000

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

2

Капітальний ремонт та модернізація хірургічного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

442,015

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

3

Придбання автотранспорту для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

500,000

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

4

Капітальний ремонт відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

4927,183

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

5

Термомодернізація будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

2186,995

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

6

 Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

1800,005

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

7

Капітальний ремонт приміщення для розміщення комп'ютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» розташованого за адресою: 

м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

207,682

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

8

Термомодернізація будівлі інфекційного відділення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою:  м.Волноваха пров.Матросова,5

Районний бюджет

2118,927

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

9

Придбання високовартісного обладнання для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

3454,870

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

10

Придбання медичного устаткування для лапароскопічної стійки та обладнання для   КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня»

Районний бюджет

545,450

Протягом 2018 року

КЗОЗ  «Волноваська центральна районна лікарня»

 

ВСЬОГО:

 

16293,127

 

 


Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                        А.К.Демішева

04.03.2018 _________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

28.02.2018 №7/20-540

м.Волноваха

Про затвердження Програми

покращення умов роботи Волноваської

районної ради на 2018 рік

З метою створення належних умов для роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації здійснювати фінансування Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2018 рік на утримання Волноваської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

Голова районної ради                                                                                             В.Д.ЛУБІНЕЦЬ

 

 

Додаток

до рішення районної ради

28.02.2017 №7/20-540


ПРОГРАМА

покращення умов роботи Волноваської районної ради

на 2018 рік

1.Загальні положення 

Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік (далі – Програма) надасть можливість депутатському корпусу, виконавчому апарату Волноваської районної ради та організаціям, розташованим в адміністративній будівлі Волноваської районної ради покращити та вдосконалити умови роботи.   

2. Мета Програми 

Метою Програми є оновлення матеріально-технічного стану адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 для покращення умов роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради та організацій, які розміщуються в адміністративній будівлі Волноваської районної ради.

3. Завдання Програми

Головним завданням Програми є покращення умов роботи депутатського корпусу, виконавчого апарату Волноваської районної ради та організацій, які  розміщуються в адміністративній будівлі Волноваської районної ради

4.Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету в сумі 2599,054 тис. грн., згідно з Планом заходів з виконання Програми.

План заходів з виконання Програми

№ з/п

Назва заходу

Сума, тис.грн.

1

 Проведення капітального ремонту електричних мереж адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1 з використанням енергозберігаючих технологій

1225,854

2

Проведення капітального ремонту підвального приміщення адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої  за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

300,000

3

Поточний ремонт приміщень, елементів адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

994,000

4

Придбання пожежних кранів для заміни на усіх поверхах адміністративної будівлі Волноваської районної ради, розташованої за за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

10,000

5

Придбання фотоапарату, компьютеру

33,200

6

Придбання лінолеуму для заміни на четвертому поверсі адміністративної будівлі Волноваської районної ради,  розташованої за адресою: м.Волноваха, вул. 1 Травня, б.1

30,000

7

Придбання приладу обліку електроенергії та автомату відключення

6,000

 

Всього:

2599,054


5. Результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2018 рік дозволить оновити матеріально-технічний стан адміністративної будівлі Волноваської районної ради.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      А.К.Демішева

04.03.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-542

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної власності,

що знаходиться в суборенді гр. Комар В.В.,

загальною площею 31,1000 га,

для ведення фермерського господарства

на території Новоандріївської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в суборенді гр. Комар В.В., загальною площею 31,000 га, для ведення фермерського господарства  на території Новоандріївської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 26.12.2017 №961-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в суборенді гр. Комар В.В., загальною площею 31,1000 га, для ведення фермерського господарства  на території Новоандріївської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                            В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-543

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Лапоног Григорія Михайловича,

загальною площею 6,4651 га,

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва із земель запасу сільськогосподарського

призначення Лебединської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Лапоног Г.М., загальною площею 6,4651 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення Лебединської сільської ради Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 26.12.2017 №966-17, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Лапоног Г.М., загальною площею 6,4651 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу сільськогосподарського призначення Лебединської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.        

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-544

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

загальною площею 71,3179 га,

для сінокосіння і випасання худоби

із земель сільськогосподарського призначення

на території Вільненської сільської ради

(за межами населених пунктів)

Волноваського району Донецької області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 71,3179 га, для сінокосіння і випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення на території Вільненської сільської ради (за межами населених пунктів) Волноваського району Донецької області, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 15.01.2018 №5-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 73,3179 га, для сінокосіння і випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення на території Вільненської сільської ради (за межами населених пунктів) Волноваського району Донецької області.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-545

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної власності,

що знаходиться в оренді гр. Розводова Миколи Васильовича,

загальною площею 29,7800  га,

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

на території Микільської сільської ради

Волноваського району Донецької області

за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді гр. Розводова Миколи Васильовича, загальною площею 29,7800 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Микільської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 09.02.2018 №45-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходиться в оренді гр. Розводова Миколи Васильовича, загальною площею 29,7800 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Микільської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 04.03.2018 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-546

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

(обслуговування складу ПММ),

площею 0,2593 га, на території

Стрітенської сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування складу ПММ), площею 0,2593 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 02.02.2018 №37-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування складу ПММ), площею 0,2593 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-547

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва (обслуговування

об’єктів нерухомого майна -  зерносховища №1,

зерносховища №2 (МТФ), корівника), площею 0,5133 га,

на території Стрітенської сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна – зерносховища №1, зерносховища №2 (МТФ), корівника), площею 1,4621 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 02.02.2018 №38-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна – обслуговування об’єктів нерухомого майна – зерносховища №1, зерносховища №2 (МТФ), корівника), площею 1,4621 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 №7/20-548

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

(обслуговування молочного комплексу

2- х половинного), площею 2,6163 га, на території

Стрітенської сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування молочного комплексу 2-х половинного), площею 2,6163 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 02.02.2018 №39-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування молочного комплексу 2-х половинного), площею 2,6163 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 № 7/20-549

м. Волноваха

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення під господарськими

будівлями і дворами для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва (обслуговування

об’єктів нерухомого майна -  складу добрив (матеріальний)

та електроцеху), площею 0,5133 га, на території

Стрітенської сільської ради Волноваського району

Донецької області за межами населених пунктів

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна – складу добрив (матеріальний) та електроцеху), площею 0,5133 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 02.02.2018 №40-18, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування об’єктів нерухомого майна – складу добрив (матеріальний) та електроцеху), площею 0,5133 га, на території Стрітенської сільської ради  Волноваського району Донецької області за межами населених пунктів.

Голова районної ради                                                                                                 В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

04.03.2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018   № 7/20-509

м.Волноваха

Про виконання у 2017 році

повноважень Волноваської районної ради,

делегованих Волноваській районній

державній адміністрації

Заслухавши звіт Волноваської райдержадміністрації про виконання у 2017 році повноважень Волноваської районної ради, делегованих Волноваській районній державній адміністрації,  розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації   від 30.01.2018 №01-23-193, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання у 2017 році повноважень Волноваської районної ради, делегованих Волноваській районній адміністрації,  взяти до відома (додається).

2. Волноваській районній державній адміністрації забезпечити в 2018 році безумовне виконання повноважень, делегованих Волноваською районною радою.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

 

Звіт

 

про виконання повноважень Волноваської районної ради, делегованих Волноваській районній державній адміністрації, у 2017 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та рішення сесії Волноваської районної ради від 27 квітня   2011 року № 6/5-103 «Про делегування повноважень районної ради державній адміністрації» керівництво та структурні підрозділи райдержадміністрації активно працювали, в межах наявного фінансового ресурсу, по виконанню делегованих районною радою повноважень.

З метою виконання повноважень в частині підготовки і внесення на розгляд районної ради проектів програм економічного і соціального розвитку, цільових програм з інших питань протягом 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації підготовлено та внесено на розгляд районної ради і затверджено для реалізації близько 60 місцевих цільових програм і заходів в сферах освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, земельних відносин,  забезпечення правопорядку та інших, які були профінансовані на 68794,8 тис.грн., з них  використано 54956,8 тис.грн., загальний відсоток використання коштів районного бюджету на виконання місцевих програм склав 79,9%.

Також, з метою оперативного впливу на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку району, забезпечення життєдіяльності населення, функціонування соціальної сфери, розроблено та надано на затвердження районної ради проекти змін та доповнень до:

-  районного бюджету (за 2017 рік підготовлено 6 відповідних рішень);

-  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік (за 2017 рік підготовлено 4 відповідних рішення);

-  інших програм, які фінансувалися протягом звітного періоду,  виконання яких у відсотках склало:

Районна рада:

- Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2017 рік  -  99,9%;

- Програма підтримки ДКУ "Редакція газети "Наше слово" на 2017 рік  – 100%;

- Програма покращення умов роботи Волноваської районної ради на 2017рік – 99,9%;

Райдержадміністрація:

-  Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2017 рік – 100,0%;

- Програма покращення якості надання стаціонарної медичної допомоги населенню Волноваського району на 2017 рік  (КЛПЗ «Волноваська лікарня № 1») – 88,1%;

- Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік (КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ») – 96,6%;

-  Програма надання стоматологічної допомоги у Волноваському районі на 2017 рік – 95,3 %;

- Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваського району на 2017 рік (КУОЗ «Волноваський районний ЦПМСД») – 99, %;

-  Програма забезпечення продуктами спеціального харчування хворих на фенілкетонурію на 2017 рік – 99,9%;

- Програма медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Волноваського району на 2017 рік – 100%;

- Програма покращення умов роботи Управління соціального захисту населення Волноваської  райдержадміністрації з надання населенню Волноваського  району різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій – 96,0%;

- Програма покращення умов обслуговування платників податків, збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області на 2017 рік  - 100,0%;

- Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваського району "Правопорядок - 2017" – 100,0%;

- Районна програма підготовки приміщення для встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру у 2017 році   - 88,3%;

 

- Програма забезпечення робочого процесу в Державних реєстрах нерухомого майна та бізнесу на 2017 рік  - 98,3%;

-Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік   - 98,8%;

-Програма покращення матеріально-технічної бази управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації для забезпечення розвитку сільських територій району на 2017 рік  - 100 %;

- Програма матеріально-технічного забезпечення виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік – 94,0%

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Волноваському районі на 2017-2018 роки – 100,0%

-  Районна програма "Протидія тероризму - 2017" – 100,0%;

- Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016 - 2020 роки – 3,9%.

Відділ освіти РДА:

-Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2017 рік – 82,7%;

-  Програма енергозбереження навчально-виховними закладами Волноваського району на 2017 рік – 100,0%;

-   Районна цільова програма "Шкільний автобус" на 2016-2020 рр. – 100,0%;

-   Програма підтримки обдарованих дітей Волноваського району на 2017-2022 р. – 88,3%;

-  Районна програма національно-патріотичного виховання учнів на 2017-2020 р. – 90,4%;

- Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік – 81,2%;

-Районна програма покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу позашкільних закладів Волноваського району на 2017 рік – 78,1%;

-   Районна програма "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2017-2020 роки – 99,7%;

-  Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2017 - 2020 роки – 86,2%.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

-  Програма відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України  учасників аварії ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії та щомісячної виплати грошової компенсації  витрат на автомобільне паливо для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною у Волноваському районі у 2017 році – 97,1%;

- Програма фінансування пільг з надання послуг зв’язку у Волноваському районі на 2017 рік – 77,1%;

- Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 99,4%;

- Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 31 річниці Чорнобильської катастрофи – 100,0%;

-Районна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки  – 100,0%;

- Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, осіб та сімей заручників, без вісті зниклих осіб внаслідок АТО на 2017 рік – 100,0%;

- Районна програма забезпечення фінансування організації громадських робіт у 2017 році – 100,0%;

- Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік – 94,1%;

-Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському транспорті Волноваського району у 2017році – 100,0%;

- Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у 2017 році – 100,0%.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації:

-   Районна програма розвитку закладів культури у Волноваському районі на 2017 рік – 55 %;

-Програма розвитку та удосконалення народних (зразкових) аматорських колективів Волноваського районного центру культури і дозвілля на 2017 рік "Сузір'я  талантів"  - 99,9 %;

-  Районна програма підтримки обдарованих дітей Волноваської школи мистецтв – 100 %;

-Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки – 99,9 %;

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій здійснені видатки у сумі 7037,9 тис.грн. або 93,8 %, кошти у сумі 462,1 тис.грн. залишились на рахунках місцевих бюджетів для використання за цільовим призначенням у 2018 році.

По будівництву (ВКБ Волноваської РДА) планові асигнування освоєні на 55,8%.

Районна державна адміністрація звітувала перед районною радою про виконання районного бюджету за 2016 рік, за І квартал, I півріччя і 9 місяців 2017 року, а також про виконання Програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік та  про виконання Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік за І квартал і 9 місяців 2017 року.

Протягом року структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечено підготовку звітів про виконання районних програм для заслуховування на засіданнях постійних комісій районної ради та сесії районної ради.

Виконання делегованих повноважень в частині підготовки пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік здійснювалось шляхом проведення аналізу соціально-економічної ситуації в районі за попередній період, визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які отримують розвиток, та з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств підприємств і установ комунальної власності, що фінансуються з районного бюджету.

Програма стала основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку району у 2017 році.

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів райдержадміністрацією, її структурними підрозділами виконувались заходи щодо підвищення якості життя та зростання добробуту населення, покращення інвестиційного клімату, розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення якості освітянських і медичних послуг, житлово-побутових умов, поліпшення забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення.

З метою організації роботи по забезпеченню виконання доходної частини місцевих бюджетів району та збільшенню надходжень до них, розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 лютого 2017 року №85 затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району у 2017 році та економічного і раціонального використання бюджетних коштів.

Завдяки заходам, які проводилися райдержадміністрацією і її структурними підрозділами разом з податковою інспекцією і міськими радами, до бюджетів усіх рівнів  надійшло податків і зборів за січень-грудень 2017 року  на суму 553,1 млн.грн., це на 160,2 млн.грн. більше проти показника 2016 року.

За підсумками 2017 року доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана у сумі 713млн.577,0  тис.грн. або 100,4% до уточнених річних призначень, у тому числі:  власних та закріплених доходів надійшло 167 млн. 438,3 тис.грн., або 110,0% до річного плану. Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 166 млн. 567,7 тис.грн., або 109,8% до річних планових призначень. У порівнянні з фактом 2016 року надходження збільшилися на 51 млн. 499,6 тис.грн., або на 44,8%. Доходи спеціального фонду склали 39 млн. 805,5 тис.грн., або 84,1% до уточнених річних призначень, до показника 2016 року надходження збільшилися в 2,7 рази, або на 25 млн. 054,4 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету за 2017 рік виконана у сумі 747млн. 720,1  тис.грн., або на 94,8% до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 681млн.760,0 тис.грн., що становить 97,1% до уточнених річних планових призначень, у порівнянні з 2016 роком  видатків здійснено більше на 200 млн. 674,7 тис.грн., або в 1,4 рази більше;

- по спеціальному фонду - на суму 65 млн. 960,1 тис.грн., або 75,8% до уточнених річних призначень, у порівнянні з 2016 роком  видатків здійснено в 1,4 рази більше, або на 18 млн. 692,8 тис.грн.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 665 млн. 921,1  тис.грн., або на 94,4% до уточнених річних призначень. Видатки за 2017 рік  по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 603 млн. 023,2 тис.грн., або на 96,8% до річних уточнених призначень.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду  на соціально-культурну сферу спрямовано 301 млн. 912,5 тис.грн., які у питомій вазі від загальних видатків займають 44,3%, на соціальний захист і соціальне забезпечення –  296 млн. 982,5 тис.грн., або 43,6%, на утримання органів місцевого самоврядування – 3 млн. 758,3 тис.грн., або 0,5 %,  на інші видатки  - 369,8 тис.грн., або 0,1%,  трансферти займають 11,5 %  або 78 млн. 736,9  тис. грн.

У розрізі галузей соціально-культурної сфери  кошти спрямовано на:

- освіту – 183 млн. 273,9 тис.грн., або 26,9% загального обсягу видатків;

- охорону здоров'я – 104 млн. 198,0 тис.грн., або 15,3%;

- культуру і мистецтво – 12 млн. 370,8 тис.грн., або  1,8%;

- фізичну культуру і спорт – 2 млн. 069,9 тис.грн., або  0,3% .

За 2017 рік  (без урахування трансфертів) освоєно планових асигнувань на 96,8%, тобто недоосвоєно  19676,5 тис.грн., у тому числі по галузях:  державного управління –  123,9 тис.грн., або 3,2% (від уточнених планових призначень), освіти – 13822,3 тис.грн., або 7,0%, соціального забезпечення з урахуванням соціальних субвенцій  – 273,6 тис.грн., або 0,1%, охорони здоров’я  –  4650,4  тис. грн., або 4,3%,  культури –  391,4 тис.грн., або 3,1%, фізичної   культури  і  спорту –  19,8 тис.грн.,  або 0,9%,  інших галузях –    0,2 тис.грн., або 0,1%.

На підставі укладених договорів протягом 2017 року було залучено 2млн.167,4 тис.грн. коштів місцевих бюджетів на виконання спільних програм і заходів, із яких розпорядниками використано 2млн.084,9 тис.грн.

Видатки районного бюджету для виконання місцевих програм виконані на 79,9%, на які використано 54956,8 тис.грн. при запланованих на рік 68794,8 тис.грн.

В рамках делегованих повноважень проводилися спільна робота відділів і управлінь райдержадміністрації з підприємствами і організаціями щодо їх розвитку і діяльності.

 

Так, обсяг реалізованої промислової продукції підприємств за 2017 рік склав 1млрд.632,7 млн.грн., що на 288,8 млн.грн. більше, ніж за 2016 рік. Обсяг продукції, сертифікованої за стандартами ISO склав 1млрд.141,0 млн.грн., що складає 69,9% у загальному обсязі реалізованої продукції.

Впродовж останніх років простежується позитивна динаміка розвитку сільського господарства. Обсяг валової сільськогосподарської продукції за 2017 рік склав 598,6 млн.грн., що на 5,6% перевищує показник 2016 року. Аграрії району зібрали високий врожай зернових культур (34,3 ц/га, або 112,5% до 2016 року), непоганий показник по врожайності соняшника (17,6 ц/га, або 102,9% до 2016 року).

Збільшилось поголів’я свиней на 1684 голови проти 2016 року за рахунок зростання поголів’я на ТОВ «Піг Фарм». Але на 1206 голів, або на 10,0%,  зменшилось у порівняні з 2016 роком поголів’я великої рогатої худоби і складає на 01.01.2018  року 10854 голови. Скоротили поголів’я ВРХ, в т.ч. корів: АФ «Октябрь», ТОВ «Росія», ПрАТ «Екопрод».

Значущим у 2017 році в галузі сільського господарства було відкриття біогазового заводу на ПрАТ «Екопрод», який перероблятиме відходи сільського господарства у електроенергію та мінеральні добрива.

За підсумками роботи всіх галузей господарювання в районі досягнуто рівень середньомісячної заробітної плати штатного працівника (по оперативним даним) у розмірі – 6091,0 грн., що порівняно з 2016 роком становить 134,0%.

Райдержадміністрацією, в межах повноважень, проведено 11 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. Було розглянуто 78 страхувальників та заслухано 28 керівників підприємств-боржників.

Станом на 01.01.2018 року в районі здійснюють діяльність близько 500 суб’єків малого бізнесу і 2426 – фізичних осіб  - підприємців.

До бюджету від СПД надійшло 25,4 млн.грн. податків. В порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 5,6 млн.грн.

В районі функціонує центр надання адміністративних послуг, де надається 48 послуг. Протягом року до центру звернулось 5638 осіб.

У звітному році в проекті «Український донецький куркуль» 7 підприємців району приймали участь. Переможцями стали 6, які отримали з районного і обласного бюджетів підтримку в сумі – 1299,0 тис.грн. з кожного з бюджетів.

Середньомісячний розмір пенсій, станом на 01.01.2018 року, склав по району 3021,51 грн. проти 1950,61 грн. за 2016 рік, тобто збільшився на 54,9%.

В гуманітарній сфері збережено мережу закладів освіти, охорони здоров’я і культури.

Виконуючи делеговані повноваження в освіті, протягом року закладами освіти реалізовано 4 проекти по капітальним ремонтам загальноосвітніх шкіл, 8 проектів з заміною вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові, проведено ремонти покрівель даху у 4-х школах, проведено капітальні ремонти туалетних кімнат у 5-ти школах району. Відремонтовані спортивні зали в 4-х школах, здійснено капітальні ремонти систем опалення, заміну котлів, ремонту котельних у 7 школах району. Потягом року на 4 ЗОШ району виготовлено робочі проекти з експертизами на капітальні ремонти будівель в 2018 році.

В рамках програми «Шкільний автобус» протягом року 471 учень і 40 вчителів з 41 населеного пункту підвозилися безкоштовно до 19 навчальних закладів. Кошти, виділені в сумі 1млн.131,2 тис.грн. використані на 100%.

 В частині  виконання районної Програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2017 рік, кошти на харчування учнів використано на 81,2% - в сумі 4млн.603,4 тис.грн. Неповне використання коштів відбулося через вимушене призупинення навчального процесу у школах району, що було пов’язане з карантином, хворобами дітей, у результаті чого продукти на ці дні не замовлялися.

В рамках делегованих повноважень виконуються програми по наданню медичних послуг закладами охорони здоров’я району.

За січень-грудень 2017 року за рахунок виділених коштів у галузі охорони здоров’я проведено капітальні ремонти клініко-діагностичної лабораторії, покрівлі гаражних боксів та патологоанатомічного відділення, проведено поточний ремонт фтизіатричного кабінету Волноваської районної лікарні №1.

Центром первинної медико-санітарної допомоги проведено капітальні ремонти в ФАПах с.Ближнє, с.Зачатівка, с.Стрітенка та амбулаторіях – с.Анадоль, с.Златоустівка, смт.Новотроїцьке. Проведено поточні ремонти в двох амбулаторіях. Придбано меблі, медикаменти і вироби медичного призначення для п’яти закладів.

Волноваською ЦРЛ придбано цифровий флюорограф, виготовлено 2 ПКД з експертизами для термомодернізації відділень і для ремонту відділення екстреної медичної допомоги, проведено поточний ремонт гінекологічного відділення і ремонт покрівлі ЛОР відділення.

Основним проектом, який передбачалося реалізувати в 2017 році, було встановлення комп’ютерного томографу. Але роботи по ремонту приміщення тривають і на даний час.

У галузі захисту дітей з метою попередження, бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, які проживають у родинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків протягом 2017 року службою у справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді були проведені профілактичні бесіди з батьками, обстежено умови проживання, дані сім’ї проінспектовані, їм надано комплекс соціальних послуг, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності батьків.

Протягом року згідно з плановим графіком відвідані за місцем проживання всі установлені діти, діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням.

Дуже важливим і приємним заходом, який реалізовано райдержадміністрацією разом з Волноваською міською радою, було придбання 3 квартир для дітей-сиріт.  На це використано з районного бюджету 405,5 тис.грн.

За звітний рік в дитячих оздоровчих закладах на узбережжі азовського моря, в Вінницькій області, Івано-Франківський області, Греції, дитячих таборах «Артек», «Молода гвардія», ім.Кості Бабіна та інших була оздоровлена 1131 дитина району. В с.Сонячне відкрито інноваційний молодіжний центр розвитку для молоді та дітей.

В галузі соціального захисту населення протягом 2017 року виконувались заходи, спрямовані на подальше вирішення питань пільгової категорії громадян району.

В управлінні створений єдиний автоматизований реєстр  отримувачів пільг. На даний час до реєстру внесено дані на 28329 осіб різних пільгових категорій.

Протягом січня-грудня 2017 року 175 осіб забезпечено санаторно-курортним лікуванням, з них 11 учасників АТО, 15 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

17 осіб з числа учасників АТО забезпечено психологічної реабілітацією, на що витрачено коштів з районного бюджету на суму  24,0 тис.грн. Понад 14,3 тис. сімей району одержали у звітному періоді субсидії на ЖКП і тверде паливо. Середній розмір субсидії склав 1586,6 грн. на місяць.

Райдержадміністрація разом з головами сільських і селищних рад тісно співпрацюють з такими організаціями, як: ОБСЄ, Unicef, «Адра», фондом «Архе Нова», Міжнародним червоним хрестом, Датською радою у справах біженців, Чеською організацією «Людина в біді», «Карітас» та іншими благодійними організаціями.

Райдержадміністрацією проводиться моніторинг збору, обробки ті систематизації інформації про пошкоджене та зруйноване приватне житло, потребу в будівельних матеріалах, обладнанні, засобах для підтримки тепла в приміщеннях та інше.

За допомогою благодійницьких організацій ведеться відновлення пошкоджених житлових будинків: з 874 пошкоджених і зруйнованих – відновлено 388. Надавалася як грошова допомога, будівельні матеріали, так і допомога в проведенні робіт з відновлення. В сільській місцевості проведено заміну 20,1 км водопровідних і каналізаційних труб (с.Бугас, с.Прохорівка, с.Лебединське, с.Миколаївка, с.Рибінське, с.Златоустівка,сПривільне та ін.) пробурено 3 свердловини (с.Петрівське, с.Єгорівка, с.Вільне), встановлено 3 башти «Рожновського» (с.Хлібодарівка, с.Єгорівка, с.Петрівське ).

В частині виконання повноважень щодо сприяння інвестиційній діяльності на території району та з метою зменшення навантаження на районний бюджет, залучення додаткового фінансового ресурсу району з обласного бюджету, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів несених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виділені кошти на загальну суму 77 млн. 649 тис.грн. на: капітальний ремонт Волноваської ЗОШ №5, всі ремонтні роботи проведено протягом 2017 року, закуплено меблі і обладнання, з січня 2018 року оновлену школу відкрито; реконструкцію водоводу «Велико-Анадольська фільтрувальна станція – ДХМЗ» - роботи ведуться;  капітальний ремонт дитячого садка № 8 в м.Волноваха – роботи розпочалися в кінці звітного року; будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волноваха – роботи ще не розпочато.

До 85-річчя Донецької області району виділені кошти з обласного бюджету  на будівництво міні-полей зі штучним покриттям і встановлення спортивних майданчиків. Так, побудовано і відкрито  три міні-поля зі штучним покриттям – в с.Валер’янівка, смт.Володимирівка і в м.Волноваха при ЗОШ №1 і 9 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням  в населених пунктах району (смт.Володимирівка, смт.Ольгінка, смт.Новотроїцьке, с.Валер’янівка, с.Сонячне, с.Степне, с.Єгорівка, с.Привільне, с.Петрівське). На ці заходи використано коштів в  сумі   6млн.790,6 тис.грн., з них 3 млн. 311,2 тис.грн. - кошти районного і місцевих бюджетів.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділені кошти в сумі 7,5 млн.грн. на капітальні ремонти амбулаторій в с.Бугас і смт.Ольгінка, будівництво водонапірної вежі у с.Зачатівка, ремонт клубу і дитячого садка в с.Свободне та встановлення 6 дитячих ігрових і 8 спортивних майданчиків.

Завдяки спільній роботі двох гілок влади і громад сільських рад, станом на 01.01.2018 року кошти використано на 96,2% (7 млн. 25 тис.грн.). Невиконаним заходом залишився тільки ремонт дитячого садка в с.Свободне, а також вже в цьому році буде встановлено обладнання на майданчиках.

У 2017 році було виділено кошти за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво I черги регіонального полігону твердих побутових відходів площею 10 га, розташованого в південно-східній частині  м.Волноваха Донецької області в сумі 28,7 млн.грн., реконструкцію окислювального блоку № 2 каналізаційних очисних споруд м.Волноваха в сумі 1,7 млн.грн., очисні споруди  с.Володимирівка  Волноваського району сумі 424,8 тис.грн.,

-  по полігону  - проведено процедуру закупівлі (15.01.2018)  - обрано переможця,

-  по окислювальному блоку -  проведено тендерну процедуру, укладено договір на виконання робіт, розпочато роботи,

-   по очисним спорудам - із-за погодних умов у 2017 році роботи не були розпочаті, кошти залишилися на 2018 рік – роботи розпочнуться весною.

Райдержадміністрацією проведена робота по розробці і наданню проектів на фінансування Європейським інвестиційним банком. З 15 поданих проектів, комісією було попередньо відібрано 8. Це проекти по капітальному ремонту і модернізації 2-х шкіл району, встановлення вікон в 10 школах району, ремонту 3-х відділень ЦРЛ, реконструкції амбулаторії в смт.Володимирівка і гуртожитку в м.Волноваха під розміщення внутрішньо переміщених осіб. 4 проекти  (капітальний ремонт і модернізація ЗОШ № 1 і № 3, встановлення вікон в 10 школах району, реконструкція амбулаторії в смт.Володимирівка під гуртожиток для ВПО) затверджені до фінансування, знаходяться на стадії укладання договорів,  частково затверджено  фінансування; 4 проекти – знаходяться на розгляді.

В межах делегованих повноважень і відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не входять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Протягом звітного року райдержадміністрацією надавались консультації, відповіді на звернення громадян, що стосуються даного питання. Розроблені і профінансовані 3 програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та залізничному транспорті та програма відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України учасників аварії на ЧАЄС 1-2 категорії, які профінансовані в сумі 1233,7 тис.грн. Також, райдержадміністрацією готуються документи для проведення у 2018 році конкурсу на перевезення пасажирів в межах району.

За допомогою райдержадміністрації проведено роботи щодо відсипки шлаком доріг Волноваха – Тельманове (смт.Мирне), Златоустівка – Голубицьке, Волноваха – Зачатівка – за участю підприємств «Донбаснерудпром» та «Донбаскаолін».

На поточний ремонт дорожнього господарства комунальної власності витрачено 9млн.173,2 тис.грн. коштів Волноваської міської  і Діанівської сільської рад. Філією «Автодор №5» виконано поточні ремонти 14980,7 м2 автошляхів загального користування на суму 5,6 млн.грн. Це: Іванівка, Златоустівка, Петрівське, Володимирівка, Валер’янівка, Ольгінка, Рибінське, Свободне, Дмитрівка та ін.

В рамках делегованих повноважень з питань організації охорони пам’яток історії і культури відділом культури райдержадміністрації проведено перевірки  діяльності сільських і селищних рад, в результаті яких встановлено, що на їх території знаходиться 22 пам’ятники історії місцевого значення. Охоронні договори укладено на 15 одиниць, які мають безстроковий термін дії. З метою збереження пам’яток та створення належних умов для їх використання, протягом року виконкомами проводились ремонтно-штукатурні та малярні роботи, прилегла територія всіх пам’яток упорядкована.

З метою виконання Закону України «Про археологічну спадщину» та здійснення нагляду за станом збереження археологічних пам’яток проведено перевірки 123 об’єктів археології. Землекористувачам ділянок видано рекомендації. Проведено інвентаризацію 21 об’єкта археології.

Виконуючи делеговані повноваження в частині здійснення містобудівних заходів, протягом звітного розроблено 5 топографічних основ населених пунктів на суму 134,4 тис.грн. та виконано 11 детальних планів в населених пунктах на суму – 73,6 тис.грн.

В межах делегованих повноважень проводиться робота по координації діяльності місцевих землевпорядних органів, надається необхідна методична та практична допомога відповідним спеціалістам органів місцевого самоврядування.

Протягом 2017 року здійснено реєстрацію 1052 земельних ділянок, надано 1858 витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; видано 37 відомостей із документації, що включено до Державного фонду документації із землеустрою; видано 1537 довідок з Державної статистичної звітності, надано 838 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Підготовлено 110 документів для надання дозволів військовослужбовцям - учасникам АТО на розроблення документації із землеустрою на отримання земельних ділянок у власників. Проведено інвентаризацію близько 60 ділянок. Постійно проводиться аналіз договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких закінчився.

В частині вжиття необхідних заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій при райдержадміністрації діє районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якій розглядаються відповідні питання.

Згідно районної програми забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки населення і територій Волноваського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік з районного бюджету були виділені кошти в сумі 1млн.086,6 тис.грн.

Крім того у 2017 році було використано 104,990  тис.грн. з резервного фонду районного бюджету на проведення заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації в смт.Мирне (спалах африканської чуми свиней).

Кожному громадянину зрозумілими та близькими  є такі основні речі: заробітна плата, рівень цін на споживчому ринку, доступ до управлінських, медичних, освітніх, культурних, побутових послуг тощо. Тому основними завданням районної державної адміністрації в 2018 році є активізація економічної діяльності, сприяння підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використання внутрішніх можливостей району, а саме   розвиток сільського господарства,  належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах впровадження реформи децентралізації та інших реформ, започаткованих на державному рівні.

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної адміністрації і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, керівництвом райдержадміністрації і надалі будуть здійснюватись заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в різних галузях.

Голова райдержадміністрації                                                Д.А. Такаджи

05.03.2018__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018   №  7/20 -510

м.Волноваха

Про виконання Програми

економічного і соціального розвитку

Волноваського району

на 2017 рік

Згідно з листом Волноваської райдержадміністрації   від 30.01.2018 №01-23-193,  керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Волноваської райдержадміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300,  прийняти до відома.

2. Рішення районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300  «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2017 рік» зняти з контролю, як виконане.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Звіт

про  виконання Програми економічного і соціального розвитку

Волноваського району на 2017 рік

З метою виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2017 року №7/13-300, райдержадміністрація разом з органами місцевого самоврядування реалізували системні заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного та соціального розвитку району. Проводилась відповідна робота з розвитку промислового та агропромислового комплексу, розвитку підприємницької діяльності, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, а також розв’язання гострих соціальних проблем.

Промисловий комплекс району представляють 15 підприємств. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за 2017 рік склав 1632,7 млн.грн., або 105,1% до річної Програми та на 288,8 млн.грн. перевищує показник 2016 року.

Підприємствами ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» та ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» реалізовано сертифікованої за стандартами ISO продукції на суму 1141,0 млн.грн., або 69,9% від загального обсягу.

Виробництво найважливіших видів промислової продукції в натуральному вимірі за 2017 рік склало: вапняк металургійний – 109,6% до Програми, вогнетриви – 101,6%, щебінь – 125,0%.

В сільськогосподарському комплексі району валова продукція склала 598,6 млн.грн., що становить 112,7% до показників Програми, та на 5,6% перевищує показник 2016  року.

В звітному році зібрано зернових на площі 57466,46га – 102,5% до Програми, валовий збір склав 197,1 тис.тонн, врожайність – 34,3ц/га, або 118,7% до Програми.

Реалізовано м’яса – 5,5 тис.тонн, або 91,5% до Програми на 90,9% до 2016 року (зменшення реалізації відбулося по ПрАТ «Діанівська птахофабрика» через оновлення маточного поголів’я).

Чисельність поголів’я свиней по району склала 12693 голови – 126,9% до Програми, що на 1694 голови більше, ніж у 2016  році, зростання відбулося на ТОВ «Пігфарм».

Через скорочення поголів’я корів на таких сільгосппідприємствах, як: ТОВ «Росія», ПрАТ «Екопрод», Агроцех «Харвест холдинг», зменшилось виробництво молока на 1873,9 тонни проти 2016 року.

Товаровиробники району перевиконали показники за підсумками року по виробництву товарів широкого вжитку, це: виробництво ковбасних виробів – в 1,7р.більше до Програми, м'ясо курчат – 106,7% до 2016 року. Але, виробництво хлібобулочних виробів склало – 77,5% до Програми, та на 31,1% менше від показника 216 року.

До зведеного бюджету від суб’єктів господарювання всіх форм власності надійшло податків і зборів за рік на суму 553,1 тис.грн., що в 1,6 рази більше Програми та на 160,0 млн.грн. більше отриманих податків за 2016 рік.

Доходи населення проти 2016 року збільшилися і середньомісячна заробітна плата, станом на 01.01.2018 року, по оперативним даним, складає 6091,0 грн. на одного штатного працівника, при цьому заробітна плата за 2016 рік складала 4132,0грн.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (відповідно до статистичних даних) збільшилась проти початку року на 4142,0 тис.грн. та склала на початок 2018 року 4195,9 тис.грн. Заборгованість виникла в цілому на підприємствах комунальної форми власності Компанії «Вода Донбасу».

За 2017 рік районної комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності проведено 11 засідань, де розглянуто 78 страхувальників та заслухано 28 керівників (деяких неодноразово).

Станом на 01.01.2018 року загальна кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в районі, становить 59628 осіб, з них отримують пенсію – 45206 осіб. Середньомісячний розмір пенсії з 1950,61 грн. станом на початок  2017 року, збільшився до 3021,51 грн. станом на 01.01.2018 року, або на 24,9%. Фактичне виконання Програми склало 137,0%.

Станом на 01.01.2018 року в районі здійснюють діяльність близько 500 суб’єків малого бізнесу і 2426 – фізичних осіб  - підприємців.

До бюджету від СПД надійшло 25,4 млн.грн. податків. В порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 5,6 млн.грн., програмний показник перевиконано в 1,3 рази.

В районі функціонує центр надання адміністративних послуг, де надається 48 послуга. Протягом року до центру звернулось 5638 осіб, надано послуг 5638 одиниць.

У звітному році в проекті «Український донецький куркуль» 7 підприємців району приймали участь. Переможцями стали 6, які отримали з районного і обласного бюджетів підтримку в сумі – 1299,0тис.грн. з кожного бюджету.

Районною державною адміністрацією, її структурними управліннями налагоджено співпрацю з департаментами облдержадміністрації з питань залучення інвестицій. Опрацьовано і подано до облдержадміністрації перелік проектів, надано перелік проблемних питань, розв’язання яких потребує залучення коштів міжнародної допомоги і грантів.

Спільно з сільськими радами оновлено перелік земельних ділянок, що можуть бути придатними для впровадження інвестиційних проектів.

Одним з найбільших проектів, який реалізовано у 2017 році, є капітальний ремонт Волноваської ЗОШ I-III ступенів № 5, визначеної як опорний навчальний заклад у місті Волноваха. В школі проведено повний внутрішній і зовнішній капітальні ремонти, проведено благоустрій території та закуплено меблі у обладнання.

Протягом року введено в дію: майданчики зі штучним покриттям  м.Волноваха при ЗОШ №7, ЗОШ №6 та ЗОШ №4, спортивні майданчики в смт.Володимирівка і в с.Валер’янівка, 9 майданчиків з тренажерним обладнанням. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпочато ремонти Бугаської і Ольгінської амбулаторій, закуплено обладнання і підготовлено під установку 8 спортивних майданчиків та 6 дитячих майданчиків.

Розпочато реконструкцію водоводу «Велико-анадольська фільтрувальна станція – ДХМЗ» і капітальний ремонт дитячого садка № 8 в м.Волноваха.

В галузях освіти, культури, підтримки молоді та спорту, захисту прав дітей проводились заходи, спрямовані на забезпечення учнів і молоді якісними освітніми і культурними послугами, формуванню у них патріотичного простору.

Закладами охорони здоров’я надавались доступні і кваліфіковані медичні послуги.

Станом на 01.01.2018 року в управлінні соціального захисту обліковано 53380 осіб. До реєстру отримувачів пільг внесено 28329 осіб. Протягом року було профінансовано всі види державної допомоги. Понад 14,3 тис. сімей району одержали субсидію на ЖКП та тверде паливо. Середній розмір субсидії склав 1586,6 грн. на місяць. 175 осіб забезпечено санаторно-курортним лікуванням, у тому числі 11 учасників АТО.

Протягом року здійснено 27 виїздів Мобільного соціального офісу по комплексному обслуговуванню громадян, на яких прийнято 216 осіб.

Протягом січня-грудня 2017 року чисельність безробітних, яка звернулась за послугами до Волноваського районного центру зайнятості, склала – 1519 осіб. Станом на 01.01.2018 року чисельність безробітних становить 497 осіб (з них внутрішньо переміщених осіб – 54), це на 392 особи менше проти 2016 року.

Протягом року було укладено 24 договори на громадянські роботи, в яких прийняли участь 954 особи. Використано коштів фонду на проведення громадських робіт – 515,0 тис.грн., проти 420,02 тис.грн. в 2016 році.

Метою діяльності усіх підприємств житлово-комунального господарства району є вирішення проблем галузі шляхом оновлення і модернізації діючих потужностей, проведення енергозберігаючої політики.

Протягом року було відремонтовано 620 п.м теплових і 1754 м водопровідно-каналізаційних мереж.

На поточний ремонт дорожнього господарства комунальної власності витрачено 9173,2 тис.грн. коштів Волноваської міської і Діанівської сільської рад. Крім того, Філією «Автодор № 5» проведено ремонт ямковий ремонт 14980,7 м2.

В житловому господарстві проведено 4908 м2покрівель.

Станом на 01.01.2018 року рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги складає 112,8%.

Згідно Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища осіб з обмеженими фізичними можливостями за рік по району облаштовано 29 об’єктів – з’їзди з тротуарів, кнопки виклику, поручні, пандуси на загальну суму – 1069,45 тис.грн.

З 328 заходів, передбачених Програмою на 2017 рік, виконано - 237. На їх виконання направлено 589,9 млн.грн., з них з державного бюджету – 10,8 млн.грн., обласного – 49,6 млн.грн., районного – 67,5 млн.грн., кошти підприємств – 456,2 млн.грн., інші джерела – 5,8 млн.грн.

Заступник начальника управління –

начальник відділу розвитку інвестиційної

діяльності та підприємництва

управління економіки

райдержадміністрації                                                                                                       М.С. Власенко

05.03.2018 _________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

               Р І Ш Е Н Н Я               

28.02.2018   № 7/20-511

м.Волноваха

Про внесення змін і доповнень

до Програми економічного і

соціального розвитку

Волноваського району на 2018 рік

та основних напрямів розвитку на

2019 і 2020 роки

Розглянувши  лист   Волноваської   районної     державної     адміністрації від 30.01.2018 року № 01-23-193, у зв’язку з внесенням змін до районного бюджету на 2018 рік,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у паспорт Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 1.

2.  Внести зміни та доповнення у розділ 3  «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 2.

3. Внести зміни до додатку 2  «Фінансове забезпечення заходів Програми»  Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017   року   № 7/19-454 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району   на   2018   рік   та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», виклавши його  в новій редакції, згідно  з додатком 3.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                                                                   В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                         28.02.2018  №  7/20-511

ПАСПОРТ

районної програми

1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.

2.  Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 12.9.2017 № 529 «Про  розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

3. Районний замовник або координатор

Волноваська районна державна адміністрація,  управління   економіки райдержадміністрації.

4. Районні замовники – співвиконавці

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  підприємства, установи  та організації району, виконавчі органи місцевих рад.

5. Мета

Зростання добробуту та безпеки життя громадян, створення умов для відновлення економічного зростання шляхом розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу та надання якісних послуг населенню.

6. Початок, закінчення виконання

 2018 рік

7. Етапи  виконання

-

8. Загальні обсяги фінансування

                                                                                                                      тис.грн.

Всього

                                     в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1288915,5*

420232,1*

175654,0*

137815,9*

436968,9

118244,6*

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу реалізації промислової продукції – на 17,5%,  фонду оплати праці – на  8,2%, середньомісячної заробітної плати – на 8,6% (складе 6302,2 грн.), надходжень податків, доходів бюджету району  – на 8,5%, виконання 282 заходів  та реалізації 82 інвестиційних проектів в економічній і соціальній сферах.

10.  Контроль за виконанням

Волноваська районна рада, Волноваська районна державна адміністрація, управління економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад.

* - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-511

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                       А.К. Демішева

 

         

Додаток 3

          до рішення районної ради                                                                                                             28.02.2018  №  7/20-511         

            Додаток 2  
Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району  2018 рік  
            тис.грн.  
Напрями реалізації заходів Витрати на реалізацію Кількість
всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районного бюджету
Промисловий комплекс 300,0       300,0   2
Агропромисловий комплекс 432 845,0   210,0 330,0 431 945,0 360,0 14
Енергозабезпечення та енергоефективність 46 347,1   45 134,1   963,0 250,0 19
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 30,0     30,0     6
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури * 338 779,3 38733,7 119729,9 76315,1   104000,6 7
Дорожньо-транспортний комплекс 10 935,9     10 910,0 25,9   5
Житлове господарство та комунальна інфраструктура 4 775,4     1 775,4 3 000,0   7
Житлове будівництво 12 600,0         12 600,0 3
Розвиток підприємницького середовища * 1 046,2     1 046,2     5
Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 123,0       123,0   6
Ринок праці. Зайнятість населення  0,0           7
Податково-бюджетна діяльність та доходи населення  * 590,0     590,0     5
Формування спроможних територіальних громад 0,0           3
Впровадження заходів територіального планування 315,0     285,0   30,0 4
Розвиток земельних відносин 894,8     466,8   428,0 6
Розвиток громадського суспільства   * 105,0     105,0     8
Соціальний захист населення  * 383 268,7 379 343,5 50,4 3 874,8     26
Пенсійне забезпечення 550,0     550,0     4
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 3 171,0   1 200,0 1 416,0 79,0 476,0 19
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування * 860,0   140,0 720,0     6
Освіта 16 589,2     16 589,2     14
Охорона здоров’я 21 643,5 1 950,0 9 189,6 10 433,9   70,0 42
Фізичне виховання та спорт 3 715,0     3 460,0 225,0 30,0 7
Культура і туризм 1 210,0     1 210,0     9
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 204,9 204,9         5
Охорона навколишнього природного середовища 1 883,0     1 575,0 308,0   11
Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку    * 1 700,0     1 700,0     3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій    * 3 667,5     3 667,5     11
Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 45,0     45,0     9
Сприяння розвитку ринкової конкуренції * 0,0           4
Організаційне забезпечення виконання завдань Програми    * 721,0     721,0     5
ВСЬОГО: 1 288 915,5 420 232,1 175 654,0 137 815,9 436 968,9 118 244,6 282
               
 * - зі змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 28.02.2018 № 7/20-511    
   
               
Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради                                                                                                                        А.К. Демішева