РОЗПОРЯДЖЕННЯ №124Р ВІД 23.12.2016

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

23.12.2016  № 124р

м. Волноваха

Про організацію забезпечення доступу до

публічної інформації у Волноваській

районній раді Донецької області

    Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, розпорядником якої є Волноваська районна рада, забезпечення права кожного на доступ до інформації та здійснення взаємодії між структурними підрозділами районної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації:

1.Затвердити Порядок здійснення діловодства з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волноваська районна рада Донецької області (додаток 1).

2. Затвердити Порядок оформлення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Волноваська районна рада (додаток 2).

3.Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Волноваської районної ради у розділі «Звернення громадян» (Доступ до публічної інформації),  у тому числі у формі, яка дозволяє здійснювати користувачам вільне завантаження Форми запиту на інформацію, розпорядником якої є Волноваська районна рада, згідно додатку 2.2 цього розпорядження, для використання у форматі «doc» та «docx» та на  інформаційному стенді Волноваської районної ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 10.06.2011 №58-рк «О доступе к публичной информации».

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Демішеву А.К.

 

Голова районної ради                                                                                                    В.Д. ЛУБІНЕЦЬ

Додаток 1

 до розпорядження

голови районної ради

 від 23.12.2016124 р 

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волноваська районна рада

 1.     Загальні положення

1.1.Порядок здійснення діловодства з питань доступу до публічної інформації у Волноваській районній раді (далі – Порядок), розроблений з урахуванням положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію».

1.2.Цей Порядок визначає механізм здійснення документообігу з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Волноваська районна рада, та взаємодії між структурними підрозділами районної ради, щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

1.3.Цей Порядок регламентує процедуру приймання, опрацювання, реєстрації, розгляду та контролю за виконанням запитів на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, громадських організацій, а також надання інформації, яка отримується або створюється посадовими особами виконавчого апарату у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їхньому володінні.

1.4.Районна рада є розпорядником публічної інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень та обов’язків, передбачених чинним законодавством.

1.5.Волноваська районна рада не є розпорядником інформації за запитами на отримання інформації стосовно:

- інформації інших органів місцевого самоврядування;

- органів державної влади;

- інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.6.Організацію та координацію роботи з надання інформації, в тому числі попереднє опрацювання, консультації під час оформлення запитів на інформацію, реєстрацію запитів на публічну інформацію відповідно до вимог законодавства, а також надання відповідей у встановлений законодавством строк здійснює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації Волноваської районної ради, яка визначена  розпорядженням голови районної ради від 15.06.2016 № 34р.

1.7.Відповідальна особа має право надавати доручення усім посадовим особам районної ради з питань підготовки відповіді на запит.

1.8.Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернення громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.9.Норми цього Порядку поширюються на організацію роботи структурних підрозділів районної ради при підготовці відповідей на запити на інформацію.

II. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію

2.1.Запити на інформацію, які надійшли до Волноваської районної ради на електронну адресу, в письмовій формі, особисто від запитувача у робочий час, які надійшли факсом або поштою, реєструються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації Волноваської районної ради.

На першому аркуші копії запиту, поданого розпоряднику безпосередньо, а не через засоби поштового чи іншого зв’язку, на вільному від тексту місці проставляється штамп  із зазначенням повного найменування розпорядника, дати надходження, вхідного номера запиту та підпису працівника, який зареєстрував запит. Така копія повертається запитувачеві ( в разі відсутності копії у запитувача вона виготовляється працівником, який зареєстрував цій запит).

2.2.Запити на інформацію, що надійшли засобами телефонного  зв’язку, приймаються та оформлюються з урахуванням вимог ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         Якщо при отриманні запиту адреса запитувача для листування невідома, то працівник розпорядника інформації, який його приймає (в т.ч. секретар керівника), повинен запропонувати запитувачеві надати таку адресу і попередити останнього, що ненадання вказаної адреси розпоряднику знімає з останнього відповідальність за гарантоване повідомлення запитувача про  відмову у задоволенні запиту, повідомлення про подовження строку розгляду запиту, відстрочку тощо.

2.3.Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації протягом одного дня забезпечує розгляд отриманих запитів на інформацію з метою:

 - відповідності запиту вимогам ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до публічної інформації;

- визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до компетенції районної ради;

- підготовки резолюції із визначенням головного виконавця, співвиконавців (відповідно до функціональних обов’язків).

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. Необхідність надання інформації у скорочені строки має бути аргументована запитувачем із наданням фактичних даних, що підтверджують це обгрунтування.

При надходженні такого запиту всі дії щодо підготовки відповіді на нього виконуються негайно. Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації має право вимагати й негайно отримати необхідну для задоволення запиту інформацію від інших посадових осіб районної ради, які нею володіють.

2.4.Реєстрація запитів на інформацію здійснюється відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації в Журналі реєстрації запитів інформації (Додаток 4).

Тексти запитів, отриманих електронною поштою, разом з усіма супровідними даними реєструються секретарем керівника за допомогою допомогою автоматизованої системи електронного документообігу IBM Notes, яка функціонує в Волноваській районній раді Донецької області.

2.5.Після реєстрації вхідного листа, у випадках, коли буде встановлено, що запит на інформацію не відповідає приписам ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації протягом п’яти робочих днів готує відмову у задоволенні запиту на інформацію у порядку, встановленому Законом.

III. Підготовка та надання відповідей на запити на інформацію 

3.1.Структурні підрозділи районної ради, у володінні яких перебуває запитувана інформація, надають у визначені Законом строки достовірну, точну та повну інформацію по запитам.

3.2. У відповіді про розгляд запиту на інформацію обов’язково повинно міститись посилання на реквізити та джерело запиту.

3.3.У разі надходження до районної ради запиту на інформацію, якою вона не володіє, але йому відомий розпорядник інформації, відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, супровідним листом за підписом керівника, заступника керівника надсилає запит на інформацію належним розпорядникам у строки, передбачені частинами першою та другою ст.20 Закону та не пізніше наступного робочого дня повідомляє письмово запитувача про переадресацію вхідного листа запитувача. Така інформація надсилається запитувачі у спосіб, визначений ним для одержання відповіді на запит.

3.4. У разі якщо інформація, зазначена у запиті на інформацію, відноситься до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом, проекти листів-відповідей, що готуються структурними підрозділами районної ради погоджуються з відділом правової роботи та правового аналізу виконавчого апарату районної ради. 

IV.Оприлюднення публічної інформації,

розпорядником якої є Волноваська районна рада 

4.1.Оприлюдненню підлягає наступна інформація, розпорядником якої є Волноваська районна рада:

- інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

- нормативно-правові акти (крім внутрішньо організаційних), які прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, які підлягають обговоренню;

- порядок доступу до публічної інформації (порядок складання і подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, розпорядником якої є районна рада);

- порядок денний відкритих засідань районної ради та її органів;

-інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

- графік прийому громадян керівництвом районної ради;

- перелік підприємств, організацій, установ, які знаходяться в сфері управління районної ради;

- надання інформації за запитами на інформацію про фізичну чи юридичну особу здійснюється тільки на вимогу особи, якої вони стосуються, крім випадків, передбачених Законом. При цьому особа запитувача має бути чітко ідентифікована;

- не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі копії відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб на найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно;

- відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці 4 ч.1 ст.47 вказаного Закону.

4.2.Оприлюдненню не підлягає інформація:

- внутрішньо організаційні документи (резолюції, доповідні, службові записки, пояснювальні, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії), які пов’язані з напрямками діяльності районної ради та виконавчого апарату районної ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

- розпорядження голови районної ради, які регламентують діяльність виконавчого апарату, та кадрові питання;

- документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку та звітності.

4.3. Терміни оприлюднення публічної інформації:

- інформація оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття або затвердження;

- проекти нормативно-правових і інших актів оприлюднюються не пізніше ніж як за 20 днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.4. Забезпечення своєчасності оприлюднення інформації:

- посадові особи виконавчого апарату районної ради після затвердження керівником інформації, яка підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», повинні негайно надавати цю інформацію відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації (засобом електронного зв’язку, на електронному носії), яка визначена розпорядженням голови районної ради від 15.06.2016 №34р, для подальшого використання її в роботі.

V. Оскарження дій посадових осіб

5.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником у відповідності до Закону.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      А.К.Демішева 

Додаток 2.2.

до Порядку оформлення та

подання запитів на інформацію

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ,

РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОЇ Є ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Розпорядник інформації                    ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА___

Запитувач                                            _________________________________________________

                                                         ПІБ – для фізичних осіб; найменування  організації, ПІБ

                                                             __________________________________________________

                                                        представника організації – для юридичних осіб, обєднань

                                                        _________________________________________________

                                                        громадян,  поштова адреса, електронна адреса,

                                                        _________________________________________________

                                                        контактний телефон

                                                      ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

     загальний опис інформації або вказати вид, назву, реквізити чи зміст документу

Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ____________________________________________________________

на електронну адресу _________________________________________________________

факсом ______________________________________________________________________

телефоном ___________________________________________________________________

______________                               _____________________________________________

       дата                                                             ПІБ                                              підпис

Примітка:1. Відповідь  на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит  стосується надання великого обсягу інформації і потребує  пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням  такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. Інформація на запит надається безоплатно.

3. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмежений доступом;

- недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені: ПІБ запитувача; поштова адреса або адреса електронної пошти; загальний опис інформації або вид, назва, реквізити або зміст документа, щодо якого зроблено запит; відсутні запит і дата (за умови подання письмового запиту).

Керуючий справам виконавчого

апарату районної ради                                                                                                     А.К. Демішева

 Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

                                                                                                                                   від 23.12.2016124р

 

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є

Волноваська районна рада

1.Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, громадськими організаціями до Волноваської районної ради в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном та реєструється у журналі реєстрації запитів на інформацію (додаток 2.1 цього Порядку)

2. Запит на інформацію подається у довільній формі. За бажанням запитувач може використати форму запиту на інформацію (додаток 2.2 цього Порядку). Незастосування запитувачем цієї форми не є підставою для відмові у реєстрації та/або обробці запиту на інформацію.

Форму запиту на інформацію можна:

- завантажити на офіційному веб- сайті

- одержати у відділі організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Волноваської районної ради (каб 319) або у приймальні районної ради (каб 301).

1. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування запитувача), поштову адресу або

адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо          якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1. Запит на інформацію може бути подано через приймальню районної ради (каб 301) щодня з 8.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю, крім вихідних та святкових днів за адресом: м. Волноваха, вул. 1 Травня, буд.1 (3-тій поверх).

2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює працівник відповідальний з питань доступу до публічної інформації Волноваської районної ради, визначений  розпорядженням голови районної ради.

3. Цей порядок підлягає постійному оприлюдненню на інформаційному стенді Волноваської районної ради, на офіційному  веб-сайті в розділі «Доступ до публічної інформації».

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      А.К. Демішева

Додаток 2.1

до Порядку оформлення та

подання запитів на інформацію

ЖУРНАЛ

реєстрації запитів на інформацію

 

№ з/п

дата отримання

ПІБ або найменування запитувача

адреса запитувача для листування, адреса ел. пошти, № телефони

 

 

запитувана

публічна

інформація,

документ

суть відповіді (в разі відмови, в т.ч. часткової, - коротке обгрунтування причин відмови

відповідальна особа (із зазначенням структурного підрозділу та посади

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                   А.К. Демішева